Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Politechnika Warszawska wróżniła naukowca z PŁDr hab. inż. Łukasz Albrecht z Politechniki Łódzkiej otrzymał Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Senat Politechniki Warszawskiej. Wyróżnienie to przyznawane jest „za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze” uczonemu, który nie przekroczył 35 roku życia. Wręczenie Medalu odbyło się 22 marca podczas uroczystości w PW. Do tej pory Medale otrzymało 8 młodych naukowców.

 

Dr hab. inż. Łukasz Albrecht jest chemikiem, którego naukowa kariera rozwija się szczególnie dynamicznie. Wyróżnienie Medalem Młodego Uczonego zostało przyznane „za rozwój nowych metod syntezy związków biologicznie ważnych z użyciem chiralnych katalizatorów organicznych”. Rozwiązania opracowywane przez zespół badawczy skupiony wokół dr. hab. Łukasza Albrechta mogą posłużyć jako innowacyjne narzędzie w produkcji nowych leków, pestycydów i innych związków organicznych o dużym znaczeniu utylitarnym.

 

Łukasz Albrecht jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Studia w zakresie Chemii Związków Biologicznie Ważnych skończył w 2004 r. Pięć lat później obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, która otrzymała prestiżowe nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Po obronie doktoratu Łukasz Albrecht odbył w Danii trzyletni staż w zespole badawczym Aarhus University. W roku 2013 powrócił do Instytutu Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej, gdzie - dzięki uzyskaniu finansowania w ramach programu Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - rozpoczął tworzenie nowego zespołu badawczego zajmującego się jednym z najważniejszych obecnie nurtów współczesnej chemii organicznej, czyli katalizą asymetryczną. Badania dotyczą syntezy i wykorzystania katalizatorów o ściśle zdefiniowanej budowie przestrzennej. Zespół zajmuje się ich projektowaniem, modyfikacją i wykorzystaniem w syntezie związków biologicznie ważnych.

 

Dr hab. inż. Łukasz Albrecht w 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. Jest współautorem ponad 50 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej i kilku rozdziałów w książkach. Jest laureatem wielu nagród, w tym: stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, finalistą XIV edycji Nagród Naukowych „Polityki”, laureatem Nagrody Naukowej Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy oraz Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego.

 


Data dodania:2016-03-23
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
dr hab. Łukasz Albrecht

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE