75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

PŁ z międzynarodową oceną instytucjonalną EUAPolitechnika Łódzka jest jedną z trzech polskich uczelni, które poddały się międzynarodowej ocenie instytucjonalnej EUA - Institutional Evaluation Programme. Proces oceny właśnie się zakończył. Wypadła bardzo dobrze.

 

logo EUA IEP

W ramach oceny Zespół Institutional Evaluation Programme (IEP) EUA odwiedził Politechnikę Łódzką dwukrotnie. Spotkał się z władzami i pracownikami, a także  studentami oraz interesariuszami zewnętrznymi. Wszytko po to by wskazać mocne i słabe strony PŁ w zakresie zarządzania, kształcenia, prowadzenia badań, współpracy z otoczeniem i kultury jakości, ze szczególnym uwzględnieniem internacjonalizacji.

 

Zespół IEP ocenił wysoko bogatą ofertę kształcenia w PŁ oraz jej dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Podkreślił fakt, że przekłada się ona na wysoką zatrudnialność absolwentów uczelni. Docenił także duże znaczenie, jakie przypisuje się realizacji praktyk w toku studiów oraz, że studenci deklarują dobre przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. W raporcie końcowym zwrócono uwagę na szeroki zakres współpracy PŁ z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wiele dobrych praktyk stosowanych w uczelni  np. udział przedstawicieli przemysłu w hospitacjach zajęć dydaktycznych - wyjaśnia rektor PŁ, prof. Sławomir Wiak. - Bardzo dobrze oceniono kompleksowość i skuteczność działania CWM. Podkreślono jego znaczącą rolę w internacjonalizacji PŁ i budowaniu międzynarodowej renomy uczelni.


Równie wysoko eksperci ocenili system wsparcia udzielanego studentom. Zespół EUA uznał go za kompleksowy i odpowiadający potrzebom studentów, zwracając szczególną uwagę na dużą liczbę organizacji studenckich oraz wspieranie inicjatyw studentów.

 

Znak jakości EUA – IEP jest rozpoznawalny w całej Europie. Jego posiadanie  zwiększa rozpoznawalność i atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym. Zwiększa również możliwości uczelni w przynależności do międzynarodowych zespołów badawczych oraz sieci i konsorcjów. Wszystkie wymienione czynniki sprzyjają realizacji działań określonych w Strategii rozwoju PŁ. Ewaluacja jest przyznana na 5 lat.

 

Raport z oceny Politechniki Łódzkiej jest już dostępny na stronie internetowej IEP (EUA).

 

Ewaluacja IEP - EUA jest finansowana przez MNiSW w ramach projektu POWER „Akredytacje zagraniczne”. Celem jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

 

logologo RPLogo EU EFA


Data dodania:2019-09-06
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Budynek Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ (IFE) fot. archiwum PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE