Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

PraktykiBiuro Karier, jako jednostka administracyjna Uczelni, pomaga studentom i absolwentom  w poszukiwaniu ofert praktyk i staży poprzez prowadzenie internetowego serwisu www.biurokarier.p.lodz.pl, w którym zamieszczane są aktualne ogłoszenia. Są one także drukowane i wywieszane na wszystkich Wydziałach PŁ oraz wysyłane pocztą elektroniczną do zarejestrowanych studentów i absolwentów PŁ. Ponadto oferty prezentowane są w siedzibie Biura Karier (Budynek C15 Społeczny Dom Studenta – al. Politechniki 3a). Część z tych praktyki i staży jest płatna.

Jednostka jest również współorganizatorem największych w kraju Akademickich Targów Pracy. Ich celem jest umożliwienie kontaktu studentów PŁ z przedstawicielami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających na rynku polskim i międzynarodowym. Studenci mają możliwość zapoznania się z proponowanymi przez wystawców targów ofertami praktyk i staży. ATP 2016 (19 kwietnia 2016 roku) odwiedziło około 17.000 zainteresowanych osób, które mogły zapoznać się z ofertami ponad 120 wystawców. Kolejna edycja Akademickich Targów Pracy odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajduje się na stronie internetowej – www.atp.lodz.pl

Biuro Karier PŁ organizuje także szkolenia prowadzone przez praktyków branżowych. Głównym celem „Akademii Pracodawców” jest umożliwienie studentom i absolwentom PŁ kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. To także okazja do wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w rzeczywistym środowisku pracy. Szkolenia te umożliwiły również uczestnikom zdobycie dodatkowych kompetencji z wybranych obszarów. Podczas takich bezpośrednich spotkań ze studentami PŁ pracownicy firmy przedstawiają profil działania swojego przedsiębiorstwa, oferty praktyk, staży lub pracy oraz wymagania, jakie stawiają swoim przyszłym pracownikom.

 

The International Association for the Exchange of Students for the Technical Experience

 

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH IAESTE W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

IAESTE PŁ organizuje zawodowe praktyki zagraniczne dla studentów Uczelni, włączając studentów studiów III stopnia. Komitet Lokalny IAESTE przy Politechnice Łódzkiej od wielu lat realizuje blisko 30-40% krajowej wymiany praktyk studenckich IAESTE. Przyjmuje i wysyła na praktyki największą liczbę studentów wśród wszystkich polskich uczelni uczestniczących w Programie i jest prawdopodobnie największym Komitetem Lokalnym IAESTE na świecie. (http://65th.iaeste.org/news/sci-in-probably-the-biggest-exchange-lc-in-the-world-of-iaeste/)

 

Celem Programu jest ogólnoświatowa wymiana praktyk studenckich, a w konsekwencji umożliwianie studentom weryfikacji nabytej w czasie studiów wiedzy. Uczestnictwo w nim umożliwia zdobywanie doświadczeń zawodowych i naukowych, szerzenie międzynarodowego zrozumienia i dobrej woli między studentami niezależnie od rasy, koloru, płci i wyznania. Jego wartością jest też nawiązywanie kontaktów ze studentami innych narodowości oraz doskonalenie zdolności językowych.

 

Uczestnicząc w międzynarodowym Programie wymiany praktyk, studenci mogą wyjechać po doświadczenie w zagranicznej  firmie lub uczelni, w jednym z krajów członkowskich IAESTE. Płatne praktyki, trwające od 6 tygodni  do 12 miesięcy, dają możliwość sprawdzenia wiedzy, znajomości języków obcych, zapewniają również bogate doświadczenia kulturowe. IAESTE proponuje praktyki we wszystkich dyscyplinach studiów technicznych. W ramach programu edukacyjnego IAESTE funkcjonują różne kategorie praktyk studenckich: na uczelniach, w ośrodkach naukowych i badawczych; w firmach, student wykonuje pracę koncepcyjną wynikającą ściśle z kierunku studiów. Jego praca może też być związana z procesem produkcyjnym w zakładzie.

 

Podczas praktyki studenci korzystają z przygotowanego przez Lokalne Komitety IAESTE programu recepcyjnego (imprezy kulturalne, zwiedzanie miasta i kraju praktyki, spotkania z innymi praktykantami).

IAESTE pomaga również zorganizować zakwaterowanie, przedstawia praktykanta pracodawcy,  przedstawiciele danego KL służą cały czas pomocą i informacją.

Podczas praktyki studenci otrzymują wynagrodzenie, które pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia , transportu, programu kulturalnego itp. Pozwoleniem na pracę i wieloma innymi formalnościami zajmuje się IAESTE.

Rozpoczęcie  procedury kwalifikacyjnej dla studentów PŁ ubiegających się o praktyki IAESTE w roku następnym rozpoczyna się w listopadzie.

KL na podstawie „popytu” na poszczególnych wydziałach, z uwzględnieniem znajomości konkretnego języka(-ów) obcych, sporządza zapotrzebowanie PŁ na poszczególne oferty.

Najistotniejsze  informacje  dostępne są na stronie KL PŁ:  www.plo.iaeste.pl

 

Praktyki IAESTE są istotnym elementem procesu dydaktycznego. Z uwagi na wysoką wartość merytoryczną zdobytego w Programie doświadczenia, studenci Politechniki Łódzkiej są wysoko oceniani przez zagranicznych pracodawców, uzyskują bardzo dobre referencje i często otrzymują propozycje dalszej współpracy, niejednokrotnie dotyczące wykonania pracy dyplomowej lub doktoratu. Natomiast w kraju, dzięki zdobytym doświadczeniom zawodowym i znajomości języków obcych, mają ułatwiony start zawodowy.

 

Praktyki Erasmus w Politechniki Łódzkiej 

 

Politechnika Łódzka realizuje wymianę studencką na praktyki w ramach programu Erasmus od roku akademickiego 2007/2008. Liczbę studentów wyjeżdżających na praktyki w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

55

63

54

91

126

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę studentów wyjeżdżających z poszczególnych wydziałów Politechniki Łódzkiej:

 

W1

W2

W3

W4

KT

W5

W6

KGP

W7

KL

W9

W10

IFE

RAZEM

2014/2015

14

4

14

6

6

15

18

5

7

3

3

4

27

126

27 studentów wyjechało z Centrum Kształcenia Międzynarodowego, natomiast 18 studentów z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Te jednostki są liderami w wymianie studenckiej na praktyki.

Studenci odbywali praktyki w 20 krajach (Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy).

Najczęściej wybierane państwa to: Wielka Brytania (wyjechało tam 27 osób), a także Holandia (16 studentów) oraz Niemcy (11 studentów).

DŁUGOŚĆ PRAKTYK

Średni czas trwania praktyk wynosił 3 miesiące (12 tygodni).

MIEJSCE PRAKTYK

Docelowo praktyki odbywały się w firmach prywatnych (62 osoby) oraz na uczelniach zagranicznych (64 osoby).

WYSOKOŚĆ GRANTU

Grant wynosił 600/500/400 euro miesięcznie w zależności od kraju realizacji praktyki (podział na grupy państw dostępny na stronie Erasmus.p.lodz.pl).

REKRUTACJA

Rekrutacja na praktyki jest prowadzona na dwóch poziomach: wydziałowym i centralnym. Wydziałowi Koordynatorzy Erasmusa ds. Praktyk wraz odpowiednim Prodziekanem decydują o zakwalifikowaniu kandydata na praktyki na podstawie wyników w nauce, znajomości języka obcego, motywacji oraz zgodności z kierunkiem kształcenia. Student dostarcza, m.in., list intencyjny potwierdzający wolę przyjęcia go na praktykę przez firmę oraz list motywacyjny, w którym uzasadnia, jak praktyka wpłynie na jego pozycję na rynku pracy w przyszłości.

Warunki praktyki są określane w Porozumieniu o Programie Praktyk (Training Agreement) i zatwierdzane przez koordynatora w instytucji przyjmującej oraz Wydziałowego Koordynatora Erasmusa ds. Praktyk i odpowiedniego Prodziekana.


Data dodania:2008-12-08
Data aktualizacji2016-10-28

Wprowadzone przez:
Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz,

Programy studtiów ECTS

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE