Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

WSPÓŁPRACAJednym z celów strategicznych Politechniki Łódzkiej jest internacjonalizacja. W PŁ współpraca z zagranicą od dawna była wśród kluczowych elementów działalności, dlatego dziś Uczelnia ma w tym zakresie duże osiągnięcia.

 

Wymiana studencka w ramach Programu Erasmus+ jest prowadzona na podstawie 280 umów bilateralnych. Rocznie korzysta z niej ok. 440 studentów PŁ, a ok. 390 studentów zagranicznych spędza semestr lub dwa w PŁ. W uznaniu naszych osiągnięć w zakresie wymiany studenckiej, Narodowa Agencja Programu Erasmus przyznała PŁ tytuł "Uczelnia przyjazna mobilności".

 

W ramach pozostałych umów, programów i projektów (takich jak: Campus Europae, Erasmus Mundus, CEEPUS, TEMPUS, programy podwójnego dyplomu) w 2016 r. wyjechało za granicę kolejnych 234 studentów, a w PŁ studiowało lub odbywało staże 317 obcokrajowców. Politechnika Łódzka aktywnie uczestniczy w programie praktyk koordynowanym przez IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) i zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w liczbie wymienianych studentów. Co roku na praktyki do często bardzo odległych i egzotycznych krajów świata, jak Brazylia, Japonia, Honk Kong, Chiny, czy Ekwador, wyjeżdża ponad 80 studentów. Nieco większa ich liczba przyjeżdża do polskich firm i zakładów na mocy porozumień z PŁ.

 

Nasza uczelnia jest krajowym Centrum Programu Uniwersytetu Bałtyckiego - organizacji, która skupia 200 uczelni z 14 nadbałtyckich krajów.

 

Politechnika Łódzka zawarła szereg umów o podwójnych dyplomach, na różnych poziomach studiów, z ośrodkami w Wielkiej Brytanii, Danii, Francji, Holandii, Chinach, Turcji oraz na Ukrainie. Podwójne dyplomy można również uzyskać, studiując na wybranych uczelniach krajów UE.

 

Współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany studentów oraz programów naukowo-badawczych obejmuje ponad 480 ośrodków w 58 krajach. Do naszych partnerów należą m.in. Monterrey Institute of Technology and Higher Education (Meksyk), Beijing Forestry University (Chiny), Uniwersytet Lotnictwa z Kijowa (Ukraina), RWTH Aachen (Niemcy), Universidad Politecnica de Valencia (Hiszpania), Saxion University (Holandia).

 

PŁ prowadzi wiele prac badawczych w międzynarodowych zespołach i aktywnie uczestniczy w realizacji projektów w ramach różnych mechanizmów finansowych. W roku 2016 w PŁ realizowanych było ogółem 49 projektów badawczych, 302 tematy prac badawczych oraz 23 granty zagraniczne. W wyniku tej współpracy powstały 674 publikacje (w tym 533 z Listy Filadelfijskiej) i 61 prac dyplomowych.

 

PŁ uczestniczyła i uczestniczy m.in. w:

  • 7 Programie Ramowym (np. PEOPLE, SMARTCITIES, COTEVOS, EduMEMS, ADEPT),
  • German-Polish Energy Efficiency Project,  
  • Horizon 2020,
  • platformach technologicznych,
  • Polsko-Szwajcarskim oraz Polsko-Norweskim Programie Badawczym, w Norweskim Mechanizmie Finansowym,
  • programach krajowego Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań,
  • Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim,
  • Koordynowanym Projekcie Badawczym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (ONZ).

 

Uczelnia jest także członkiem niemieckiego klastra CLIB2021 - Cluster of Industrial Biotechnology, skupiającego ponad 90 ośrodków (przedsiębiorstw, instytucji ze środowiska biznesu oraz ośrodków badawczych) działających w dziedzinie biotechnologii przemysłowej. Celem powstania CLIB2021 jest promowanie biotechnologii przemysłowej jako nauki oraz jej zastosowań w handlowych i przemysłowych.

 

Naukowcy PŁ realizują także 4 granty ministerialne na współpracę z Chinami: z Peking University Shenzhen Graduate School (Energia i Środowisko oraz Biologia Chemiczna i Biotechnologia), z Beijing Forestry University (Biotechnologia) i z Shanghai Advanced Research Institute Chińskiej Akademii Nauk (Mechanika).

 

Uczelnia wpiera naukowców w pozyskiwaniu środków finansowych na naukę m.in. poprzez działania Biura Projektów, które będąc Lokalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej, pełni funkcję centrum informacyjnego.

 

W 2015 roku, w Konkursie Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 Politechnika Łódzka została nagrodzona w kategorii "Umiędzynarodowienie", za wdrożenie nowej jednostki - Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej (IDS). Dzięki MSD w naszej uczelni można uzyskać doktorat w międzynarodowym środowisku, w języku angielskim, w sposób elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb, bez konieczności uczestniczenia w studiach doktoranckich.

 

W 2009 roku PŁ, jako pierwsza polska uczelnia, uzyskała prestiżowy certyfikat ECTS Label, przyznawany przez Komisję Europejską jako potwierdzenie przejrzystości programów studiów oraz stosowanie procedur ułatwiających studentom kształcenie w innych uczelniach, w kraju i za granicą. System ECTS używany jest jako system transferu i akumulacji punktów. W 2013 roku, KE nie tylko ponownie przyznała PŁ ECTS Label na lata 2013-2016, ale również Diploma Supplement Label. Od roku 2017 KE nie przyznaje certyfikatów.

 

 

 

 

Umowy o współpracy   Wyjazdy (poza Erasmusem)   Przyjazdy (poza Erasmusem)  Członkostwo w organizacjach międzynarodowych  Politechnika Łódzka w programach międzynarodowych   Zewnętrzne źródła finansowania  

 

 

 


Data dodania:2013-04-23
Data aktualizacji2017-09-22

Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska,
Zdjęcia
Współpraca międzynarodowa

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE