75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Dwie nominacje profesorskie dla naukowców PŁPrezydent RP Andrzej Duda wręczył 27 maja akty nominacyjne 60 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Z Politechniki Łódzkiej nominacje profesorskie otrzymało dwoje naukowców z Katedry Dynamiki Maszyn na Wydziale Mechanicznym: prof. Przemysław Perlikowski oraz prof. Barbara Błażejczyk-Okolewska.

 

Profesor Przemysław Perlikowski z PŁProf. Przemysław Perlikowski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego PŁ (2005 r.). Od początku kariery zawodowej związał się z Katedrą Dynamiki Maszyn. Już dwa lata po studiach obronił pracę doktorską, cztery lata później (2011 r. ) uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2016 roku został członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN. Tytuł profesora otrzymał mając 39 lat.

 

Głównym kierunkiem badań profesora  Perlikowskiego jest dynamika nieliniowa. Jego znaczącymi osiągnięciami są: opracowanie wraz ze współpracownikami hybrydowego modelu dzwonu, identyfikacja źródeł losowości w układach mechanicznych, zaproponowanie nowatorskich konstrukcji dynamicznych tłumików oraz absorberów drgań. Ponadto, zajmuje się zjawiskiem synchronizacji w sieciach nieliniowych oscylatorów (układy mechaniczne, elektryczne, neurobiologiczne oraz optoelektryczne). Jest autorem 70 artykułów z w czasopismach z listy JCR oraz współautorem monografii naukowej, jego index Hircha wynosi 19, a jego prace były cytowane 957 razy bez samocytowań.

 

Prof. Perlikowski współpracuje z wieloma wiodącymi ośrodkami w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Ekwadorze oraz Rosji. W ramach swoich badań odbył wiele wizyt oraz staży naukowych, w tym dwa staże podoktorskie na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze.

 

Profesor był nagrodzony m. in.: Nagrodą JM Rektora PŁ za największą liczbę cytowań (2019), Nagrodą Komitetu Mechaniki PAN (2018), Stypendium dla wybitnych Młodych Naukowców (2012-2015), Stypendium Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2011, 2012), Nagrodą Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych (2010).

 

Od 2011 r. prof. Perlikowski jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego MNiSW ds. projektów złożonych w programach Diamentowy Grant oraz Iuventus Plus. Jest członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk.

 

Prof. Barbara Błażejczyk-Okolewska z Prezydentem RP Andrzejem DudąProf. Barbara Błażejczyk-Okolewska jest absolwentką Wydziału Mechanicznego PŁ (1992 r.). Bezpośrednio po studiach podjęła pracę w Katedrze Dynamiki Maszyn. W roku 1995 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, zaś w 2005 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego PŁ pracuje od 2014 r. W latach 1994-1995 odbyła staż naukowy w Instytucie Termomechaniki Czeskiej Akademii Nauk.

 

W czasie swojej pracy prof. Błażejczyk-Okolewska zgromadziła znaczący, zwłaszcza pod względem jakościowym, dorobek naukowy, na który składają się monografie, rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach naukowych oraz liczne publikacje w recenzowanych materiałach konferencyjnych. Tematyka tego dorobku mieści się w zakresie analityczno-numerycznych metod opisu nieliniowych zjawisk występujących w układach drgających z uderzeniami. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania są  zjawiska intermitencji i synchronizacji oraz badanie stabilności zachowań układów wibrouderzeniowych.

 

Prof. Błażejczyk-Okolewska kierowała trzema ministerialnymi projektami badawczymi (KBN, MNiSW, NCN). Współpracowała z ośrodkami naukowymi w Czechach i Wielkiej Brytanii. W ramach działalności naukowej napisała ponad sześćset opinii i recenzji specjalistycznych dotyczących krajowych i zagranicznych opracowań badawczych. Jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN oraz członkiem Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. W NCN przez trzy kadencje pełniła funkcję członka Zespołu Stałego w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych. Za osiągnięcia w pracy badawczej wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia i prestiżowe nagrody.


Data dodania:2019-05-30
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE