75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Stypendium socjalne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. akadem. 2019/20Ogólne informacje dot. stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej:

 

Stypendium socjalne może otrzymać student/doktorant Politechniki Łódzkiej będący w trudnej sytuacji materialnej, którego udokumentowany miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie w 2018 r. nie przekroczył 1 043 zł netto. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student/doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

Stypendia przyznawane są na rok akademicki.

 

Dochód, od którego zależy kwota przyznanego stypendium, należy odpowiednio udokumentować dołączonymi do wniosku zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego lub z innych instytucji, w zależności od sytuacji materialnej w rodzinie studenta/doktoranta. 

 

Zasady ustalania dochodu studenta oraz sposób dokumentowania jego sytuacji materialnej opisany jest we właściwym regulaminie. Studenci zobowiązani są również do korzystania z generatora PoliSocjal stworzonego specjalnie w tym celu oraz zamieszczonego na stronie internetowej Samorządu Studenckiego.

 

Wysokość stypendium socjalnego w PŁ:

  1. Wysokość stypendium socjalnego stanowi różnica ww. kwoty i wysokości miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta/doktoranta w 2018 r., przy czym kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi:
  • maksymalna – 1 043 zł, zaś minimalna – 150 zł miesięcznie.
  1. Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego – 290 zł.

 

Wysokości poszczególnych stypendiów opisane są we właściwym komunikacie.

 

  • Uwaga: w przypadku gdy miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie studenta/doktoranta nie przekracza kwoty 528 zł netto, student/doktorant zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o stypendium socjalne aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz jego rodziny.  Składając wniosek o wydanie zaświadczenia przez ośrodek pomocy społecznej student powinien powołać się na art. 88 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce. Zaświadczenie, w którym zamiast danych na temat sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny, widnieje informacja, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznych, ma tożsame skutki jak nieprzedstawienie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Brak przedłożenia zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium.

 

Składanie wniosków:

Wnioski o stypendium socjalne przyjmowane są przez podkomisje stypendialne w dziekanatach. Studenci odbywający kształcenie w ramach CKM składają wnioski do Dziekanatów macierzystych wydziałów. W trakcie przyjmowania wniosku członek Komisji stypendialnej może wydać wezwanie do uzupełnienia braków. Brakujące dokumenty należy złożyć w Sekcji Obsługi Świadczeń Al. Politechniki 3a parter (budynek C15).

 

Terminy składania wniosków o stypendium znajdują się w komunikacie. Terminy mają charakter organizacyjny. 

 

  • Uwaga: w przypadku pobierania z Urzędu Skarbowego zaświadczenia o zarobkach należy złożyć w urzędzie wniosek o wydanie zaświadczenia o treści wymaganej przez uczelnię, zgodnie z wzorem A.

Data dodania:2019-06-24
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE