Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Przyjazdy gościZasady dotyczące przyjazdów gości.

Na każdy przyjazd gościa zagranicznego do Politechniki Łódzkiej Jednostka przyjmująca go powinna uzyskać zgodę dziekana wydziału. Zasada ta obowiązuje nawet, jeśli koszty przyjazdu gościa pokrywa instytucja inna niż PŁ.

Podanie winno być również podpisane przez dyrektora instytutu/kierownika katedry.


W podaniu powinny być, m.in.: określone warunki płatności, tj. numer konta, z którego pobrane zostaną środki na opłacenie diet, hotelu oraz ewentualnie przejazdu oraz podobne koszty osoby towarzyszącej.

Do podania powinien być dołączony (w 3 egzemplarzach) preliminarz kosztów podpisany przez Dyrektora Instytutu.

Jeśli pobyt gościa opłacany jest ze środków PŁ, nie powinien on przebywać poza Łodzią dłużej niż około 1/3 czasu spędzonego w Polsce.

Po złożeniu stosownych dokumentów, należy w Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) PŁ odebrać oryginał preliminarza oraz druk zaliczki. Na tej podstawie Kwestura PŁ ją wypłaca. Zaliczki w Kwesturze można pobierać codziennie w godzinach 10.00-12.30.

Dieta na pobyt gościa wypłacana ze środków PŁ wynosi obecnie od 50,- do 110,- złotych, w zależności od decyzji płatnika - dziekana, dyrektora instytutu, kierownika katedry bądź kierownika grantu. W przypadku fundacji, programów międzynarodowych, itp., stawki i warunki finansowe określa płatnik.

Osobie towarzyszącej gościowi również przysługują diety, jednakże wyłącznie poza Łodzią (np. gdy osoba ta wyjeżdża po gościa na lotnisko lub udaje się z nim do innych ośrodków w celach naukowych). Dieta dla osoby towarzyszącej wynosi 50% diety gościa. Ma także prawo do zwrotu kosztów podróży.

Po zakończonej wizycie, należy rozliczyć pobyt gościa. W tym celu do CWM należy złożyć: formularz rozliczenia w 3 egzemplarzach, rachunki za hotel oraz ewentualnie potwierdzenie pobrania przez gościa diet. Po podpisaniu rozliczenia przez dyrektor CWM, jego oryginał wraz z potwierdzeniem odbioru diet przez gościa, należy złożyć do Kwestury PŁ.

Osobom, które muszą uzyskać wizę polską lub którego chcemy zaprosić oficjalnie, należy wysłać zaproszenie podpisane przez Prorektora ds. nauki. Wzór zamieszczony poniżej należy uzupełnić i przesłać do CWM. Zaproszenie podpisane przez Prorektora nie zwalnia Jednostki zapraszającej z pokrycia kosztów pobytu gościa.

Jednostka może pokryć gościowi koszty podróży do i z Polski. Jeżeli podróż odbywa się samolotem, sugerujemy wykupienie biletu w biurze Sports-Tourist - znacznie ułatwi to rozliczenie kosztów.


Data dodania:2013-04-30
Data aktualizacji2017-09-22

Wprowadzone przez:
Agnieszka Roganowicz,
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
Podanie o przyjęcie gościa.doc27.5 KB
ZałącznikWielkość
Preliminarz pobytu gościa.doc25.5 KB
ZałącznikWielkość
Potwierdzenie otrzymania diet.doc21.5 KB
ZałącznikWielkość
rozliczenie_goscia.doc27 KB
ZałącznikWielkość
zaproszenie_goscia.doc78.5 KB

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE