75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Stypendium rektora dla doktorantów PŁ w r. akadem. 2019/20Podstawowe informacje dotyczące przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2019/20.

 

Stypendium rektora dla doktorantów może być przyznane uczestnikowi studiów doktoranckich na drugim i kolejnych latach jego studiów pod warunkiem spełnienia w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium łącznie następujących warunków:

  • uzyskania co najmniej dobrych wyników z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich lub jeśli w ocenianym okresie program nie zakłada egzaminów, uzyskania co najmniej dobrych wyników z zaliczeń,
  • wykazania się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  • wykazania się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej na uczelni.

 

Szczegółowe informacje dot. katalogu osiągnięć punktowanych w ramach ww. stypendium znajdują się w załączniku nr 2 do regulaminu.

 

Wysokość stypendium rektora w PŁ:

  • Doktoranci Politechniki Łódzkiej mogą otrzymać stypendium rektora dla doktorantów, które wynosi 950 zł.

 

Szczegółowe informacje dot. wysokości poszczególnych stypendiów znajdują się w komunikacie.

 

Wnioskowanie o stypendium rektora dla doktorantów:

Doktoranci wnioskują o stypendium rektora dla doktorantów oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych za pośrednictwem jednego, wspólnego dla obu stypendium, formularza rankingowego wypełnionego online za pośrednictwem webdziekanatu, który należy dołączyć do wniosku o ww. stypendium.

 

Aby wygenerować ww. formularz należy zalogować się na webdziekanat. Po uzupełnieniu wszystkich danych, należy zatwierdzić formularz i zrobić wydruk ostateczny. Po wydrukowaniu formularza, zebraniu wymaganych w dokumencie podpisów i dołączeniu wszystkich załączników dokumentujących uzyskane osiągnięcia, formularz należy dostarczyć do dziekanatu.

 

Szczegółowe informacje dot. terminów składania wniosków znajdują się w komunikacie.

 

Szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania ww. świadczenia znajdują się w regulaminie.


Data dodania:2019-06-24
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE