75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Nominacje profesorskie dla naukowców z PŁPrezydent RP Andrzej Duda wręczył 27 czerwca akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Z Politechniki Łódzkiej nominacje otrzymało troje naukowców: prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji, prof. Marcin Bizukojć z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz prof. Tomasz Czyszanowski w Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

 

Prof. Agnieszka Bielawska-Zakrzewska z PŁAgnieszka Zakrzewska-Bielawska jest profesorem nauk ekonomicznych. Kieruje Katedrą Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ i jest kierownikiem dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach, zwłaszcza sektora high-tech. Jest autorką, bądź współautorką ponad 150 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, w tym artykułów opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Brała udział i kierowała licznymi projektami badawczymi, w tym finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Wyniki prowadzonych badań zaprezentowała na ponad 80 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, pełniąc w nich często funkcje członka Rady Naukowej. Obyła kilka staży zagranicznych, m.in. na University of Perugia we Włoszech, Universidade Europeia w Portugalii czy Grenoble Ecole de Management we Francji.

 

Prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska aktywnie uczestniczy w procesie rozwoju kadr naukowych. Była promotorem dwóch wyróżnionych prac doktorskich, a 9 kolejnych osób ma otwarty przewód doktorski pod jej kierunkiem naukowym. Pełniła również funkcję recenzenta w ponad 20 przewodach doktorskich oraz ponad 10 postępowaniach habilitacyjnych.


Pani Profesor wykonała kilkanaście ekspertyz i opracowań na zamówienie instytucji publicznych i przedsiębiorców oraz brała udział w licznych zespołach konkursowych i eksperckich, w tym w tych powołanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Łodzi oraz członkiem kluczowych dla nauk o zarządzaniu zagranicznych towarzystw naukowych, tj. Strategic Management Society oraz Academy of Management. Zdobyła dwa razy nagrodę w konkursie na najlepsze prace naukowe organizowanym przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

 

Prof. Tomasz Czyszanowski z PŁTomasz Czyszanowski jest profesorem w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Jest absolwentem PŁ. Tytuł doktora fizyki uzyskał na Politechnice Łódzkiej w 2004 r., a w 2012 r. tytuł doktora habilitowanego na Politechnice Wrocławskiej. Po studiach pracował w CFD Research Corporation w Huntsville w USA, gdzie zajmował się tworzeniem oprogramowania do symulacji laserów półprzewodnikowych. Jego praca doktorska dotyczyła numerycznych modeli optycznych wykorzystywanych do numerycznej analizy tego typu laserów.

 

W latach 2005-2007 prof. T. Czyszanowski odbywał staż podoktorski w Vrije Universiteit w Brukseli, dzięki stypendium Kolumb Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jego rozprawa habilitacyjna oświęcona była numerycznej analizie wpływu kryształów fotonicznych na działanie laserów typu VCSEL. Obecnie wraz ze swoją grupą młodych doktorów i doktorantów rozwija m.in. oryginalną koncepcję monolitycznych siatek podfalowych oraz kwantowych laserów kaskadowych. 

 

Profesor Tomasz Czyszanowski jest autorem lub współautorem ponad 60 artykułów naukowych i trzech rozdziałów w monografiach.

 

Marcin Bizukojć - profesor nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Obszarem zainteresowań naukowych profesora jest inżynieria biochemiczna, a w szczególności procesy bioreaktorowe służące wytwarzaniu metabolitów wtórnych przez grzyby strzępkowe. W habilitacji zajmował się biosyntezą lowastatyny i innych metabolitów wtórnych, zaś w ostatnich latach prowadził pionierskie w Polsce badania dotyczące inżynierii morfologicznej grzybów strzępkowych.

 

Jest autorem monografii pt. "Wprowadzenie do inżynierii morfologicznej mikroorganizmów strzępkowych". Ostatnim obiektem zainteresowań naukowca są dwugatunkowe kokultury grzybów strzępkowych i promieniowców.


Prof. Bizukojć skończył studia na PŁ w 1998 r., doktorat obronił tu w 2002 roku, zaś habilitację w 2010 roku. W 2008 roku był na rocznym stażu podoktorskim na Politechnice w Hamburgu. Jest autorem 53 publikacji z IF oraz dziesięciu rozdziałów w monografiach, a także ponad 20 innych publikacji recenzowanych


Data dodania:2019-06-28
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE