75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Jerzemu BuzkowiUroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Jerzemu Buzkowi odbyła się 4 czerwca 2010 roku o godz. 14.00 w audytorium im. A. Sołtana przy ul. Stefanowskiego 1/15. 
Wyjątkowy charakter uroczystości podkreśliła oprawa muzyczna w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej pod dyrekcją Jerzego Rachubińskiego. 


SYLWETKA PROFESORA JERZEGO BUZKA


Profesor Jerzy Buzek ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej w 1963 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika-energetyka w specjalności Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego. W tym samym roku podjął pracę w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Konstrukcji Aparatury Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. W 1969 r. obronił pracę doktorską pt. „Wnikanie masy w fazie gazowej nad poziomym zwierciadłem cieczy”.

W 1971 r. profesor Jerzy Buzek uzyskał stypendium British Council na Uniwersytecie Cambridge. Tematyka prowadzonych tam, nowatorskich w skali światowej, badań obejmowała zjawiska powierzchniowe podczas chemiosorpcji. Wyniki badań zostały zawarte m.in. w opracowanej przez profesora Jerzego Buzka monografii pt. „Konwekcja komórkowa podczas absorpcji z reakcją chemiczną”, która była podstawą do uzyskania w roku 1979 r. stopnia naukowego doktora habilitowanego, nadanego Mu przez Radę Wydziału Technologii Materiałowych i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej. W latach 80. Profesor Jerzy Buzek rozpoczął prace naukowe z dziedziny ochrony środowiska, a w szczególności ochrony powietrza. W tej dziedzinie, w 1992 r. kierował ogólnopolskim zespołem specjalistów przy opracowywaniu ekspertyzy Państwowej Akademii Nauk oraz współorganizował Konsorcjum Ochrony Powietrza. Profesor Jerzy Buzek pełnił funkcję w wielu stowarzyszeniach naukowych i technicznych. 

W roku 1997 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Jest autorem ok. 200 artykułów naukowych i trzech patentów. Wiele dokonań profesora Jerzego Buzka miało charakter pionierski i zdobyło uznanie kręgów naukowych w kraju i za granicą. Jest on doktorem honoris causa uniwersytetów w Dortmundzie, Seulu, Isparcie oraz Politechniki Opolskiej i Politechniki Śląskiej. 

Profesor Jerzy Buzek utrzymuje żywe kontakty naukowe z Politechniką Łódzką, szczególnie w zakresie inżynierii chemicznej. Od lat bierze udział w seminariach, spotkaniach naukowych i dyskusjach organizowanych w naszej Uczelni. 

Jest współzałożycielem Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowej ds. Energetyki i Ochrony Środowiska INCREASE (1997 r.),  w powstanie której swój wkład wnieśli również naukowcy z Politechniki Łódzkiej. 

Szczególne miejsce w życiorysie profesora Jerzego Buzka zajmuje działalność polityczna, która rozpoczęła się w 1980 r., gdy został członkiem NSZZ „Solidarność”. Był przewodniczącym I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 r. Dział w podziemnych strukturach „Solidarności”, zarówno regionalnych jak i krajowych. W latach 1997-2001 był posłem na Sejm i premierem Rzeczypospolitej Polskiej. W 1997 r. rozpoczął negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W 1999 roku, w trakcie sprawowania przez Niego Urzędu Prezesa Rady Ministrów, Polska weszła do struktur NATO. 

Od 2004 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego. W 2004 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Europejskiego Forum Energii. Działał w dwóch komisjach Parlamentu Europejskiego: Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Procował jako sprawozdawca 7. Programu Ramowego badań naukowych i innowacji oraz europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych. Prowadził dyskusję na temat wsparcia trójkąta wiedzy Unii Europejskiej: edukacja – badania – innowacje. Są one warunkiem konkurencyjności, szybkiego rozwoju i zwiększenia zatrudnienia w Unii.  Głównym polem tej dyskusji były europejskie uczelnie. 

W roku 2006 „The Parliament Magazine” wybrał profesora Jerzego Buzka Europosłem Roku za zasługi w dziedzinie wspierania badań naukowych i technologii. 

14 lipca 2009 r. profesor Jerzy Buzek został wybrany przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Data dodania:2010-05-17
Data aktualizacji2015-01-24

Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE