Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Inspektor nadzoru ds. sanitarnych w Dziale Obsługi Inwestycji i RemontówKanclerz Politechniki Łódzkiej ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor nadzoru ds. sanitarnych.

 

MIEJSCE PRACY: Politechnika Łódzka, Dział Obsługi Inwestycji i Remontów
FORMA ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.01.2018 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu)
PRZEWIDYWANA DATA ROZPOCZĘCIA PRACY: 1 marca 2018

 

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie prac oraz kontrolowanie realizacji robot w zakresie jakości i terminowości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP,
 • sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej i przedmiarów,
 • przygotowywania przedmiotu zamówienia dla opracowania dokumentacji technicznej inwestycji i remontów oraz dla specyfikacji istotnych warunków zamówienia ich realizacji,
 • rozliczanie i odbiór robót,
 • inwentaryzacja techniczna obiektów i aktualizacji dokumentacji technicznej,
 • archiwizacja dokumentacji technicznej i formalno-prawnej obiektów, inwestycji i remontów,
 • doradztwo w sprawach prowadzenia inwestycji i remontów.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe techniczne odpowiednie do stanowiska pracy,
 • uprawnienia budowlane w specjalizacji sanitarnej lub uzyskanie uprawnień w ciągu sześciu miesięcy od momentu zamieszczenia na stronie internetowej niniejszego ogłoszenia,
 • co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub podobnym,
 • znajomość Prawa Budowlanego oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych,
 • umiejętność obsługi programów: AutoCAD, MSOffice, Norma Pro,
 • zaangażowanie w realizowane projekty,
 • odpowiedzialność, surnienność, terminowość.

 

Życiorys (CV) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: damian.pawlak@p.lodz.pl dostarczyć osobiście lub przestać pocztą na adres: Politechnika Łódzka Dział Obsługi Inwestycji i Remontów, 90-924, Łódź, ul. Żeromskiego 116, budynek A 28.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)". my sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

 

„Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko - Referent. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne. W przypadku podania danych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zm.) prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych”.


Data dodania:2018-01-02
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE