75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne PŁ od cudzoziemcówInformacje ogólne dot. zasad pobierania opłat za studia w Politechnice Łódzkiej od cudzoziemców.

 

 

1. Cudzoziemcy, tj. osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, podejmujący studia w Politechnice Łódzkiej na zasadach obowiązujących obywateli polskich wnoszą opłaty za usługi edukacyjne w trybie i na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

2. Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe w PŁ na podstawie umów międzynarodowych lub umów zawartych przez PŁ z podmiotami zagranicznymi wnoszą opłaty za usługi edukacyjne wskazane w tych umowach.

 

3. Cudzoziemcy podejmujący studia bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, jako stypendyści strony wysyłającej albo jako stypendyści strony polskiej nie wnoszą opłat za studia i opłat za świadczone usługi edukacyjne z tytułu powtarzania semestru lub roku z powodu niezadowalających wyników w nauce.

 

4. Cudzoziemcy podejmujący kształcenie w Politechnice Łódzkiej na zasadach odpłatności zobowiązani są wnosić opłaty z tytułu:

 

1) odbywania kształcenia wg obowiązującego programu i planu studiów;
2) powtarzania semestru studiów z powodu niezadowalających wyników w nauce;

3) przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich z powodu konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych;
4) uczestniczenia w zajęciach uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów na określonym kierunku;
5) uczestniczenia w zajęciach nieobjętych planem studiów;

6) wydania elektronicznej legitymacji studenta lub elektronicznej legitymacji doktoranta i jej duplikatu;

7) wydania dyplomu ukończenia studiów i jego duplikatu;

8) wydania odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy.

 

Szczegóły dot. zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Łódzkiej od studentów cudzoziemców zawiera załączona uchwała.

 

Szukasz informacji na temat zasad pobierania opłat za studia w Politechnice Łódzkiej od pozostałych studentów? kliknij tu


Data dodania:2015-09-29
Data aktualizacji2017-01-10

Wprowadzone przez:
Anna Kręplewicz-Kuczyńska,
Pliki do pobrania

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE