75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

XIV edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa ŁódzkiegoTo już XIV edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Zapraszamy studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej do udziału w konkursie. Termin składania dokumentów mija 10 lutego.

 

Konkurs skierowany jest do:

  • studenów I i II stopnia,
  • absolwentów, którzy ukończyli studia po 1.10.2019r. tj. w roku akademickim 2019/20, ale przed 10.02.2020 r. i uzyskali z pracy dyplomowej ocenę co najmniej 4,5.

 

W konkursie mogą brać udział osoby, których siedziba uczelni znajduje się na terenie województwa łódzkiego.

 

Kandydaci składają wypełniony komputerowo wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego - edycja 2020, w kategorii „student” (Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego) oraz potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez właściwego prodziekana lub osobę przez niego upoważnioną (załącznik A do Zasad wyłaniania rekomendowanych przez prorektora ds. studenckich PŁ wniosków o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego).

 

W załączeniu znajdują się wzory dokumentów, jakie należy złożyć.

 

Do Wniosku należy dołączyć kserokopię pełnej dokumentacji (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) pozwalającej na odpowiednią weryfikację osiągnięć kandydata.

 

Można dołączyć także dodatkowe rekomendacje i opinie, recenzje prac, publikacje, itp. (w przypadku kopii również potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

 

Wniosek dotyczący osoby, która po raz pierwszy ubiega się o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „student" powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia z 3 lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku tj. z okresu od 10.02.2017 r. do 21.02 2020 r.

 

Wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien zawierać dokumentację osiągnięć datowaną od momentu przyznania ostatniego stypendium naukowego, z okresu nie dłuższego jednak niż ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku.

 

Zasady punktacji oraz katalog osiągnięć wykorzystywanych przy rekomendowaniu przez prorektora ds. studenckich PŁ wniosków o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego edycja 2020 określa załącznik B.

 

Komplet dokumentacji należy złożyć w teczce oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata w Dziale spraw studenckich PŁ (pokój 103, Rektorat PŁ, ul. ks. Skorupki 10/12, Bud B-3) do 10 lutego 2020 r. do godziny 14:00.

 

Do 19.02.2020 r. prorektor ds. studenckich wyda decyzję o rekomendacji wniosków, uwzględniając listę rankingową osiągnięć kandydatów. Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego przewiduje się udzielenie maksymalnie 12 rekomendacji. Zarekomendowane wnioski zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego przez uczelnię do 21.02.2019 r.

 

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wszystkie niezbędne wnioski dostępne są na stronie internetowej.


Data dodania:2020-01-28
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
regulamin.pdf321.84 KB
ZałącznikWielkość
zalacznik_a.docx23.33 KB
ZałącznikWielkość
zalacznik_b.docx34.42 KB
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_2-_wniosek_student.docx55.27 KB

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE