75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Efektywnie dla środowiska i lokalnej gospodarki - Łódzki Klaster Fala Energii rozpoczyna działalnośćVeolia Energia Łódź S.A. wraz z Aqua Park Łódź Sp. z o.o., Politechniką Łódzką i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk uruchamia Łódzki Klaster Fala Energii.

Zakładanymi korzyściami z powołania Klastra mają być w głównej mierze: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych problemów związanych między innymi z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii, w tym rozwój energetyki rozproszonej, wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.

Umowa w sprawie powołania Łódzkiego Klastra Fala Energii została podpisana 17 lipca w rektoracie Politechniki Łódzkiej. Podpisy pod dokumentem złożyli: prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Rektor Politechniki Łódzkiej,

dr hab. inż. Krzysztof Galos prof. nadzw. PAN – Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN
Andrzej Pirek – Prezes Zarządu Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ze strony Veolia Energia Łódź S.A.
Anna Kędziora-Szwagrzak - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny i Sławomir Jankowski - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju.

Łódzki Klaster Fala Energii został zainicjowany dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Klaster będzie prowadzić działalność na terenie gminy Łódź.

 

Celem głównym Klastra jest ścisła współpraca jego członków w obszarze rozwoju energetyki odnawialnej prowadząca do rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak źródła geotermalne, fotowoltaika i źródła kogeneracyjne oraz efektywnej dystrybucji wytworzonej energii za pośrednictwem istniejących systemów. Współpraca z instytucjami naukowymi oraz badawczo-rozwojowymi będzie sprzyjać pobudzaniu innowacyjności m.in. w zakresie wytwarzania, dystrybucji, bilansowania i magazynowania energii oraz zarządzania popytem na energię elektryczną, ciepło i chłód. Ma ona też prowadzić do skutecznej komercjalizacji projektów i przedsięwzięć badawczych i naukowych o potencjale rynkowym oraz ich inkubacji, a także kojarzeniu z potencjalnymi inwestorami lub nabywcami. Działania Klastra mają wspierać proekologiczną gospodarkę niskoemisyjną.

Ponadto członkowie Klastra stawiają sobie za cel kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie efektywnego wytwarzania i zużywania energii elektrycznej oraz ciepła.

Łódzki Klaster Fala Energii ma formułę otwartą na innych partnerów, którymi mogą być osoby prawne, w tym jednostki naukowe i instytuty badawcze oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wyrażą chęć i gotowość współpracy z członkami Klastra w zakresie realizacji celów jego funkcjonowania.

 

na zdj. Sygnatariusze umowy: (od lewej): rektor prof. Sławomir Wiak, prezes Zarządu Veolia Energia Łódź Anna Kędziora-Szwagrzak, członek Zarządu Sławomir Jankowski, dyrektor IGSMiE PAN dr hab. Krzysztof Galos prof. nadzw. i Andrzej Pirek – prezes Zarządu Aqua Park Łódź


Data dodania:2019-07-17
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE