Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Specjalista/starszy specjalista ds. projektów unijnych MSCA, ERC w Dziale Projektów.Dział Projektów Politechniki Łódzkiej ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista/starszy specjalista ds. projektów unijnych MSCA, ERC w Dziale Projektów.

 

Nazwa stanowiska: Specjalista/starszy specjalista ds. projektów UE
Miejsce pracy: Politechnika Łódzka, Dział Projektów, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, budynek A33.
Liczba etatów: 1

 

 

Dział Projektów Politechniki Łódzkiej poszukuje osoby, której zadaniem będzie aktywne pozyskiwanie na rzecz Politechniki Łódzkiej środków na wsparcie i realizację projektów w obszarze Działań Marii Skłodowskiej-Curie oraz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

 

 

Opis stanowiska i zadania pracownika:

 • analiza dokumentów konkursowych, przygotowywanie informacji dla naukowców PŁ, proponowanie składania aplikacji potencjalnym zespołom PŁ,
 • prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych i promocyjnych,
 • wsparcie naukowców w procesie aplikowania, konsultacje na wszystkich etapach - od przygotowania aplikacji, poprzez złożenie i realizację projektów,
 • prowadzenie działań zmierzających do aktywnego udziału Politechniki Łódzkiej w Europejskiej Przestrzeni Badawczej
 • monitorowanie terminów i rodzajów naborów wniosków,
 • uczestniczenie w krajowych i zagranicznych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską, Agencje Wykonawcze Komisji, Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN oraz sieć Krajowego Punku Kontaktowego,
 • współpracę z partnerami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi (m.in. ministerstwa, instytucje sektora B+R, Komisja Europejska).

 

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 4 - letnie, udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z Programów Ramowych UE (również w nadzorowaniu i rozliczaniu projektów). Wymagane jest praktyczne doświadczenie (min. 2 projekty) w aplikowaniu o projekty Programów Ramowych UE (5 PR, 6 PR; 7 PR, Horyzont 2020),
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność i rzetelność,
 • samodzielność, inicjatywa i zaangażowanie,
 • kultura osobista, biegłość językowa,
 • doskonała organizacja czasu pracy,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność w pracy w zespole, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, w tym międzynarodowych, operatywność, ambicja, kreatywność,
 • gotowość do podróży służbowych.

 

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • szanse rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • ciekawą i kreatywną pracę

 

 

Oferty zawierające: CV, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie (kopie dyplomów, certyfikaty, świadectwa itp.) prosimy składać w kopertach opatrzonych dopiskiem "Specjalista ds. projektów unijnych MSCA, ERC".
Pisemnie na adres: Politechnika Łódzka, Dział Projektów, Łódź, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź lub e-mailowo na adres: rnp@adm.p.lodz.pl (link sends e-mail)

 

 

Termin składania aplikacji:
Aplikacje należy składać do dnia 15.09.2017 r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Dział Projektów Politechniki Łódzkiej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną o tym powiadomione w terminie do 2 tygodni od ostatniego dnia składania aplikacji.

 

 

Złożonych ofert Uczelnia nie zwraca.

 

 

CV powinno być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z dnia 28.06.2016 r.)" „Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko specjalista. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne. W przypadku podania danych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zm.) prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

Data dodania:2017-08-23
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE