75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu TechnologiiDo zadań CWGITT należy: 

 • tworzenie systemu komercjalizacji wiedzy; 
 • doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej; 
 • współpraca z gospodarką; 
 • przedsiębiorczość akademicka; 
 • pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów; 
 • doradztwo zawodowe. 

Schemat organizacyjny CWGITT

Sekcja Transferu Technologii

Zakres zadań Sekcji Transferu Technologii: 

 • tworzenie i wdrażanie uczelnianego systemu komercjalizacji nowoczesnych technologii; 
 • reprezentacja PŁ w spotkaniach dotyczących transferu technologii, współpracy z przemysłem oraz tworzenia klastrów i konsorcjów; 
 • promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii; 
 • obsługa rozliczeń przychodów otrzymywanych z tytułu komercjalizacji uczelnianych technologii; 
 • opiniowanie umów konsorcyjnych w zakresie udostępniania praw własności intelektualnej; 
 • zbieranie informacji dotyczącej aktualnego stanu infrastruktury badawczej PŁ oraz przekazywanie jej spółce celowej PŁ; 
 • koordynacja i nadzorowanie działań związanych z zbieraniem dokumentacji dotyczącej własności intelektualnej, w tym zgłoszonych do ochrony wynalazków oraz know-how oraz przekazywanie jej spółce celowej PŁ; 
 • prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących komercjalizacji wiedzy, transferu technologii, przedsiębiorczości wśród naukowców i studentów PŁ; 
 • inspirowanie tworzenia sieciowych powiązań PŁ z przedsiębiorstwami i instytucjami zewnętrznymi; 
 • informacja i doradztwo odnośnie wyceny własności intelektualnej (współpraca z rzeczoznawcami); 
 • świadczenie usług doradczo-szkoleniowych dla podmiotów zewnętrznych; 
 • realizacja projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł oraz umów z podmiotami gospodarczymi i innymi w zakresie działalności prowadzonej przez CWGITT; 
 • realizacja innych zadań zlecanych przez kierownictwo Politechniki Łódzkiej; 
 • współpraca z brokerami innowacji na poszczególnych wydziałach PŁ. 

Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej

Zakres zadań Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej: 

 • opracowanie, wdrażanie, nadzór i przestrzeganie wewnętrznych procedur ochrony własności intelektualnej; 
 • występowanie w imieniu PŁ przed Urzędem Patentowym RP, sądami i organami orzekającymi w sprawach związanych ze zgłaszaniem i rozpatrywaniem wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i wzorów użytkowych; 
 • przygotowywanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniami wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i wzorów użytkowych do ochrony prawnej do Urzędu Patentowego w kraju i za granicą; 
 • wstępne określanie zdolności patentowej zgłaszanych do ochrony wynalazków; 
 • udzielanie pomocy prawnej i formalnej twórcom projektów wynalazczych (wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i wzorów użytkowych) w zakresie procedury ochrony własności intelektualnej; 
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń patentowych, zgłoszeń wzorów przemysłowych, znaków towarowych i wzorów użytkowych oraz udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji; 
 • współpraca z Urzędem Patentowym RP, krajowymi Ośrodkami Informacji Patentowej, Polską Izbą Rzeczników Patentowych oraz organizacjami, które w swoim zakresie działania zajmują się sprawami własności przemysłowej; 
 • współpraca z zewnętrznymi kancelariami patentowymi działającymi na zlecenie PŁ w zakresie zgłoszeń patentowych i innych postępowań z zakresu ochrony prawnopatentowej; 
 • prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących ochrony własności intelektualnej wśród naukowców i studentów PŁ. Powyższe zdania realizowane są przez Rzeczników Patentowych z uwzględnieniem art. 4 ust. 4 ustawy z dn. 11 kwietnia 2001 o rzecznikach patentowych. 

więcej informacji na stronie www https://www.p.lodz.pl/pl/sekcja-ochrony-wlasnosci-intelektualnej

Biuro Karier

Zakres zadań Biura Karier: 

 • pośrednictwo pracy dla absolwentów PŁ; 
 • udostępnianie studentom, doktorantom i absolwentom ofert pracy, staży, praktyk; 
 • prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej i szkoleniowej w zakresie pośrednictwa pracy, rynku pracy i predyspozycji zawodowych; 
 • śledzenie rynku pracy i oczekiwań pracodawców wobec absolwentów PŁ; 
 • monitorowanie karier zawodowych absolwentów; 
 • prowadzenie działalności agencji zatrudnienia (zgodnie z wpisem nr 2414 rejestru Marszałka Województwa Łódzkiego podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia). 

 

więcej informacji na stronie www  https://www.biurokarier.p.lodz.pl/

Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej

Zakres zadań Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej:

 • promowanie i rozwijanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim PŁ; 
 • udzielanie studentom, doktorantom, i pracownikom PŁ pomocy w podejmowaniu, organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej; 
 • aktywizacja społeczności akademickiej PŁ do podejmowania działalności gospodarczej; 
 • doradztwo w zakresie przedsiębiorczości akademickiej dla studentów, doktorantów i pracowników PŁ; 
 • prowadzenie działań szkoleniowych podnoszących kwalifikacje absolwentów, studentów i pracowników naukowych PŁ w dziedzinie przedsiębiorczości; 
 • organizacja seminariów i konferencji promujących oraz aktywizujących społeczność akademicką w obszarze przedsiębiorczości; 
 • wspieranie tworzenia przez pracowników PŁ firm typu start-up i spin-off, współpracujących z uczelnią i wykorzystujących na zasadach odpłatności potencjał technologiczny i intelektualny wydziałów PŁ; 
 • organizacja wydarzeń start upowych w PŁ; 
 • pozyskiwanie funduszy wspierających działalność Inkubatora; 
 • współpraca z organizacjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości. 


Data dodania:2018-01-11
Data aktualizacji2018-01-11

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE