75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej przy ubieganiu się o stypendium socjalne na r. akad. 2019/20Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny dotyczy osób, których dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 528 zł.

 

Ponieważ ostateczny dochód na osobę w rodzinie studenta będzie znany dopiero po złożeniu wniosku o stypendium socjalne i obliczeniu go przez pracownika Działu Spraw Studenckich, dlatego też studenci, którzy nie są pewni, czy ich dochód przewyższy kwotę 528 zł, powinni podczas składania wniosku o stypendium socjalne, dostarczyć zaświadczenie z właściwego OPS.

 

Obowiązek złożenia zaświadczenia wynika z art. 88 ust.4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

 

Wydawanie zaświadczeń przez organy podlega regulacjom działu VII kpa. Zgodnie z art. 217 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o to zaświadczenie. Składając wniosek o wydanie zaświadczenia przez właściwy ośrodek pomocy społecznej student powinien zatem powołać się na art. 88 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (art. 219 kpa).

 

Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy – tak więc mogą Państwo już występować z takimi wnioskami do OPS.

 

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na treść zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS).

Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta.

Tym samym informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.

 

Przedstawienie zaświadczenia, z którego nie wynika sytuacja dochodowa i majątkowa studenta i jego rodziny uznaje się za niedołączenie wymaganego w art. 88 ust. 4 zaświadczenia do wniosku o stypendium.

 

Złożenie ww. zaświadczenia dot. również osób, które na dzień składania wniosku utraciły dochody z roku bazowego w wyniku czego ich obecny dochód nie przewyższa kwoty 528 zł. 

 

Studenci, których miesięczny dochód rodziny nie przekracza kwoty 528 zł zobowiązani są dołączyć do wniosku o stypendium socjalne dokumenty potwierdzające uzyskiwanie zasiłków i dodatkowych świadczeń  np. 500+, świadczenia rodzinne.


Data dodania:2019-08-12
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE