Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

UbezpieczeniaInformacje o ubezpieczeniu zdrowotnym dla studentów i doktoranów.

 


Studenci/goktoranci do 26 roku życia korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Po ukończeniu tego wieku powinni poinformować uczelnię o chęci skorzystania z ubezpieczenia przez uczelnię - jeśli nie posiadają go z innego tytułu np. w pracy.

 


Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm) szkoły wyższe i placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacają składki za : obcokrajowców – studentów i uczestników studiów doktoranckich, uznanych za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka.

 

Oświadczenie wraz z odpowiednim drukiem ZUS, po potwierdzeniu przez dziekanat, należy złożyć w Biurze Samorządu Studenckiego, Al.Politechniki 3a. Dokumenty na dany miesiąc przyjmowane są do 7 dnia każdego miesiąca. Jednocześnie zwracam uwagę, że należy poinformować uczelnię o okolicznościach, które mają wpływ na zaprzestanie płacenia składek przez PŁ (np. podjęcie pracy, opuszczenie uczelni, możliwość skorzystania z ubezpieczenia współmałżonka).


Data dodania:2013-12-09
Data aktualizacji2017-01-14

Wprowadzone przez:
Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz,

Programy studtiów ECTS

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE