Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Ruszył konkurs w ramach Programu LIDER – edycja XIILIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 18 stycznia do 18 marca 2021 r. (do godziny 16:15).

 

Program skierowany jest do:

  • doktorantów,
  • nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora,
  • osób posiadających stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie będące zatrudnione w podmiocie o którym mowa wart. 7 ust. 1 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce,
  • osób posiadających stopień doktora habilitowanego, pod warunkiem że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie jest ona zatrudniona w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe. Zakres tematyczny: Wnioski można składać na badania aplikacyjne, badania rozwojowe. Zgodnie z wytycznymi w konkursie, nie ma ograniczenia tematycznego.

 

Zasady finansowania:

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej.

 

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie LIDER XII Formularz wniosku należy złożyć wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków w systemie informatycznym w ramach Programu LIDER.


Data dodania:2020-12-18
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Zdjęcia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE