Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów PŁ w r. akadem. 2018/2019Ogólne informacje dot. stypendium rektora dla studentów Politechniki Łódzkiej:

 

 

O stypendium rektora dla najlepszych studentów w Politechnice Łódzkiej może ubiegać się student będący na minimum 2 roku studiów pierwszego stopnia lub minimum pierwszego semestru studiów drugiego stopnia (rozpoczętych w terminie najpóźniej roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia).

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia może zostać przyznane wyłącznie studentowi spełniającemu łącznie warunki:

przyjętemu na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego,

który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. 

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który:

uzyskał za ostatni rok studiów wysoką średnią ocen lub

posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

 

Wykaz punktowanych osiągnięć zawiera właściwy załącznik nr 1 do regulaminu.

Stypendia przyznawane są wg kierunku i formy kształcenia (studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia pierwszego i drugiego stopnia) na danym wydziale.

Stypendia przyznawane są maksymalnie 10% najlepszych studentów danego kierunku, którzy otrzymali największą liczbę punktów w swojej grupie rankingowej.

Stypendium przyznawane jest na rok studiów.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora zawiera właściwy regulamin. 

 

Wysokość stypendium rektora w PŁ:

Kwota przyznanego stypendium może składać się z dwóch części: kwoty podstawowej oraz kwoty zwiększenia stypendium. Wartość kwoty podstawowej jest stała dla wszystkich stypendystów i jest niezależna od liczby punktów rankingowych i miejsca na liście rankingowej.

Zwiększenie stypendium przysługuje w uczelni stypendystom, którym przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów i którzy uzyskali jedną z dwóch najwyższych wartości punktów rankingowych na danym kierunku ( w ramach podstawowej jednostki organizacyjnej/CKM).

Kwoty stypendium: 

podstawowa- 550 zł miesięcznie;

zwiększenia- 400 zł miesięcznie. 

 

Wysokości poszczególnych stypendiów opisane są we właściwym komunikacie.

 

Składanie wniosków:

Wnioski o stypendium rektora należy wydrukować za pośrednictwem webdziekanatu oraz przedstawić wraz z niezbędnymi załącznikami w dziekanatach wydziałów, na których studiują osoby zainteresowane.

 

Studenci 1 roku studiów I stopnia wypełniają załączony poniżej wniosek o ww. stypendium.

 

Terminy składania wniosków o stypendium znajdują się w komunikacie.


Data dodania:2018-08-21
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Woźniak,
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
zal._1_do_regulaminu_18_19_0_0.pdf3.39 MB
ZałącznikWielkość
komunikat-wysokosci_pomoc_mat._18_19_1.pdf608.61 KB
ZałącznikWielkość
regulamin_pomocy_materialnej_18_19_0_0.pdf14.04 MB

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE