Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Organizacje studenckieW Politechnice Łódzkiej aktywnie działa wiele organizacji studenckich.

 

Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej
Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu Rada Studentów Samorządu Studenckiego PŁ (jako demokratycznie wybrany przedstawiciel studentów) ściśle współpracuje z organami Uczelni oraz Administracją Osiedla Akademickiego PŁ we wszystkich sprawach dotyczących studentów Politechniki Łódzkiej. W praktyce, pełni on rolę sejmiku samorządowego, związku zawodowego studentów i animatora kultury studenckiej.

 

Kontakt:
Biuro Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej
Al. Politechniki 3a
93-590 Łódź
042-631-28-41

 

Warunkiem członkostwa:
Nadrzędnym warunkiem członkostwa jest chęć pomagania innym oraz posiadanie statusu studenta. Aby stać się członkiem samorządu, należy uzyskać mandat w powszechnych, bezpośrednich, równych wyborach przeprowadzanych w głosowaniu tajnym, Dodatkowo, na wniosek przewodniczącego danego organu, Rada Studentów może podjąć decyzję o uzupełnieniu danego organu (np. Rady Mieszkańców Domów Studenckich, Wydziałowych Rad Studentów, czy Komisji).


 

Uczelniany Klub Akademickiego Związku Sportowego
Celem Klubu jest przede wszystkim czynny udział w życiu sportowym Uczelni. Popularyzuje on zdrowy tryb życia oparty na aktywności fizycznej, zarówno wyczynowej, jak i rekreacyjnej. Działalność AZS to, m.in.: tworzenie sekcji i zespołów sportowych, organizowanie życia sportowego wśród studentów i pracowników Uczelni, uczestnictwo i organizowanie imprez i zawodów sportowych na terenie Uczelni oraz na arenie międzyuczelnianej, prowadzenie obozów sportowych, szkoleniowych i turystycznych.

 

Kontakt:
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY Klub Politechniki Łódzkiej
Al. Politechniki 3a
Łódź  93-590

636-41-19, 631-28-23

politechnika.lodz@azs.pl  

 


Studenckie Radio ŻAK
Radio pełni funkcje: informacyjną, kulturotwórczą, integrującą i rozrywkową. Swoim zasięgiem wykracza poza kampus PŁ i obejmuje także okolice Łodzi. W rozgłośni tworzone są  i rozpowszechnianie interesujące programy, takie jak tematyczne audycje, wywiady, serwisy informacyjne. Jednym z założeń Radia Żak jest także szkolenie młodych radiowców (m.in. Marek Niedźwiecki zaczynał tu swoją dziennikarską karierę).

 

Kontakt:
Studenckie Radio ''ŻAK''
Politechniki Łódzkiej
III Dom Studenta
al. Politechniki 7, 93-590 Łódź
(+48 42) 63 12 844, 63 77 888

 

Warunki członkostwa:
Chęć pomagania we współtworzeniu radia oraz przejście szkolenia w zakresie w jakim przyszły członek chce brać udział.


 

Studencki Klub Turystyczny Płazik
Klub studencki zrzesza miłośników aktywnego wypoczynku ceniących sobie kontakt z naturą. Tworzy możliwości wspólnych wyjazdów i okazje do spotkania ludzi o prowadzących podobny styl życia. ”PŁazik” współorganizuje, m.in.: Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej "YAPA" oraz Mistrzostwa Polski Amatorów w Narciarstwie Wodnym.

 

Kontakt:
Studencki Klub Turystyczny "PŁazik"
Al. Politechniki 3a pok. 4
93-590 Łódź
tel. (0-42) 636-40-61, 0-603-18-14-66

 


Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej
Chór działa na rzecz rozwoju kultury akademickiej. Nie tylko uświetnia występami uroczystości w uczelni, ale też reprezentuje i promuje Politechnikę Łódzką podczas krajowych oraz międzynarodowych imprez kulturalnych. Jego Członkowie kultywują tradycję śpiewu chóralnego, nagrywają płyty i koncertują na całym świecie.
 

Kontakt:
ul. ks. Skorupki 6/8 p. 105
90-458  Łódź
tel. (42) 631 20 08

 

Warunki członkostwa:
Pozytywna ocena przez dyrygenta oraz zobowiązanie się do uczęszczania na próby chóru (2 razy w tygodniu)

 

Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy Studentów BEST
BEST jest niepolityczną, niedochodową, niereprezentatywną międzynarodową organizacją studencką, którą tworzą studenci - wolontariusze. Zrzeszeni są oni w 77 lokalnych grupach BEST-u (LBG) z prawie 30 krajów europejskich. Stanowią ciągle rosnącą, zorganizowaną sieć studentów, którzy realizują z powodzeniem wiele projektów. Od początku swojego istnienia promuje komunikację, współpracę oraz wymianę doświadczenia między studentami z całej Europy. Realizując różnorodne projekty, BEST dąży do zwiększenia szans studentów na podjęcie pracy na rynku europejskim i jak najlepsze wykorzystanie możliwości, jakie ten rynek daje młodym ludziom.

 

Kontakt:
Al. Politechniki 3a
93-590 Łódź
tel. (42) 636 84 39   

 

Warunki członkostwa:
Przejście trójstopniowego procesu rekrutacji odbywającego się na początku każdego semestru akademickiego. Pierwszy z etapów weryfikacji to wypełnienie formularza dostępnego w Internecie. Kolejny etap to case study, podczas którego w grupach kandydaci mają rozwiązać jakąś zagadkę lub problem. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, do której podchodzą tylko te osoby, które przeszły pomyślnie dwa poprzednie etapy.

 

Erasmus Student Network - Poland
ESN-EYE, Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką o charakterze non-profit, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus. Hasło "Students helping Students" jest mottem organizacji. Działalność ESN to, m.in.: reprezentowanie interesów studentów uczestniczących w wymianie wobec odpowiednich instytucji, a także pomoc w życiu codziennym (program Mentor/Buddy), ścisła współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus, przyczynianie się do rozwoju różnych programów wymiany międzynarodowej.

 

Kontakt:
ul. Skorupki 10/12
90-458  Łódź
tel. (42) 637 31 33   
 

 

Warunki członkostwa:
Przesłanie maila z podaniem powodów, dla których chce się zostać członkiem ESN-EYE (na adres kontakt@esn-eye.pl (link sends e-mail)). Następnie przejście rozmowy weryfikacyjnej.

 

Klub motocyklistów Politechniki Łódzkiej
Klub motocyklistów Politechniki Łódzkiej (KMPŁ) rozwija działalność sportową, turystyczną, techniczną i wychowawczą wśród osób interesujących się motocyklami. Działalność wychowawcza KMPŁ polega na ukierunkowaniu zainteresowań członków i sympatyków Klubu oraz osób nie zrzeszonych współpracujących z KMPŁ, w stronę restaurowania starych motocykli. Jego celami są jest też: doskonalenie techniki jazdy na motocyklu, szerzenie kultury technicznej i zamiłowania do turystyki motocyklowej.

 

Kontakt:
Al. Politechniki 3a
93-590 Łódź 

tel. 506 116 981 

prezes.kmpl@gmail.com 

 

Warunki członkostwa:
Członkiem zwyczajnym KMPŁ może być każda osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnej i nie jest pozbawiona praw publicznych, jest właścicielem motocykla lub jego pasażerem, interesuje się problematyką i turystyką motocyklową, wypełniła deklarację członkowską oraz została przyjęta przez Zarząd KMPŁ. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działanie KMPŁ.

 


Data dodania:2008-12-08
Data aktualizacji2016-11-04

Wprowadzone przez:
Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz,

Programy studtiów ECTS

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE