75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pomoc materialna

2020-03-24

Informacja dot. zapomogi z tytułu utraty przez studenta/członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanej ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.  
więcej
2020-03-12

Stypendium rektora – zmiana dla studentów zrekrutowanych od sem. letniego.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów, studenci lat wyższych zrekrutowani od semestru letniego ubiegający się o stypendium rektora mają naliczane punkty za średnią stypendialną ocen obliczaną jako średnią ważoną wszystkich ocen z przedmiotów nominalnych z ostatniego roku akademickiego, tj. roku 2018/2019, uzyskanych do końca tego roku.  
więcej
2020-03-04

Terminy składania wniosków o stypendium rektora w r. akadem. 2019/20 studentów/ uczestników studiów doktoranckich zrekrutowanych od semestru letniego

Przypominamy, iż nie uległ zmianie termin składania wniosków o stypendium rektora. Zgodnie z Komunikatem prorektora ds. studenckich w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. akad. 2019/2020 :  
więcej
2019-06-24

Stypendium socjalne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. akadem. 2019/20

Ogólne informacje dot. stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej:  
więcej
2019-08-12

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej przy ubieganiu się o stypendium socjalne na r. akad. 2019/20

Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny dotyczy osób, których dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 528 zł.  
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE