Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Kierownik działu gospodarczo-technicznego na Wydziale MechanicznymWydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej ogłasza nabór na stanowisko: kierownik działu gospodarczo-technicznego.

 

INSTYTUCJA: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny,
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: Kierownik działu gospodarczo-technicznego
DATA OGŁOSZENIA: 08.02.2019r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.03.2019r. (godz.15.00)

 

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej poszukuje osoby, która będzie odpowiedzialna za:

 • zarządzanie i administrowanie budynkami Wydziału Mechanicznego, prowadzenie ksiąg obiektów, oraz dokumentacji związanej z bieżącą eksploatacją budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • inwentaryzację techniczną obiektów i aktualizację dokumentacji technicznej,
 • archiwizowanie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej obiektów, inwestycji i remontów,
 • planowanie napraw i remontów pomieszczeń i urządzeń,
 • nadzór i kontrolę oraz ewidencję urządzeń technicznych podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego,
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z racjonalną gospodarką i eksploatacją w pomieszczeniach w powierzonych budynkach oraz składnikami inwentarza i innymi nieruchomościami ogólnego użytku,
 • nadzór nad pracownikami gospodarczymi i technicznymi,
 • nadzór i kontrolę nad utrzymaniem czystości pomieszczeń ogólnowydziałowych,
 • nadzór nad ciągłością funkcjonowania instalacji: elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych itp. oraz szybka interwencja i zlecenie naprawy w przypadku awarii lub uszkodzenia w tym zakresie,
 • nadzór nad sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wydziału, (badania okresowe, szkolenia),
 • udział w kontrolach organizowanych przez władze uczelni oraz nadzór nad wykonywaniem poleceń i ustaleń pokontrolnych w zakresie BHP, ppoż., SANEPID-u, itp. dotyczących administrowanych budynków,
 • zasady i wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem na Wydziale,
 • gospodarka odpadami na Wydziale,
 • dokumentacja związana z oceną ryzyka zawodowego.

 

Od kandydatów do zatrudnienia oczekuje się:

 • wykształcenia wyższego (inżynierskiego),
 • znajomości zagadnień z zakresu Prawa Budowlanego,
 • doświadczenie w kierowaniu personelem (zarządzaniu zasobami ludzkimi),
 • konsekwencji w działaniu i umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętności delegowania i rozliczania zadań,
 • komunikatywności i wysokiej kultury osobistej,
 • dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności budowania pozytywnego wizerunku uczelni,
 • umiejętności obsługi komputera (MS Office, Excel, Internet, aplikacje poczty internetowej),
 • odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
 • odporności na stres,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej w zakresie podstawowym.

 

Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź mailowo.

 

Informujemy, że złożonych dokumentów aplikacyjnych Uczelnia nie zwraca.

 

Dokumenty aplikacyjne, zawierające:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej,
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty (kserokopie) potwierdzające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje,
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej - załącznik nr 1 oraz zgoda Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) – załącznik nr 2,

 

prosimy przesyłać do 15 marca 2019 roku na adres e-mail: w-1@adm.p.lodz.pl, w tytule maila proszę dopisać „oferta pracy” bądź na adres pocztowy: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, z dopiskiem na kopercie „dokumenty aplikacyjne”.

 

Przewidywany termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2019 r.

 

Forma zatrudnienia: zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na czas określony, z możliwością przedłużenia, w tym również na czas nieokreślony.

 

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informujemy, że złożonych ofert Uczelnia nie zwraca.


Data dodania:2019-02-08
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE