Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Zmarł Profesor Zdzisław HaśW poniedziałek, 16 stycznia, zmarł wybitny mechanik, wieloletni dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej, innowator,  nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń studentów, doktorantów oraz pracowników nauki Wydziału Mechanicznego.

 

 

Zdzisław Haś urodził się 22 października 1930 r. w Koniecpolu. Tytuł inżyniera uzyskał w 1954 r. na Wydziale Mecha­nicznym Politechniki Łódzkiej, zaś w 1956 r. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej PŁ. W 1962 r. uzyskał stopień doktora nauk technicz­nych, zaś w 1968 r. stopień doktora habilitowanego. W ramach rozprawy habilitacyjnej opracował oryginalną metodę ba­dań współczynnika tarcia w procesie ciągnienia, którą nazwał „metodą powtórnego ciągnienia". W fachowej literaturze metoda ta znana jest pod jego nazwiskiem. W 1968 r. został powo­łany na stanowisko docenta, a po uzyskaniu w 1978 r. tytułu profesora, na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1992 r. został profesorem zwyczajnym. Po utworzeniu Instytutu Inżynierii Materiałowej i Technologii Bezwiórowych w 1972 r., został powołany na stanowisko zastęp­cy dyrektora do spraw dydaktycznych, a w 1976 r. na stanowisko dyrektora, które piastował do 1998 r.

 

 

Od ukończenia studiów magisterskich profesor Haś intensywnie prowadził badania nad metodami pod­wyższającymi trwałość części maszyn i mechanizmów za pomocą obróbki cieplno-chemicznej, a w szczególności przez wprowadzenie do warstw wierzchnich związków siarki. Opracował me­todę cyjanonasiarczania kąpielowego elementów samochodowych, którą wprowadził do Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach.  Po pół roku, w tych samych zakładach, wdrożył metodę azotonasiarczania gazowego, przynoszącą wysokie efekty ekonomiczne. Opracowane przez prof. Zdzisława Hasia i jego współpracowni­ków technologie były wyróżnione złotymi medalami na kilku międzynarodowych wystawach wynalazków.

 

 

Prof. Haś był twórcą 25 patentów, współtwórcą 20 z dziedziny ma­teriałów warstwy wierzchniej oraz twórcą 5 wzorów użytkowych. Był promotorem dziesięciu doktorantów, którzy uzyskali stopnie doktora nauk technicznych. Za swoją działalność był wyróżniony wieloma odznaczeniami i medalami w tym: Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski, medalem brązowym i srebrnym za zasługi dla obronności kraju, medalem im. Marii Skłodowskiej-Curie, medalem im. Tadeusza Sendzimira, medalem im. Gabriela Narutowicza, Krzyżem Oficerskim „Merite de L'Invention", Orderem Wynalazczości Belgii, Honorowym Medalem Ameryki, złotym medalem WPIO (World International Property Organization - Nagrody Narodów Zjednoczonych). Był członkiem wielu organizacji naukowych i stowarzyszeń m.in:  Komitetu Nauki i Techniki przy Radzie Ministrów, członkiem Rady Nauko­wej Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezesem Rady Naukowej Instytutu Techniki Cieplnej oraz członkiem zespołu Doradców Ministra Przemysłu. W 1997 r. uzyskał nominację Amerykańskiego Instytutu Biograficznego do tytułu Człowie­ka Roku, zaś w 2004 r. nominację Amerykańskiego Towarzystwa Biograficznego i Międzynarodowego Towarzystwa Biograficznego dla jednego z 2000 Wybitnych Intelektualistów w świecie.

 

 

Pogrzeb profesora Zdzisława Hasia odbędzie się 20 stycznia w Koniecpolu. Rozpocznie się mszą świętą w Kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej ul. Mickiewicza 8 o godz. 13.00. Pożegnanie przed kremacją odbędzie w czwartek 19 stycznia o godz. 11.30  w Łodzi, ul. Żyzna 25.

 

 

Władze Instytutu Inzynierii Materiałowej proszą o zgłaszanie się osób, które chcą wziąć udział w uroczystości pogrzebowej. Organizowany będzie przejazd autobusem. Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału do 18 stycznia do godziny 14.00 na adres mailowy: inzynieria.materialowa@info.p.lodz.pl.


Data dodania:2017-01-17
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Profesor Zdzisław Haś (1922-2017). Foto. Archiwum PŁ.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE