Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

RegulaminZbiór zasad obowiązujący w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ)

 

 

 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ) działa na podstawie Uchwały nr 9/2006 Senatu PŁ z dnia 28 czerwca 2006 r. Celem UTW PŁ jest podtrzymywanie i rozwój sprawności intelektualnej oraz psychofizycznej jego słuchaczy – bez względu na ich formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy
i stan zatrudnienia.

2. Działalnością UTW PŁ kieruje dyrektor, powołany przez J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej, podlegający bezpośrednio Prorektorowi PŁ d.s. nauki. Ogół słuchaczy UTW PŁ, wobec Władz Politechniki oraz dyrektora, może reprezentować samorząd słuchaczy – wybierany na okres roku akademickiego.

3. Słuchacze UTW PŁ są rekrutowani spośród kandydujących, w ramach limitu dostępnych miejsc. Z uwagi na większą ilość osób chętnych niż wolnych miejsc w UTW PŁ, osoby zapisywane są na listę rezerwową. Osoby dla których zwolniło się miejsce w UTW PŁ będą powiadamiane i umawiane telefonicznie.

4. Wykłady i zajęcia dodatkowe UTW PŁ odbywają się w trakcie roku akademickiego podzielonego na dwa semestry. Uczestnictwo w zajęciach UTW PŁ nie jest limitowane czasowo, ale wymaga się corocznego odnowienia deklaracji członkostwa.

5. Wykłady odbywają się w Audytorium im. A. Sołtana, przy ul. Żeromskiego 116, Wydział Mechaniczny,
we wtorki (godz.13.15) i w czwartki (godz. 14.15).

6. Opłaty za zajęcia wykładowe i dodatkowe, we wskazanej wysokości, należy wnosić przed wyznaczonymi
i ogłoszonymi na dany rok akademicki terminami. Wniesienie opłat po terminie nie gwarantuje zapisu do UTW PŁ lub utrzymania statusu słuchacza, oraz utrzymania miejsca w grupach zajęć dodatkowych. Po przekroczeniu wyznaczonych terminów wpłat należy sprawdzić w biurze UTW PŁ dostępność miejsc w grupach.

7. Dowód wpłaty na konto bankowe UTW PŁ należy dostarczyć do biura UTW PŁ. Dowód wpłaty stanowi podstawę wydania słuchaczowi legitymacji uprawniającej go do udziału w zajęciach UTW PŁ,
oraz przedłużanie jej ważności na kolejne lata.

8. Maksymalna ilość osób w grupach na zajęciach dodatkowych jest zależna od ich rodzaju, wielkości audytoriów bądź innych regulacji i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscach zajęć. Na wszystkich zajęciach w UTW PŁ obowiązują regulaminy odpowiednie dla poszczególnych audytoriów i pracowni, które słuchacz UTW ma obowiązek przestrzegać.

9. Zwrot opłaty za czesne i zajęcia dodatkowe jest możliwy decyzją dyrektora UTW PŁ na podstawie pisemnego podania słuchacza z uzasadnieniem rezygnacji z zajęć. Podania o zwrot, wraz z numerem konta na które ma być dokonany zwrot, można składać w terminie do 2 tygodni od momentu rozpoczęcia opłaconych zajęć.

10. Przepisy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym nie mają zastosowania do słuchaczy UTW PŁ.

11. Wstępując w grono słuchaczy UTW PŁ każda osoba deklaruje swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez UTW PŁ z siedzibą w Łodzi, al. Politechniki 12, na potrzeby organizacji
zajęć w UTW PŁ, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów związanych
z działalnością UTW PŁ oraz na otrzymywanie informacji dotyczących UTW w trybie ustawy  „o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

12. Słuchacze uczestniczą w zajęciach UTW PŁ na własną odpowiedzialność, mając na uwadze swój stan zdrowia i predyspozycje psychofizyczne.

13. Słuchacze uczestniczący w zajęciach UTW PŁ na swój wniosek otrzymują symboliczny dyplom ukończenia roku akademickiego.

14. Ogłoszenia dla słuchaczy UTW PŁ podawane są przed każdym wykładem oraz umieszczane na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed biurem UTW PŁ.

15. Ustanie członkostwa w UTW PŁ następuje:

- po złożeniu pisemnej rezygnacji;

- w przypadku niewniesienia opłat za uczestnictwo w zajęciach UTW PŁ w wyznaczonym terminie;

- w przypadku zgonu słuchacza;

- w następstwie wykluczenia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez słuchacza obowiązujących zasad. Decyzję wykluczenia może podjąć dyrektor UTW PŁ.

16. Działalność UTW PŁ powinna być pożyteczna i przyjemna dla ogółu słuchaczy. Uczestników zajęć obowiązuje więc godne zachowanie, wzajemna życzliwość i tolerancja.


Data dodania:2008-05-28
Data aktualizacji2017-10-20

Wprowadzone przez:
Agnieszka Stołecka,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE