75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Oferty stypendialne, stażowe i inneVulcanus

Program obejmuje praktyki przemysłowe dla studentów z Europy. Ich czas trwania obejmuje okres od września do sierpnia następnego roku. Podczas programu studenci uczestniczą w:

 • tygodniowym seminarium dotyczącym Japonii,
 • czteromiesięcznym intensywnym kursie języka japońskiego w Tokio,
 • ośmiomiesięcznych praktykach w firmie japońskiej.

W programie mogą uczestniczyć:

 • obywatele Unii Europejskiej,
 • studenci inżynierii i nauk ścisłych,
 • osoby ubiegające się o wyjazd muszą być studentami co najmniej czwartego roku na jednym z uniwersytetów w UE.

 

Program jest finansowany przez Europejsko - Japońskie Centrum Współpracy Przemysłowej oraz japońskie firmy goszczące praktykantów.

 

Termin składania wniosków - 20 stycznia każdego roku.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oferuje stypendia dla studentów stacjonarnych co najmniej studiów magisterskich na: studia magisterskie, podyplomowe i doktoranckie w następujących krajach: Czechy, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia i Ukraina.

 

Wysokość stypendium – 2 300 euro/semestr. Stypendium przyznawane jest maks. na 4 miesiące na studia magisterskie oraz na 2 miesiące na studia podyplomowe oraz doktoranckie.

 

Uczelnia przyjmująca musi znajdować się w odległości co najmniej 150 km od miejsca zamieszkania oraz odbywania studiów przez studenta. Jeżeli dystans między uczelniami wynosi powyżej 1 500 km – student może ubiegać się dodatkowo o zwrot kosztów podróży w formie jednorazowej dotacji.

 

Termin składania wniosków – 15 marca każdego roku.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej.

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej na wyjazdy do USA

Fundacja Kościuszkowska z siedzibą w Nowym Jorku działa na rzecz pogłębiania więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalną i naukową.

 

Stypendia przeznaczone są na prowadzenie badań naukowych, wykładów oraz na doskonalenie warsztatu artystycznego dla osób znajdujących się na różnych etapach kariery. Skierowane są dla doktorantów, nauczycieli, początkujących artystów. Kandydaci ubiegający się o stypendium muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra. Regulamin stypendium nie przewiduje dla aplikujących ograniczeń wiekowych, ani w odniesieniu do dziedziny lub dyscypliny nauki oraz obszarów działalności artystycznej.

 

Stypendium wynosi ok. 3 000 dolarów/miesiąc i jest przyznawane studentom na okres 3 – 5 miesięcy a nauczycielom maks. do 10 miesięcy.

 

Termin składania wniosków – 16 grudnia każdego roku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej

Program CEEPUS

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

 

Program CEEPUS oferuje:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

 

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

 • studenci,
 • studenci doktoranci,
 • pracownicy naukowi.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:

Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo–Uniwersytet w Prisztinie.

 

Więcej informacji na stronie CEEPUS.

Stypendium Fulbrighta

W ramach Programu Fulbrighta oferowane są stypendia dla studentów, doktorantów i ludzi nauki na studia oraz trwające maksymalnie 9 miesięcy wyjazdy naukowe. Komisja prowadzi również akredytowane Centrum Doradztwa Edukacyjnego, gdzie można nieodpłatnie zasięgnąć informacji na temat amerykańskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Proponowane stypendia:

Fulbright Graduate Student Award

Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą.

Nabór wniosków na rok 2020-21 zostanie uruchomiony w lutym 2019.

Czas trwania – 1 rok akademicki.

Stypendia przyznawane są w wysokości do 47 000 USD i przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stawek stypendialnych szacowana jest przez IIE lub uczelnię, przykładowo: University of Florida (Gainesville): 1340 USD miesięcznie, Columbia University (New York): 2000 USD miesięcznie. Ostateczna wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych. Stypendium może również obejmować:

Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów czesnego i/lub opłat uczelnianych (zależnie od dostępnych środków).

Koszty podróży stypendysty do/z USA (1500 USD).

Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD).

Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach lub zakup pomocy naukowych (1000 USD).

Stypendium dla osób kontynuujących naukę na drugim roku studiów może być przyznane w kwocie nie wyższej niż na pierwszym roku, pomniejszonej o koszty podróży stypendysty do/z USA. Dofinansowanie drugiego roku może być przyznane pod warunkiem uzyskania wysokiej średniej z toku studiów.

 

Scholar in Residence Award

Fulbright Scholar – in – Residence Award to stypendia dl apracowników dydaktycznych lub naukowo – dydaktycznych zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych (np. uczelniach wyższych) na wyjazd do USA trwających semestr lub rok akademicki. Celem wyjazdu jest prowadzenie działalności dydaktycznej wspierającą amerykańską instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność.

Stypendium jest w pełni finansowane przez Departament Stanu USA i przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych (2710-3045 USD miesięcznie, w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej).

Może ono również obejmować:

Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA w zależności od czasu trwania grantu może wynosić  750 USD w przypadku pobytu powyżej 4 miesięcy lub 500 USD w przypadku pobytu poniżej 4 miesięcy.

Jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych w zależności od czasu trwania grantu może wynosić 1125 USD w przypadku pobytu powyżej 4 miesięcy lub 750 USD w przypadku pobytu poniżej 4 miesięcy.

Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).

Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (200 USD miesięcznie na jedną osobę towarzyszącą, lub 350 USD w przypadku więcej niż jednej osoby) i zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym.

 

Fulbright-Schuman Award

Stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Stypendia Fulbright-Schuman przeznaczone są dla studentów studiów magisterskich, doktorantów, pracowników naukowych oraz pracowników administracji publicznej. Czas trwania stypendium - od 3 do 9 miesięcy. Stypendium w wysokości 2000-3000 euro miesięcznie przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 29 000 euro. Stypendium Fulbright-Schuman nie można łączyć z innymi grantami otrzymanymi ze środków Unii Europejskiej. Ponadto, zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego do i z USA (tzw. roundtrip ticket) oraz kosztów przeprowadzki w wysokości 1000 Euro.

 

Fulbright Junior Research Award

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach, instytucjach badawczych lub innych jednostkach naukowych na wyjazd badawczy do USA. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Nabór wniosków na rok 2020-21 zostanie uruchomiony w lutym 2019.

Czas trwania: 6 - 9 miesięcy.

Stypendia przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stawek stypendialnych szacowana jest przez IIE lub uczelnię, przykładowo: University of Florida (Gainesville): 1340 USD miesięcznie, Columbia University (New York): 2000 USD miesięcznie. Ostateczna wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych.

Stypendium może również obejmować:

Koszty podróży stypendysty do/z USA (1500 USD),

Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD),

Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD miesięcznie),

Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy),

Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą) i zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym.

 

Fulbright Senior Award

Fulbright Senior Award to stypendia dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Nabór wniosków na rok 2020-21 zostanie uruchomiony w lutym 2019.

Czas trwania – 3 – 9 miesięcy.

Stypendium przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych (2750/3100/3500 USD miesięcznie, w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej).

Może ono również obejmować:

Koszty podróży stypendysty do/z USA (1500 USD).

Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD).

Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD miesięcznie).

Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).

Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą) i zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym.

 

Program BioLAB

Program BioLAB to roczny, płatny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych. Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-2020 trwa od listopada 2018 do 1 lutego 2019. 

Płatny staż trwający 11-12 miesięcy. Rozpoczęcie stażu: wczesny lipiec 2019, zakończenie: czerwiec 2020.

Program BioLAB to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej. Oprócz tego uczestnicy Programu otrzymują:

Stypendium w wysokości $26 500 – $28 000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania oraz pełne ubezpieczenie medyczne.

Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student).

Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji oraz absolwentów programu.

W przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów podroży.


 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. - DAAD)

Głównym zadaniem DAAD jest internacjonalizacja niemieckich uczelni i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej.

 

Dzieje się to między innymi poprzez finansowe wsparcie studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców – zarówno Niemców jak i obcokrajowców – w ramach programów stypendialnych.

 

Poprzez portal DAAD (www.funding-guide.de ) można składać aplikacje na liczne programy stypendialne:

• na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków,

• na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych,

• na pobyty badawcze dla doktorantów,

• na pobyty badawcze dla młodych naukowców (postdoc),

• na pobyty badawcze / staże artystyczna dla naukowców i nauczycieli akademickich,

• powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD,

• na krótkie pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów – program dla mniejszości niemieckiej,

• na pobyty badawcze / staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich – program dla mniejszości niemieckiej.

Stypendia Rządu Francuskiego

Stypendia Master 2 to program stypendialny przyznawany na okres od 1 do 10 miesięcy, skierowany do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master). Stypendia BGF Master 2 przeznaczone są też dla studentów programów podwójnych dyplomów polsko-francuskich.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

 

Stypendia Doktorat to stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu cotutelle albo codirection. Stypendysta otrzymuje ok. 1 060€ na każdy miesiąc pobytu we Francji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.  


Data dodania:2018-12-21
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE