75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ruszył konkurs 6/1.1.1/2019 - szybka ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętychNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych. Wnioski o finansowanie można składać od 16 września do 16 grudnia 2019 r.

 

Konkurs skierowany jest do:

  • przedsiębiorstw;
  • konsorcjów przedsiębiorstw,
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min. jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

 

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje:

  • badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

 

Budżet konkursu:

  • 1 100 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych), przy czym:
  1. 750 000 000 PLN – na projekty realizowane:

a) samodzielnie przez MŚP,

b) w konsorcjach z udziałem wyłącznie MŚP,

c) w konsorcjach z udziałem wyłącznie MŚP i jednostek naukowych;

  1.  350 000 000 PLN – na pozostałe projekty, tj. realizowane:

a) samodzielnie przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP,

b) w konsorcjach z udziałem przedsiębiorstw innych niż MŚP,

c) w konsorcjach z udziałem przedsiębiorstw innych niż MŚP i jednostek naukowych.

 

Zasady finansowania projektów:

 

  1.  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

1) 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;

2) 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów.

  1.  Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:

1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe (tzn. więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres badań przemysłowych);

2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe (tzn. więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres eksperymentalnych prac rozwojowych);

3) 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);

4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

  1.  Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się 16.09.2019 r. – 16.12.2019 r. (do godziny 16.00).

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej.

 

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Formularz wniosku należy złożyć wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków w systemie informatycznym IP (link do systemu – aktywny od 16 września 2019 r.).


Data dodania:2019-08-20
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - ikona

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE