Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pomoc materialnaStudent może ubiegać się o pomoc materialną, ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

 

Formy pomocy materialnej:
1) stypendium socjalne;
2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
5) zapomogi.

 Wszystkie stypendia przyznawane są na wniosek studenta.

 


Ponadto:
W celu otrzymania stypendium socjalnego, student zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie o zarobkach rodziców. Może je otrzymać, jeśli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza wyznaczonej przez Uczelnię kwoty. Student może otrzymać również zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w wynajmowanym lokalu.

 


Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest studentom, którzy w poprzednim roku studiów uzyskali wysoką średnią ocen lub wykazali się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi czy artystycznymi.

 


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych otrzymują ci studenci, którzy przedstawili w Uczelni zaświadczenie o niepełnosprawności i złożyli stosowne podanie.

 


Studenci mogą się także ubiegać o zapomogi z tytułu wypadków losowych.

 


Na stronie internetowej znajdują się akty regulujące zasady przyznawania i wypłacania stypendiów.


Data dodania:2008-12-08
Data aktualizacji2017-01-14

Wprowadzone przez:
Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz,

Programy studtiów ECTS

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE