75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Doktorzy honoris causa PŁ w latach 2001-2005W latach 2001-2005 tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej otrzymali:

 

 

 

 • 69/ Geneviève Comte-Bellot                     22.06.2001

Kraj: Francja.
Uczelnia: Ecole Centrale de Lyon.
Specjalność: turbulencja przepływów i akustyka.
Organizator i długoletni kierownik Centrum Akustycznego Ecole Centrale de Lyon. Członek korespondent Francuskiej Akademii Nauk. Odznaczona Orderami Kawalerskimi Legii Honorowej i Palm Akademickich. Jej bogaty dorobek naukowy dotyczy podstawowych i aplikacyjnych badań turbulencji oraz zjawisk akustycznych, głównie problemów tłumienia hałasu maszyn wirnikowych. Uważana za „matkę” pomiarów termoanemometrycznych. Wprowadziła do pomiarów anemometr z gorącym włóknem (stałoprądowy).

 

 • 70/ Jan Osiecki                                         22.06.2001

Kraj: Polska.
Uczelnia: Politechnika Świętokrzyska, Wojskowa Akademia Techniczna.
Specjalność: mechanika i budowa maszyn.
Wybitny uczony, uznany autorytet w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn. Doradca instytutów badawczych przemysłu motoryzacyjnego i przemysłu zbrojeniowego. Członek komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz wielu stowarzyszeń naukowych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 • 71/ Roger Brian Keey                               6.02.2002

Kraj: Nowa Zelandia.
Uczelnia: Uniwersytet Canterbury w Nowej Zelandii.
Specjalność: inżynieria chemiczna.
Ceniony badacz o uznanym światowym autorytecie w zakresie inżynierii chemicznej oraz teorii i techniki suszenia. Członek Royal Society Nowej Zelandii. Autor pierwszej w języku angielskim monografii z dziedziny suszenia.

 

 • 72/ Antonio Savini                                    10.04.2002

Kraj: Włochy.
Uczelnia: Uniwersytet w Pawii.
Specjalność: elektrotechnika.
Wybitny specjalista w zakresie metod analizy i syntezy pól elektromagnetycznych. Autor wielu publikacji i prac naukowych, głównie w dziedzinie komputerowo wspomaganej analizy oraz projektowania maszyn i urządzeń elektrycznych. Dyrektor Centrum Badawczego Historii Elektrotechniki Uniwersytetu w Pawii. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Historycznych Uniwersytetów Europy.

 

 • 73/ Michał Jabłoński                                10.04.2002

Kraj: Polska.
Uczelnia: Politechnika Łódzka.
Specjalność: elektrotechnika.
Jeden z najbardziej zasłużonych pracowników Politechniki Łódzkiej, pamiętający początki jej istnienia. Wieloletni prodziekan Wydziału Elektrycznego. Uznany autorytet w dziedzinie transformatorów. Autor wielu publikacji naukowych i prac dla przemysłu. Organizator współpracy z Uniwersytetem Strathclyde w Szkocji. Ekspert Unesco. Członek założyciel i wieloletni Przewodniczący oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

 

 • 74/ Bernhard Aribo Schrefler                            8.05.2002

Kraj: Włochy.
Uczelnia: Uniwersytet w Padwie.
Specjalność: geomechanika, mechanika materiałów i konstrukcji.
Wybitny specjalista w zakresie mechaniki gruntów, mechaniki konstrukcji i metody elementu skończonego. Sekretarz generalny Międzynarodowego Centrum Mechaniki w Udine. Doktor honoris causa Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Petersburgu. Członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Współredaktor międzynarodowych czasopism naukowych.

 

 • 75/ Hiroshi Yoshida                                  20.11.2002

Kraj: Japonia.
Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Technologiczna w Asahikawie.
Specjalność: chemia fizyczna.
Wybitny uczony japoński. Emerytowany profesor Uniwersytetu Hokkaido. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Technologicznej w Asahikawie. Badacz o międzynarodowym autorytecie w dziedzinie chemii radiacyjnej, chemii polimerów, fotochemii, procesów wolnorodnikowych i spektroskopii chemicznej. Autor kilkuset publikacji naukowych. Założyciel i wieloletni sekretarz Towarzystwa Hokkaido - Polska. Uczony konsekwentnie wspierający kontakty polsko - japońskie, w szczególności między Sapporo i Łodzią.

 

 • 76/ Jacques Barbe                                    20.11.2002

Kraj: Francja.
Uczelnia: Université Méditerranée w Marsylii.
Specjalność: chemia farmaceutyczna.
Wybitny uczony. Profesor chemii nieorganicznej, strukturalnej i chemii leków. Członek Francuskiej Akademii Farmaceutycznej. Członek Royal Chemical Society. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Cluj-Napoca w Rumunii. Autor ponad 160 oryginalnych prac eksperymentalnych. Na wyróżnienie zasługują Jego prace nad lekami stosowanymi w chorobach tropikalnych, takich jak czerwonka amebowa czy malaria. Niezwykle ważne, z uwagi na skuteczność chemioterapii, są Jego badania w zakresie leków przeciwbakteryjnych oraz przeciwnowotworowych.

 

 • 77/ Tsuneo Someya                                  2.10.2003

Kraj: Japonia.
Uczelnia: Uniwersytet Tokijski.
Specjalność: mechanika.
Wybitny specjalista w zakresie mechaniki łożysk ślizgowych, silników spalinowych i trybologii. Członek wielu towarzystw naukowych. Za osiągnięcia naukowe uhonorowany nagrodą Aleksandra von Humboldta.

 

 • 78/ Marian Mikołajczyk                           2.10.2003

Kraj: Polska.
Uczelnia: Polska Akademia Nauk.
Specjalność: chemia organiczna.
Wybitny uczony. Profesor chemii organicznej i heteroorganicznej. Ceniony badacz o światowym autorytecie w dziedzinie chemii związków fosforo- i siarkoorganicznych. Autor kilkuset publikacji naukowych. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Członek Niemieckiej Akademii Przyrodników. Doktor honoris causa Uniwersytetu Paula Sabatier w Tuluzie. Laureat wielu prestiżowych nagród. Wieloletni Dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.

 

 • 79/ Alexander Wlodawer                          2.10.2004

Kraj: USA.
Uczelnia: Uniwersytet Jerzego Waszyngtona.
Specjalność: krystalografia białek.
Wybitny uczony amerykański polskiego pochodzenia. Dyrektor Laboratorium Krystalograficznego Związków Wielkocząsteczkowych Narodowego Instytutu Badań nad Rakiem, Frederick, USA. Profesor Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona, Waszyngton DC, USA. Ceniony badacz o światowym autorytecie w dziedzinie krystalografii białek. Autor kilkuset publikacji naukowych. Prekursor badań neutronograficznych kryształów białkowych. Inicjator wykorzystania promieniowania synchrotronowego w krystalografii. Określił strukturę wielu białek o kluczowym znaczeniu w biochemii i medycynie. Jego badania przyczyniły się do opracowania leków przeciw AIDS.

 

 • 80/ Ryszard Tadeusiewicz                        12.04.2005

Kraj: Polska.
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza.
Specjalność: biocybernetyka.
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wybitny uczony o bardzo szerokich zainteresowaniach, obejmujących biocybernetykę, informatykę i automatykę. Autor kilkuset oryginalnych publikacji z zakresu rozpoznawania obrazów, mowy i sygnałów akustycznych, systemów sensorycznych, systemów wizyjnych robotów przemysłowych. Prekursor badań dotyczących sztucznych sieci neuronowych i ich zastosowań. Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Członek Tytularny Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Doktor honoris causa uczelni: Międzynarodowego Uniwersytetu ANSTED, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Technicznego w Iwano-Frankiwsku (Ukraina).

 

 • 81/ Gerhard Wegner                                19.04.2005

Kraj: Niemcy.
Specjalność: chemia i fizykochemia polimerów.
Profesor chemii makromolekularnej i chemii fizycznej. Światowej sławy badacz w zakresie chemii i fizyki polimerów i chemii organicznego ciała stałego. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Badań Polimerów Maxa Plancka w Moguncji. Autor kilkuset publikacji naukowych. Członek: Akademii Nauk i Literatury w Moguncji, Austriackiej Akademii Nauk, Akademii Nauk Północnej Nadrenii-Westfalii i Królewskiej Niderlandzkiej Akademii Nauk. Doktor honoris causa: Uniwersytetu Massachusetts oraz Uniwersytetu Friedricha Alexandra.

 

 • 82/ Alain Vidal                                          19.04.2005

Kraj: Francja.
Specjalność: chemia fizyczna polimerów.
Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest fizykochemia powierzchni ciała stałego oraz związków wielkocząsteczkowych, a w szczególności oddziaływanie zachodzące na granicy międzyfazowej polimerowy ośrodek dyspersyjny - faza rozproszona. Dyrektor ds. Nauki i zastępca dyrektora Instytut de Chimie des Surfaces et Interfaces (ICSI) w Miluzie (Francja). Kontynuator wspaniałej tradycji współpracy naukowej ośrodka naukowego i dydaktycznego w Miluzie z polskimi ośrodkami naukowymi, zwłaszcza z Politechniką Łódzką.

 

 • 83/ Andrew Hamnett                                24.05.2005

Kraj: Wielka Brytania.
Uczelnia: Uniwersytet Strathclyde.
Specjalność: chemia nieorganiczna i fizyczna.
Pryncypał i vice-Kanclerz Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow. Szczególnie znaczące wyniki uzyskał w zakresie spektroskopii fotoelektronowej związków nieorganicznych w fazie gazowej i stałej, elektrochemii i spektro-elektrochemii układów półprzewodnikowych. Był kierownikiem programu badawczego dotyczącego technologii konwersji i wykorzystania energii słonecznej i ogniw paliwowych. W kręgu jego zainteresowań była także elektrokataliza i wykorzystanie elektrochemii w inżynierii materiałowej.

 


Data dodania:2007-01-25
Data aktualizacji2017-01-19

Wprowadzone przez:
Katarzyna Osińska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE