75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego - Proces BolońskiInformacje nt. Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Procesu Bolońskiego.

 

 

Głównym celem, rozpoczętego w 1999 roku Procesu Bolońskiego, realizowanego obecnie przez 47 krajów europejskich i pozaeuropejskich, było stworzenie porównywalnych, zgodnych i spójnych systemów szkolnictwa wyższego w Europie – Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW).

 

Podczas systematycznych spotkań ministrów krajów biorących udział w Procesie Bolońskim, określone zostały główne obszary działań. Dotyczą one:

 

 • czytelnych i porównywalnych studiów (wprowadzenie suplementu do dyplomu),
 • studiów dwu/trzystopniowych,
 • systemu akumulacji i transferu osiągnięć (ECTS) służących uznawaniu kwalifikacji i okresów studiów,
 • zwiększenia mobilności studentów, pracowników naukowych i administracyjnych uczelni,
 • współpracy w zakresie zapewnienia jakości kształcenia,
 • wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego (m.in. wymiana studentów i nauczycieli akademickich, zintegrowane programy kształcenia i badań).

 

Od 2010 roku, najważniejsze ustalenia ogłaszane w komunikatach z kolejnych spotkań ministrów dotyczą konsolidacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego:

 

 • przyjęcia standardów i wskazówek dot. zapewnienia jakości kształcenia,
 • promowania uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning)
 • intensyfikacji działań związanych z umiędzynarodowieniem studiów,
 • zwiększenia zatrudnialności absolwentów i współpracy uczelni z pracodawcami,
 • wprowadzenia Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) oraz Krajowych Ram Kwalifikacji odnoszących się do ERK,
 • walidacji uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, społecznego wymiaru kształcenia – umożliwienia dostępu do kształcenia wyższego dla wszystkich grup społecznych.

 

Działaniem pozwalającym na zrealizowanie większości ustaleń przyjętych w procesie konsolidacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego jest wprowadzenie wysokiego, wyrównanego poziomu jakości kształcenia oraz Europejskiej Ramy Kwalifikacji i odnoszących się do niej Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) w systemach edukacji państw sygnatariuszy.

 


Więcej informacji na temat Procesu Bolońskiego i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, w tym treść komunikatów ze spotkań ministrów szkolnictwa wyższego krajów sygnatariuszy, dostępnych jest na stronach:

 


Data dodania:2013-09-23
Data aktualizacji2017-01-14

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE