Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Regulamin

A+ / A-


Zbiór zasad
obowiązujący w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ)
 

 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ) działa na podstawie Uchwały nr 9/2006 Senatu PŁ z dnia 28 czerwca 2006 r. Celem UTW PŁ jest podtrzymywanie i rozwój sprawności intelektualnej oraz psychofizycznej jego Słuchaczy – bez względu na Ich formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy
i stan zatrudnienia.

2. Działalnością UTW PŁ kieruje Dyrektor, powołany przez J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej, podlegający bezpośrednio Prorektorowi PŁ d.s. Studenckich. Ogół Słuchaczy UTW PŁ, wobec Władz Politechniki oraz Dyrektora, może reprezentować Samorząd Słuchaczy – wybierany na okres roku akademickiego.

3. Słuchacze UTW PŁ są rekrutowani spośród Kandydujących, w kolejności zgłoszeń i limitu dostępnych miejsc, w biurze UTW PŁ. Z uwagi na większą ilość Osób chętnych niż miejsc w UTW PŁ, Osoby dla których zwolniło się miejsce w UTW PŁ będą powiadamiane i umawiane w celu zapisu telefonicznie.

4. Wykłady i zajęcia dodatkowe UTW PŁ odbywają się w roku akademickim podzielonym na dwa semestry. Liczba lat udziału w działaniach UTW PŁ nie jest limitowana, ale wymaga się corocznego odnowienia deklaracji członkostwa.

5. Wykłady odbywają się w Audytorium im. A. Sołtana, przy ul. Żeromskiego 116, Wydział Mechaniczny,
we wtorki (godz.13.15) i w czwartki (godz. 14.15),

6. Opłaty za zajęcia wykładowe i dodatkowe – we wskazanej wysokości – należy wnieść przed wyznaczonymi
i ogłoszonymi na dany rok akademicki terminami. Wniesienie opłat po terminie nie gwarantuje utrzymania statusu Słuchacza, zapisu do UTW PŁ oraz utrzymania miejsca w grupach zajęć dodatkowych. Po wyznaczonych terminach należy skonsultować w biurze UTW PŁ dostępność miejsc w grupach i ewentualne wpłaty za wybrane zajęcia

7. Dowód wpłaty na konto bankowe UTW PŁ należy przynieść do biura UTW PŁ. Dowód wpłaty stanowi podstawę wydania Słuchaczowi legitymacji uprawniającej Go do udziału w opłaconych zajęciach UTW PŁ,
oraz przedłużanie jej ważności na kolejne lata.

8. Maksymalna ilość osób w grupach na zajęciach dodatkowych wynosi odpowiednio:

- języki obce, i plastyczne: 18 osób, zajęcia informatyczne: 16 osób

- gimnastyka, Nordic Walking: 40 osób

9. Zwrot opłaty za czesne i zajęcia dodatkowe jest możliwy decyzją dyrektora UTW PŁ na podstawie pisemnego podania Słuchacza z uzasadnieniem rezygnacji z zajęć. Podania o zwrot można składać
w terminie do 2 tygodni od momentu rozpoczęcia opłaconych zajęć.

10. Przepisy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym nie mają zastosowania do Słuchaczy UTW PŁ.

11. Wstępując w grono Słuchaczy UTW PŁ każda osoba deklaruje swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez UTW PŁ z siedzibą w Łodzi, al. Politechniki 12, na potrzeby organizacji
zajęć w UTW PŁ, oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów związanych
z działalnością UTW PŁ

12. Słuchacze uczestniczą w zajęciach UTW PŁ na własna odpowiedzialność, mając na uwadze swój stan zdrowia i psychofizyczne możliwości.

13. Słuchacze uczestniczący w zajęciach UTW PŁ na swój wniosek otrzymują symboliczny dyplom ukończenia roku akademickiego.

14. Ogłoszenia dla Słuchaczy UTW PŁ podawane są przed każdym wykładem oraz umieszczane na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed biurem UTW PŁ.

15. Ustanie członkostwa w UTW PŁ następuje:

  - po złożeniu pisemnej rezygnacji;

- w przypadku nie wniesienia opłat za uczestnictwo w zajęciach UTW PŁ w wyznaczonym terminie;

- w przypadku zgonu Słuchacza;

- w następstwie wykluczenia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez Słuchacza obowiązujących zasad. Decyzję wykluczenia może podjąć Dyrektor UTW PŁ.

16. Działalność UTW PŁ ma być pożyteczna i przyjemna dla ogółu Słuchaczy. Uczestników zajęć obwiązuje więc godne zachowanie, wzajemna życzliwość i tolerancja.

 

 

 

 

 


Data dodania:2008-05-28
Data aktualizacji2017-01-11

Wprowadzone przez:
Agnieszka Stołecka,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE