Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Ruszył konkurs 1/4.1.4/2020 – projekty aplikacyjneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 do 31 lipca 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowo-przemysłowych składających się z max. 5 podmiotów, w tym:

  • w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa,
  • liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo,
  • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi min. 30%, 
  • przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum muszą być zarejestrowane i prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zakres tematyczny:

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR i celów Poddziałania, określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IR.

Jest nim w szczególności zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) a jego efektem powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

 

Budżet konkursu:

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 100 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych).

 

Zasady finansowania projektów:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 50 mln euro.

 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

 

Inne ważne informacje:

  • Projekt obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.
  • Projekt może obejmować prace przedwdrożeniowe (maks. 20% kosztów kwalifikowalnych projektu).
  • Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.
  • Limity podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: dla przedsiębiorstw: 50% kosztów kwalifikowalnych; dla jednostek naukowych: 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się 1 do 31 lipca 2020 r. (do godziny 16.00). Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Formularz wniosku należy złożyć wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków w systemie informatycznym (link do systemu aktywny od 1 lipca 2020 r.).

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej.


Data dodania:2020-06-05
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Zdjęcia
Logo NCBR

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE