Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

WSZJK w PŁ - struktura systemu

A+ / A-


WSZJK w PŁ obejmuje następujące obszary:


 

 

 • zapewnienie jakości kształcenia,
 • ocenę jakości kształcenia,
 • doskonalenie jakości kształcenia,
 • ocenę systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 • doskonalenie systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 • publikowanie informacji m.in. o programach studiów (w tym efektach kształcenia), organizacji i procedurach toku studiów, ocenach jakości kształcenia i akredytacjach.

 

WSZJK w PŁ zawiera: elementy instytucjonalne i proceduralne funkcjonujące na poziomie centralnym oraz na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych, mechanizmy oceny wewnętrznej i zewnętrznej jakości kształcenia, mechanizmy oceny i doskonalenia Systemu. W strukturze WSZJK znajduje się również blok dotyczący przygotowania materiałów do publikacji wyników oceny jakości kształcenia, w tym: akredytacji, certyfikatów i rankingów.

 

Za całość zadań dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Łódzkiej, w tym nadzór i koordynację, odpowiada Prorektor ds. edukacji. Kierowanie bieżącymi sprawami kształcenia, w tym jakości kształcenia, powierzono Pełnomocnikowi Rektora PŁ ds. kształcenia. Do zadań związanych z obsługą administracyjną w zakresie jakości kształcenia na poziomie centralnym utworzono stanowisko Głównego Specjalisty ds. Jakości Kształcenia.

 

W ramach WSZJK w PŁ działają powołane przez Rektora: Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia i Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz powołana przez Senat Senacka Komisja Dydaktyki i Spraw Studenckich.


Za jakość kształcenia w jednostkach organizacyjnych prowadzących kształcenie odpowiadają kierownicy tych jednostek. W ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w jednostkach działają komisje ds. jakości kształcenia i komisje ds. oceny jakości kształcenia powołane przez kierowników tych jednostek.


Szczegółowe zadania i kompetencje poszczególnych elementów instytucjonalnych tj. osób i komórek odpowiedzialnych za jakość kształcenia oraz pomocniczych i współpracujących - funkcjonujących na poziomie centralnym i na poziomie jednostek - przedstawiono w oddzielnej zakładce.

 

Od strony proceduralnej w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w PŁ na poziomie centralnym funkcjonują zasadnicze elementy regulujące sprawy kształcenia w skali ogólnouczelnianej oraz formułowane są wytyczne dla podstawowych jednostek organizacyjnych, które są podstawą do tworzenia własnych uregulowań uwzględniających autonomię i specyfikę tych jednostek.

 

W Uczelni systematycznie prowadzone są działania dotyczące tworzenia i doskonalenia procedur i mechanizmów w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz monitorowania, oceny (m.in. ankiety ewaluacyjne, hospitacje), a także działań korygujących i zapobiegawczych w celu wyeliminowania niedoskonałości. Przynajmniej raz w roku akademickim kierownicy jednostek dydaktycznych składają sprawozdania dotyczące jakości kształcenia radzie tych jednostek. Rektor PŁ raz w roku przedstawia Senatowi sprawozdanie dotyczące jakości kształcenia i funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  w PŁ.

 

W celu naprawy niedociągnięć oraz wyeliminowania nieprawidłowości w przyszłości, niezależnie od działań doraźnych, co roku przygotowuje się plan działań naprawczych  i modernizacyjnych na następny rok akademicki.

 

Aktualnie trwają prace związane z dostosowaniem procedur i mechanizmów umożliwiających w pełni realizowanie zadań WSZJK w PŁ określonych w najnowszym Zarządzeniu Rektora PŁ. Dotyczy to m.in. udoskonalenia i rozszerzenia pomiarów w Systemie, uwzględniających wszystkie poziomy kształcenia oraz obejmujących wszystkie grupy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.


W pracach dotyczących doskonalenia WSZJK w PŁ uczestniczą również studenci, doktoranci i pracodawcy zaangażowani w prace ww. komisji uczelnianych i w jednostkach.

 

Istotnymi narzędziami wspomagania WSZJK w PŁ oraz całego procesu decyzyjnego, są m.in.:

 

 •  Serwer Informacyjny Rektoratu (SIR) - wewnętrzny elektroniczny serwis informacyjny, dostępny dla upoważnionych pracowników Uczelni.  SIR dostarcza niezbędnych informacji, materiałów i dokumentów, m.in. dotyczących uregulowań prawnych Uczelni, wzorów dokumentów, przepisów i publikacji zewnętrznych;

 

 • Zintegrowany System Informacyjny Dydaktyki (ZSID) – system umożliwiający zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych związanych z procesem dydaktycznym dla potrzeb dziekanatów, Centrum Językowego PŁ, Centrum Sportu PŁ, Osiedla Akademickiego, obsługą finansów, stypendiów dla studentów i doktorantów, itp.;

 

 • Terminal dla nauczycieli akademickich (ZTN) – system służący do wprowadzania ocen, prowadzenia zapisów na egzaminy, przygotowywania kart przedmiotów, itp.;

 

 • Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej (WIKAMP) – system służy do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wykorzystywany jest jako platforma wymiany informacji pomiędzy różnymi grupami pracowników Uczelni, prowadzenia ankietyzacji itp.;

 

 •  webDziekanat – portal studencki posiadający wiele funkcjonalności m.in.:


– informacyjną: zamieszczone są regulacje prawne, programy studiów (katalog ECTS), plany zajęć, tabele opłat, terminy obligatoryjne i terminy zjazdów, formularze podań, ogłoszenia i komunikaty;
– "wirtualnego indexu": studenci mogą podglądać swoje oceny na studiach oraz mają obowiązek sprawdzania i ewentualnie zgłaszania nieścisłości;
– generowania indywidualnego konta bankowego przez studentów mieszkających w akademikach, itp.;

 

 •  System Poczty Elektronicznej (SPE) Politechniki Łódzkiej – system służący do prowadzenia korespondencji służbowej, z którego obligatoryjnie korzystają zarówno wszyscy pracownicy Uczelni jak i studenci, z obowiązkiem codziennego odczytywania zawartości skrzynki pocztowej.

Data dodania:2013-09-27
Data aktualizacji2017-01-17

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE