75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Komunikat dot. szczegółowych zasad obliczania zwolnień z opłat i wnoszenia opłat w r. akadem. 2019/20Informacje ogólne dot. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne (studia) w Politechnice Łódzkiej:

 

1. Student/doktorant może strać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z naliczonej opłaty-szczegóły na ten temat zawarte są w informacji dot. obliczania zwolnień z opłat.

 

2. Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat może dotyczyć opłat za:

  1. kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych;
  2. powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
  3. powtarzanie określonych zajęć na studiach niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
  4. kształcenie na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia;
  5. przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się;
  6. kształcenie na studiach w języku obcym;
  7. uczestnictwo w zajęciach nieobjętych planem studiów.

 

3. O całkowite zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 1 mogą ubiegać się studenci i doktoranci będący wychowankami domu dziecka i znajdujący się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej – sytuacja materialna powinna być określana w oparciu o kryteria przyznawania stypendium socjalnego.

 

4. O częściowe zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 1 mogą się ubiegać studenci i doktoranci:

  1. osiągający wybitne wyniki w nauce lub sporcie; i znajdujący się w danym roku akademickim w grupie studentów otrzymujących zwiększenie stypendium Rektora określonym w Regulaminie Świadczeń dla Studentów i Doktorantów w Politechnice Łódzkiej;
  2. uczestniczący w międzynarodowych wymianach stypendialnych – zwolnienie z opłat dotyczy tylko okresu pobytu za granicą;
  3. znajdujący się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, sytuacja materialna powinna być określana w oparciu o kryteria przyznawania stypendium socjalnego.

 

Szczegółowe zasady dot. zwalnia z opłat za studia (usługi edukacyjne) zawiera poniższy Komunikat.

 

Uchwała dotycząca ogólnych zasad pobierania opłat w PŁ znajduje się w załączniku


Data dodania:2019-06-13
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE