Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Nominacje profesorskie dla naukowców z PŁPrezydent Andrzej Duda wręczył w czwartek (21.06) nominacje 74 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych jest dwoje naukowców z Politechniki Łódzkiej: Beata Gutarowska - profesor nauk technicznych w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ oraz Artur Bartoszewicz - profesor nauk matematycznych w Instytucie Matematyki PŁ.

 

Profesor Beata Gutarowska PŁProf. Beata Gutarowska jest dyrektorem Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności (BiNoŻ). Ukończyła Wydział Biologii i Nauk o Życiu UŁ. W roku 1999 uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna na Wydziale BiNoŻ PŁ, a w roku 2011 - stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie biotechnologia również na tym Wydziale.

 

Odbyła długoterminowe staże naukowe w Oklahoma University i Montana State University (USA) oraz krótkoterminowe staże i szkolenia w Portsmouth University (Anglia), Department of Agrobiotechnology, IFA Tulln (Austria) oraz Beijing Forestry University (Chiny).

 

Zrealizowała 12 projektów w ramach konkursów krajowych i zagranicznych finansowanych przez Fundusz Wyszehradzki, z środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego POIG, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację Auschwitz-Birkenau, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Prezydenta Miasta Łodzi. W 4 z nich pełniła funkcję koordynatora interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz przedsiębiorców, w 6 funkcję kierownika. Pani profesor współpracuje z licznymi ośrodkami zagranicznymi w USA, Chinach, Argentynie, Austrii, Czechach i Słowacji realizując wspólne badania w ramach projektów i staży naukowych, także jej doktorantów.

 

Zainteresowania naukowe prof. B. Gutarowskiej dotyczą obszarów mikrobiologii technicznej, m.in. zastosowania technik „omics” do identyfikacji drobnoustrojów oraz metabolitów odpowiedzialnych za niszczenie materiałów technicznych, w tym obiektów dziedzictwa kulturowego; ochrony materiałów technicznych oraz obiektów zabytkowych przed biodeterioracją z wykorzystaniem dezynfekcji metodami fizycznymi i chemicznymi. W ramach prac aplikacyjnych pani profesor zajmowała się opracowaniem preparatu biologiczno-mineralnego do usuwania lotnych związków odorowych na fermach drobiowych oraz zasad oceny i profilaktyki zagrożeń powodowanych przez szkodliwe czynniki biologiczne w środowiskach pracy.

 

Profesor  Gutarowska wypromowała czterech doktorów, dwa inne doktoraty są realizowane.  Dorobek naukowy prof. B. Gutarowskiej obejmuje 6 monografii, 18 rozdziałów w monografiach, 136 publikacji, w tym 87 artykułów opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej, łączny IF wynosi 153. Liczba cytowań publikacji wg Web of Science Core Collection: 516, indeks Hirscha h=12.

 

Jest członkiem Zarządu Biodeterioration and Biodegradation Society, przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, oddział Łódź, członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, członkiem Rady Naukowej Czasopism Indoor Built and Environment oraz  Applied Environmental Biotechnology, wielokrotnym organizatorem konferencji międzynarodowych i krajowych m.in. International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, International Biodeterioration and Protection of Cultural Heritage, Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych.

 

 

Prof. Artur Bartoszewicz PŁProf. Artur Bartoszewicz  jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1970). Tytuł doktora matematyki uzyskał w 1977, a doktora habilitowanego w 2007 r. również na Uniwersytecie Łódzkim. W Instytucie Matematyki  na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ pracuje od  1995 roku. Wypromował 3 doktorów, jest promotorem w 1 otwartym przewodzie doktorskim, autorem ponad 50 prac naukowych.  

 

Profesor jest specjalistą w zakresie rachunku prawdopodobieństwa, analizy rzeczywistej i teorii mnogości.  Jest współautorem rozwiązania problemu Baldwina o związku własności otoczki z wewnętrzną MB-reprezentowalnością,  pojęcia „mocnej algebraizowalności” oraz pierwszych wyników dotyczących istnienia algebr funkcji o więcej niż continuum generatorach.

 

Prof. A. Bartoszewicz uczestniczył w grancie polsko-amerykańskim, był wykonawcą w projekcie badawczym MNiSW realizowanym przez IM PŁ oraz  w 2 grantach KBN z UŁ. Laureat Nagrody Ministra za pracę doktorską (1979). Wykonał 27 recenzji dla Mathematical Reviews. Był recenzentem 6 prac doktorskich. Współpracuje z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, zwłaszcza z West Virginia University (USA) oraz z Uniwersytetem im. I. Franki we Lwowie.

 

Prof. Artur Bartoszewicz intensywnie od lat uprawia wiele dyscyplin sportowych, zwłaszcza kolarstwo i biegi narciarskie.

 

 


Data dodania:2018-06-22
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
I Dom Studenta PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE