Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Zadania i kompetencje osób i komórek funkcjonujących w ramach WSZJK wPŁ

A+ / A-


Zadania i kompetencje poszczególnych osób i komórek funkcjonujących w ramach WSZJK w PŁ- na poziomie centralnym i na poziomie jednostek dydaktycznych:

 

I. na poziomie centralnym:


Prorektor ds. edukacji jest odpowiedzialny za całość zadań dotyczących kształcenia, nadzór i koordynację tj.:


a. spraw związanych z szerokorozumianą  jakością kształcenia, w tym:

 

- wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia,

- akredytacje,

- organizacja kształcenia m.in. uprawnienia do prowadzenia studiów i studiów doktoranckich; kształcenie podyplomowe, kursy i szkolenia; koordynacja programów kształcenia; programy międzynarodowe; kształcenie na odległość,

- praktyki studenckie,

- uczelniany system informatyczny  wspomagający dydaktykę i wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w PŁ,

- rozwój dydaktyczny kadry,

- współpraca z uczelniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie kształcenia,

- współpraca ze szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,

- współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi zajmującymi się sprawami kształcenia,

- nadzór nad międzywydziałowymi jednostkami dydaktycznymi np. Uniwersytet III wieku, Łódzki Uniwersytet Dziecięcy PŁ oraz Liceum Ogólnokształcące PŁ;


b. spraw studentów i doktorantów, w tym:

 

- rekrutacja na studia,

- osoby niepełnosprawne - Biuro Osób Niepełnosprawnych,

- indywidualne sprawy studentów, związane z regulaminem studiów, przebiegiem studiów i sprawami bytowymi,

- sprawy studiów doktoranckich i doktorantów,

- sprawy dyscyplinarne studentów i doktorantów,

- samorząd studencki i samorząd doktorantów oraz inne sprawy samorządowe i wychowawcze,

- pomoc materialna, stypendia studenckie i doktorantów, kredyty studenckie,

- nadzór nad działalnością Osiedla Akademickiego oraz pozostałego zaplecza socjalno-bytowego i rekreacyjnego studentów;


c. koordynacja projektów z obszaru kształcenia i dydaktyki;


d. współpraca z zagranicą, w tym:

 

- międzynarodowe programy dydaktyczne i edukacyjne,

- współpraca z zagranicą w zakresie kształcenia,

- wymiana studentów z zagranicą.

 

Pełnomocnik Rektora PŁ ds. kształcenia kieruje sprawami kształcenia, w tym zapewnienia jakości kształcenia na Uczelni tj.:


- wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia,

- kształcenie na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach,

- rozwój kadry dydaktycznej,

- kształcenie w jednostkach pozawydziałowych i międzywydziałowych,

- funkcjonowanie i rozwój systemu informatycznego wspomagającego dydaktykę i funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia,

- koordynację projektów z obszaru kształcenia i dydaktyki,

- współpraca z zagranicą w zakresie edukacji,

- współpraca z gospodarką w zakresie praktyk i kształcenia praktycznego,

- współpraca ze szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

 

Pełnomocnik Rektora PŁ ds. studenckich kieruje sprawami studentów i doktorantów, w tym:


- indywidualne sprawy studentów i doktorantów związane z przebiegiem studiów,

- regulamin studiów i sprawy bytowe,

- sprawy studentów i doktorantów niepełnosprawnych,

- pomoc materialna i stypendia dla studentów i doktorantów, kredyty studentów i doktorantów,

- kredyty studenckie,

- sprawy dyscyplinarne i inne sprawy wychowawcze studentów i doktorantów,

- sprawy samorządu studentów i samorządu doktorantów,

- nadzór nad praktykami studenckimi,

- funkcjonowanie i rozwój systemu informatycznego wspomagającego dydaktykę i funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.
 

Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji kieruje całokształtem spraw dotyczących rekrutacji na studia w Politechnice Łódzkiej.

 

Zadania Uczelnianej Komisji ds. jakości kształcenia:

- opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni;

- określenie procedur związanych z zapewnieniem jakości kształcenia, opracowanie procedur przygotowywania dokumentacji w zakresie kształcenia, w tym wytycznych dotyczących udziału interesariuszy zewnętrznych;

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprawnego funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;

- podejmowanie działań w celu ciągłego doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;

- propagowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie kultury jakości kształcenia;

- opracowanie programu doskonalenia jakości kształcenia;

- promocja i efektywne wdrożenie propozycji różnych form kształcenia przez całe życie;

- opracowanie zasad uznawalności efektów kształcenia poza formalnego i nieformalnego;

- propagowanie wykorzystywania w procesie kształcenia e-learningu;

- opracowywanie rozwiązań zapewniających zrównoważoną poziomą i pionową mobilność studentów;

- opracowywanie wytycznych do rozwijania systemu informatycznego dydaktyki;

- gromadzenie i analiza danych w zakresie oferty edukacyjnej oraz trendów na rynku krajowym oraz europejskim obszarze szkolnictwa wyższego;

- gromadzenie i analiza danych w zakresie oczekiwań rynku pracy oraz trendów w gospodarce;

- opracowywanie mechanizmów premiowania nauczycieli akademickich wyróżniających się w zakresie dydaktyki oraz metod wspomagania rozwoju kadry w zakresie dydaktyki;

- przygotowywanie materiałów informacyjnych dla otoczenia Uczelni o działalności dydaktycznej Uczelni i osiąganych efektach kształcenia;

- przekazywanie komisjom jakości kształcenia w jednostkach Uczelni rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia;

- wsparcie dla działań komisji jakości kształcenia w jednostkach Uczelni;

- przygotowywanie wytycznych do sporządzania rocznych i wieloletnich raportów zbiorczych w celu - określenia ilościowych i jakościowych wskaźników i tendencji dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów;

- planowanie i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych w celu doskonalenia jakości kształcenia;

- przygotowanie dla Rektora sprawozdań z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, przedstawianych Senatowi PŁ.

 

Zadania Uczelnianej Komisji ds. oceny jakości kształcenia:


- opracowanie procedur oceny Wewnętrznego System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uczelni oraz w poszczególnych jednostkach;

- monitorowanie i analiza jakości kształcenia w Uczelni;

- ocena realizacji przez jednostki wytycznych zawartych w procedurach opracowanych przez Komisję Jakości Kształcenia;

- ocena programów kształcenia i ich opisów w postaci efektów kształcenia zgodnych z KRK;

- ocena podejmowanych przez jednostki działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia;

- ocena wyników badań ankietowych wśród studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kursów i szkoleń,

- ocena wyników badań ankietowych wśród pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i administracyjnych,

- ocena współpracy jednostek z przedsiębiorstwami oraz instytucjami w celu dostosowania oferty kształcenia do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy;

- ocena mobilności studentów,  pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych;

- ocena atrakcyjności i konkurencyjności oferty dydaktycznej Uczelni w skali krajowej i międzynarodowej;

- ocena jednostek uczelnianych w zakresie funkcjonowania Wewnętrznego System Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym ocena przed wizytami związanymi z akredytacją;

- ocena jednostek uczelnianych w zakresie wykorzystania i efektywności zasobów naukowych, dydaktycznych w procesie kształcenia;

- ocena osiągniętych efektów kształcenia przez studentów oraz inne osoby korzystające z oferty edukacyjnej Uczelni;

- ocena zadowolenia studentów oraz innych osób korzystających z oferty edukacyjnej Uczelni i warunków studiowania;

- ocena zadowolenia i zatrudnialności absolwentów oraz ich karier zawodowych;

- ocena zadowolenia pracodawców z uzyskanych przez absolwentów Uczelni efektów kształcenia;

- opracowywanie wytycznych do prowadzenia w podstawowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach pozawydziałowych i międzywydziałowych okresowej oceny własnej w poszczególnych obszarach działalności dydaktycznej oraz sporządzania podsumowujących raportów zawierających wnioski z okresowej oceny własnej, wskazywanie słabych i mocnych stron, a także najlepszych praktyk;

- ocena realizacji działań korygujących i zapobiegawczych w celu doskonalenia jakości kształcenia;

- analiza wyników prac wydziałowych komisji oceny jakości kształcenia;

- przygotowywanie materiałów do publikacji wyników oceny jakości kształcenia;

- wsparcie dla działań komisji oceny jakości kształcenia w jednostkach organizacyjnych Uczelni.

 

Wsparcie administracyjne Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianej Komisji ds. Oceny jakości Kształcenia należy do obowiązków Głównego Specjalisty ds. jakości kształcenia.


Zadania związane z obsługą administracyjną obszaru kształcenia i spraw studentów i doktorantów realizowane są przez Dział Kształcenia (w tym sprawy dotyczące rekrutacji -  przez Sekcję Rekrutacji) i Dział ds. studenckich.

 

W pracach wykonywanych w ramach WSZJK w PŁ na poziomie centralnym Uczelni uczestniczą również inne komórki organizacyjne, które realizują działania wspierające i pomocnicze:


Senacka Komisja Dydaktyki i Spraw Studenckich opiniuje wewnętrzne akty prawne i inne dokumenty dotyczące kształcenia i spraw studenckich i doktoranckich oraz określa wytyczne dotyczące kierunków zmian w zakresie kształcenia na Uczelni.


Komisja ds. Kształcenia w ramach Samorządu Studentów uczestniczy w spotkaniach wspólnych Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz Komisji Senackiej Dydaktyki i Spraw Studenckich z głosem doradczym i opiniotwórczym w zakresie spraw kształcenia z punktu widzenia interesów studenckich.


Przedstawiciele Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów są członkami ww. komisji, uczestniczą w ich regularnych spotkaniach i w ramach zespołów tematycznych (roboczych) zajmują się sprawami z przydzielonego im zakres.


Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji prowadzi sprawy dotyczące:


- współpracy z zagranicą w zakresie kształcenia,

- międzynarodowych programów dydaktycznych i edukacyjnych,

- mobilności międzynarodowej studentów i pracowników,

- obsługi studentów zagranicznych w PŁ,

- promocji programów wymiany studenckiej i pracowników,

- promocji studiów w PŁ zagranicą .


Biuro Karier zajmuje się:


- śledzeniem rynku pracy i oczekiwań pracodawców wobec absolwentów PŁ;

- działalnością informacyjną, doradczą i szkoleniową w zakresie pośrednictwa pracy, rynku pracy i predyspozycji zawodowych; pośrednictwem pracy dla absolwentów PŁ;

- udostępnianiem studentom, doktorantom i absolwentom ofert pracy, staży i praktyk; monitorowaniem karier zawodowych absolwentów.


Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych prowadzi działania organizacyjne, techniczne i psychologiczne na rzecz studentów i doktorantów, przede wszystkim wsparcie  studentów  i doktorantów w zakresie:


- pomoc w załatwianiu bieżących spraw na Uczelni;

- rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych;

- pomoc wydziałom i jednostkom PŁ we wprowadzaniu rozwiązań udostępniających Uczelnię osobom niepełnosprawnym oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów;

- usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych;

- informowanie i doradztwo dla niepełnosprawnych studentów i pracowników PŁ w zakresie przysługujących im praw i dostępnych usług;

- informowanie kandydatów na studia o możliwościach kształcenia się przez osoby niepełnosprawne w PŁ;

- podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


Centrum Komputerowe PŁ jest komórką wspomagającą Uczelnię w zakresie ICT w różnych obszarach funkcjonowania, m.in.  w obszarze dydaktyki m.in.:


- technicznego i informatycznego wspomagania procesu zarządzania Uczelnią,

- technicznego i informatycznego wspomagania procesu dydaktycznego,

- budowy, eksploatacji i zarządzania uczelnianym zintegrowanym systemem informacyjnym dydaktyki,

- realizacji zadań powierzonych Politechnice  Łódzkiej przez MNISW,

- udostępnianie studentom danych dotyczących indeksu elektronicznego, dostępu do regulacji prawnych, informacji organizacyjnych dotyczących procesu kształcenia, formularzy podań studenckich i innych funkcjonalności dotyczących dydaktyki m.in. narzędzi wspomagających planowanie indywidualnego  procesu kształcenia, i in.


Działania związane z zapewnieniem jakości kształcenia obejmują również: Centrum Językowego PŁ, Centrum Sportu PŁ, Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁBibliotekę PŁ oraz realizowane są przez administrację Osiedla Akademickiego.


Wsparcie w zakresie jakości kształcenia udzielane jest w ramach kontaktów ze Stowarzyszeniem Wychowanków PŁ, Konwentem PŁ, Klastrem ICT, a określone prace w poszczególnych dziedzinach, są wykonywane bądź konsultowane przez ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych.

 

II. na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych:
Za całokształt zadań dotyczących procesu kształcenia i zapewnienia jakości kształcenia, w tym nadzór i koordynację, odpowiadają kierownicy tych jednostek. Szczegółowe zadania znajdują się w kompetencjach poszczególnych prodziekanów. Przy czym każda jednostka ma swobodę działania w zakresie przydziału określonych kompetencji i odpowiedzialności odpowiednim prodziekanom – zgodnie z własną organizacją funkcjonowania władz jednostki. Obszerniejsze informacje na ten temat znajdują się na stronach internetowych jednostek.

 

Zadania Komisji ds. jakości kształcenia w jednostce organizacyjnej uczelni:


- wdrażanie w jednostce procedur przygotowanych przez Uczelnianą Komisję Jakości Kształcenia;

- analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia;

- przedstawianie kierownikowi jednostki propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w jednostce;

- przedstawianie kierownikowi jednostki corocznych sprawozdań z efektów działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;

- przedstawianie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia corocznych wyników samooceny i planów poprawy jakości kształcenia;

- opracowanie strategii kształcenia w jednostce;

- opracowywanie propozycji zmian w programach kształcenia oraz opracowywanie projektów nowych programów kształcenia według ustalonych procedur;

- opracowanie metod podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej;

- planowanie i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych w celu doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

 

Do zadań Komisji ds. oceny jakości kształcenia w jednostce organizacyjnej uczelni należy:


- ocena Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w jednostce;

- monitoring realizacji zaleceń komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia;

- coroczne przygotowanie dla kierownika jednostki sprawozdania z oceny jakości kształcenia;

- ocena zbiorczych wyników ankietyzacji i hospitacji;

- przeprowadzanie wstępnej oceny jakości kształcenia poprzedzającej wizyty związane z akredytacją,

- przedstawienie władzom jednostki wytycznych dotyczących planu naprawczego dla poprawy jakości kształcenia;

- coroczne przedstawienie Uczelnianej Komisji Oceny Jakości Kształcenia rezultatów oceny jakości kształcenia w jednostce.

 

W podstawowych jednostkach organizacyjnych działają komisje dydaktyczne, które zajmują się opiniowaniem spraw przedkładanych do uchwalenia przez radę jednostki.


Funkcjonowanie pozostałych jednoosobowych i kolegialnych komórek realizujących zadania związane z jakością kształcenia uzależnione jest od autonomicznych decyzji jednostek.
 


Data dodania:2013-09-30
Data aktualizacji2017-01-31

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE