Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Specjalista/ starszy referent ds. umów i zamówień publicznych w ACSD Zatoka Sportu Politechniki ŁódzkiejACSD Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista/ starszy referent ds. umów i zamówień publicznych.

 

Nazwa stanowiska: Specjalista/ starszy referent ds. umów i zamówień publicznych w Biurze ds. Organizacyjnych i Kas ACSD PŁ Zatoka Sportu (stanowisko uzależnione od posiadanych przez kandydata kwalifikacji i doświadczenia zawodowego)
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce pracy: Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo -Dydaktyczne PŁ Zatoka Sportu 93-590 Łódź, al. Politechniki 10
Data ogłoszenia: 10.01.2019 r.
Termin składania ofert: 24.01.2019 r.
Planowany termin zatrudnienia: luty 2019 r.

 

Zakres obowiązków na w/w stanowisku:

 • Znajomość, przestrzeganie i stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą pzp oraz aktów wykonawczych, a także przepisów wewnętrznych uregulowań dotyczących czynności formalno-prawnych obejmujących przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych przewidzianych do realizacji przez ACSD PŁ Zatoka Sportu.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy, usługi w trybach przewidzianych w ustawie pzp, w szczególności:
  a) przygotowywanie dokumentów celem ogłoszenia postępowań przetargowych (opis przedmiotu zamówienia i oszacowania wartości zamówienia dokonuje stanowisko merytoryczne),
  b) ogłaszanie postępowań przetargowych, w tym współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Publikacji Unii Europejskiej w zakresie zamieszczania i publikacji ogłoszeń wymaganych ustawą pzp,
  c) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
  d) udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, dokumentacji technicznej, przedmiarów robót itp.,
  e) udział w pracach komisji przetargowej oraz merytoryczna obsługa tej Komisji,
  f) sporządzanie protokołów postępowania o zamówienia publiczne,
  g) w ramach udzielanych zamówień dbałość o przestrzeganie ustawy pzp w zakresie umów o podwykonawstwo,
  h) archiwizacja postępowań po ich zakończeniu.
 • Dokonywanie zamówień w trybie wolnej ręki, zlecanych przez komórki organizacyjne ACSD PŁ Zatoka Sportu.
 • Prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy pzp.
 • Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień, w stosunku do których nie stosuje się ustawy pzp.
 • Prowadzenie spraw związanych z wadiami, współpraca w tym zakresie z Kwesturą PŁ .
 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z przepisami ustawy pzp.
 • Wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia wykonawcy, wynikających z ustawy pzp oraz wewnętrznych regulaminów PŁ.
 • Sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.
 • Przygotowywanie treści umów o zamówienie publiczne, najmu, dzierżawy, użyczenia i użytkowania lokali oraz urządzeń będących w zarządzie ACSD PŁ Zatoka Sportu.
 • Wystawianie faktur.
 • Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków określonych dla zajmowanego stanowisko, a na polecenie przełożonych wykonywanie także innych prac w ramach zadań Biura ds. Organizacyjnych i Kas ACSD PŁ Zatoka Sportu.

 

Wymagania kwalifikacyjne (niezbędne):

 • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu zarządzania,
 • Minimum 3 lata pracy, w tym min. 1 rok doświadczenia w obsłudze zamówień publicznych lub sektorowych,
 • Znajomość przepisów z obszaru zamówień publicznych, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania w praktyce,
 • Umiejętność sporządzania umów oraz redagowania pism urzędowych,
 • Praktyczna umiejętność obsługi komputera i MS Office (Word , Excel),
 • Samodzielność, staranność i dokładność w działaniu oraz dotrzymywanie ustalonych terminów,
 • Umiejętności analitycznego myślenia.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Ukończone studia podyplomowe z zamówień publicznych

 

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Politechniki Łódzkiej,
 • Curriculum vitae (CV),
 • List motywacyjny,
 • Odpis lub kserokopię dokumentów potwierdzających uzyskany poziom wykształcenia oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • Podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej - załącznik 1 (Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy).docx;
 • Podpisaną zgodę Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) - załącznik 2 (Zgoda na przetwarzanie danych).docx
 • Spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
w terminie do dnia 24.01.2019 r. do godz. 15:00
osobiście w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w Sekretariacie ACSD PŁ Zatoka Sportu 93-590 Łódź al. Politechniki 10 (budynek B-28) z dopiskiem „Dotyczy konkursu na stanowisko Specjalista/Starszy Referent ds. umów i zamówień publicznych w Biurze ds. Organizacyjnych i Kas ACSD PŁ”
lub
drogą elektroniczną na adres zatokasportu@info.p.lodz.pl

 

Za datę wpływu uważa się datę doręczenia dokumentów. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uprzejmie informujemy, że Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty, a zakwalifikowani Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Złożonych ofert Uczelnia nie zwraca.


Data dodania:2019-01-10
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,
Pliki do pobrania

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE