75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Krajowe Ramy KwalifikacjiKrajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) dla szkolnictwa wyższego to opis kwalifikacji zdobytych w systemie kształcenia danego kraju, zrozumiały w kontekście krajów Unii Europejskiej, wyrażony językiem efektów kształcenia, odnoszący się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 

Wprowadzona w naszym kraju Polska Rama Kwalifikacji (PRK), integrująca systemy kwalifikacji na wszystkich poziomach kształcenia (w tym: w systemie oświaty), rozróżnia trzy poziomy kwalifikacji, w które wpisuje się szkolnictwo wyższe:

  • 6 poziom kwalifikacji - dla studiów pierwszego stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego,
  • 7 poziom kwalifikacji - dla studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego,
  • 8 poziom kwalifikacji - dla studiów trzeciego stopnia, prowadzących do uzyskania stopnia naukowego doktora.

 

Odniesienie kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego opisanych w Polskiej Ramie Kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji pozwoli na porównywanie osiągniętych efektów kształcenia i uznawanie kwalifikacji zdobywanych w różnych krajach UE. Tym samym PRK i jej odniesienie do ERK będzie narzędziem umożliwiającym realizację koncepcji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego przy jednoczesnym zachowaniu autonomii krajowych systemów szkolnictwa wyższego m. in.:

  • w systemie przewidywane jest wprowadzenie możliwości porównywania i akumulacji osiągnięć (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System), co przyczyni się do wzrostu mobilności studentów tj. odbywania części lub całości studiów oraz kontynuowanie nauki w wybranej uczelni zagranicznej,
  • dzięki przyjętym zasadom tworzenia programów kształcenia, ułatwi wymianę nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami krajów UE,
  • dzięki możliwości porównywania dyplomów/kwalifikacji absolwentów, pozwoli na zwiększenie mobilności absolwentów i pracowników w celu podejmowania pracy w innych krajach UE.

 

W ramach wdrażanej w Polsce reformy szkolnictwa wyższego uczelnie uzyskały autonomię tworzenia programów kształcenia. Poza ograniczonymi przypadkami, zrezygnowano z centralnie narzuconej listy kierunków i standardów kształcenia na rzecz tworzenia programów w oparciu o KRK. Takie rozwiązanie ułatwia uczelniom wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki w edukacji, pozwala dostosować oferowane studia do potrzeb rynku pracy, potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy oraz do wymagań, możliwości i zainteresowań studentów. Działania te wymuszają na uczelniach wprowadzenie skutecznego i efektywnego systemu zapewnienia jakości kształcenia, który zagwarantuje odpowiednią jakość oferowanych programów kształcenia, jakość walidacji efektów kształcenia oraz odpowiednią jakość nauczania i uczenia się.

 

Modernizacja Krajowego Systemu Kwalifikacji ma obejmować zintegrowanie dwóch nowych instrumentów:


•    Polskiej Ramy Kwalifikacji (odnoszącej się do ERK)

i  

•    Krajowego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Do Krajowego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji mają być wpisywane kwalifikacje, przypisane do określonego poziomu PRK, a ich jakość gwarantowana (dzięki obowiązującej procedurze) i nadzorowana przez umocowane prawnie podmioty. Docelowo system ten ma objąć również kwalifikacje realizowane w ramach uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) - inne niż formalne (nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego) tj. kwalifikacje pozaformalne (nadawane poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych) oraz nieformalne (np. zdobyte poprzez samokształcenie, doświadczenie zawodowe, itp.).

 

Więcej informacji nt krajowych ram kwalifikacji dostępnych jest na stronach:

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.kwalifikacje.edu.pl
 


Data dodania:2013-09-27
Data aktualizacji2017-10-16

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE