75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowychZwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (zwane dalej Zwiększeniem) może być przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie Zwiększenia.

 

Doktorant składa do Rektora, za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki Uczelni prowadzącej studia doktoranckie, wniosek o przyznanie Zwiększenia wraz z wypełnionym, właściwym Formularzem rankingowym (wygenerowanym za pośrednictwem systemu webdziekanat) i dokumentacją osiągnięć. Formularz rankingowy, który stanowi podstawę do określenia liczby uzyskanych punktów w rankingu, składany jest w terminie wykazanym w oddzielnym komunikacie.

 

Na podstawie przyznanej doktorantom punktacji Komisje sporządzają listy rankingowe dla wydziałów z podziałem na lata studiów, wskazując na ich podstawie osoby, którym przysługuje Zwiększenie.

 

Listy tworzone są z zachowaniem następujących zasad:

  1. liczba doktorantów na wydziale na poszczególnych latach studiów, którym można przyznać Zwiększenie, nie może przekraczać 30% liczby doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich wg stanu na dni określone przez właściwego Prorektora w harmonogramie ogłaszanym zgodnie z § 6.
  2. w przypadku wniosków, które w danej grupie rankingowej uzyskały taką samą łączną liczbę punktów, o miejscu w rankingu decyduje liczba punktów w kategorii „Osiągnięcia naukowe”. Jeśli powyższe porównanie nie ustali pierwszeństwa w przyznaniu Zwiększenia, liczb przyznanych Zwiększeń ustala Rektor uwzględniając warunek nie przekroczenia liczby Zwiększeń określonej w punkcie 1.

 

Zwiększenie, w kwocie 800 zł, przyznaje się na rok studiów, jednorazowo na okres równy okresowi otrzymywania stypendium doktoranckiego, to jest maksymalnie na okres 12 miesięcy.

 

Szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania ww. świadczenia znajdują się w załączonym Komunikacie.


 


Data dodania:2017-07-06
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE