Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Sekcja Ochrony Własności IntelektualnejRzecznicy patentowi tworzący Sekcję Ochrony Własności Intelektualnej, przygotowują dokumentację zgłoszeniową, dokonują zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej powstałych w Uczelni oraz prowadzą postępowanie przed Urzędami Patentowymi w celu uzyskania praw wyłącznych.

 

Dokumentacja zgłoszeniowa obejmuje m.in. opis wynalazku, który zgodnie z §6 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U.2001.102.1119 z dnia 21 września 2001 r.) powinien  w kolejności określać:

  • tytuł wynalazku,
  • określenie dziedziny techniki,
  • opis stanu techniki,
  • ujawnienie istoty wynalazku,
  • wskazanie ewentualnych korzystnych skutków wynalazku,
  • objaśnienie figur rysunku,
  • przykład realizacji wynalazku,
  • wskazanie możliwości przemysłowego stosowania wynalazku.

Na podstawie „Poradnika wynalazcy” pod. red. Andrzeja Pyrży Zespół Rzeczników Patentowych opracował szczegółowe wytyczne co powinien zawierać opis rozwiązania dostarczony do Sekcji.

Jak przebiega proces uzyskiwania ochrony wynalazku?

1.Przygotowanie opisu rozwiązania przez twórców

2.Wypełnienie Arkusza zgłoszenia

3.Dostarczenia opisu rozwiązania wraz z wypełnionym arkuszem zgłoszenia do rzecznika patentowego PŁ

4.Opracowanie opisu zgłoszeniowego przez rzecznika patentowego

5.Akceptacja opisu zgłoszeniowego przez twórców

6.Dokonanie zgłoszenia wynalazku w UPRP

7.Wniesienie opłaty za zgłoszenie wynalazku

8.Postępowanie przed UPRP.

9.Otrzymanie decyzji o udzieleniu patentu / prawa ochronnego

10.Wniesienie opłaty za publikację i 1-szy okres ochronny

 

Zgłoszenie wynalazku do Sekcji musi być dokonane na arkuszu zgłoszenia (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Politechnice Łódzkiej – Uchwała Nr 1/2017 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 22 lutego 2017 r. ) oraz  dostarczone wraz  z opisem tego rozwiązania do Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej.

Jeśli twórcami wynalazku nie są osoby zatrudnione na Politechnice Łódzkie (np. studenci, doktoranci, emeryci) wraz z arkuszem zgłoszenia wynalazku powinna zostać dostarczona zawarta umowa o przeniesienie przysługujących im praw na Politechnikę Łódzką.

Jeżeli Politechnika Łódzka nie jest jedynym uprawnionym do patentu (jedynym zgłaszającym)  współuprawnieni powinni zawrzeć umowę o wspólności praw do patentu i z patentu.

 

Skład osobowy: 


rzecznik patentowy mgr inż. Marcin Wróblewski - koordynator 
rzecznik patentowy mgr inż. Ewa Kaczur-Kaczyńska 
rzecznik patentowy mgr Anna Westrych 

Adres: 

ul. Wólczańska 223 
budynek B17, pokój 3 i 5
90-924 Łódź 
tel. (0-42) 631 -20-49 

mail: rrp@adm.p.lodz.pl


Data dodania:2018-01-12
Data aktualizacji2018-02-13

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE