Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Polityka Rozwoju Zasobów Ludzkich w Politechnice ŁódzkiejStworzenie atrakcyjnego środowiska pracy dla kadry naukowej Politechniki Łódzkiej stanowi element misji Uczelni.

 

PŁ umożliwia prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz kształcenie kadry naukowej na najwyższym, światowym poziomie. Dzieje się to zgodnie z zasadami wolności nauki i wolności twórczości w poszanowaniu wartości akademickich.

Wdrożenie dobrych praktyk podczas rekrutacji pracowników

Wspieranie mobilności

Promowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych
Doradztwo zawodowe dla uczestników studiów doktoranckich

Specjalistyczne szkolenia w obszarze komercjalizacji i transferu

 

 

Pracownicy stanowią największy kapitał Uczelni, tworzą jej siłę i pozycję w środowisku akademickim.

 

Wysoko wykwalifikowana kadra sektora naukowo-badawczego jest podstawą systematycznego rozwoju nauki i postępu technologicznego, a zapewnienie dobrych i stabilnych warunków pracy dla uczonych sprzyja realizacji tych celów.

 

Powstanie jakiejkolwiek idei, koncepcji badania czy działania twórczego możliwe jest tylko dzięki aktywnemu udziałowi człowieka. Każdy pracownik jest ważny w strukturze organizacji, każdy wnosi bowiem określony zasób swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia do jej bogactwa.

 

Politechnika Łódzka zapewnia pracownikom naukowym odpowiednie warunki do tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy, a także sprzyja rozwojowi zawodowemu pracowników naukowych. Władze Uczelni, świadome wyzwań współczesności, dostrzegają konieczność zapewnienia odpowiedniego otoczenia do prowadzenia badań naukowych. Tworzenie silnych zespołów badawczych oraz prowadzenie badań na możliwie najwyższym poziomie, w oparciu o istniejące standardy światowe, stanowi jedno z kluczowych zadań wyznaczających strategiczny kierunek rozwoju Uczelni.

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie dalszy dynamiczny rozwój, Politechnika Łódzka podejmuje działania strategiczne, wynikające z realizacji treści zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Obejmują one następujące obszary:

  1. Wdrożenie dobrych praktyk podczas rekrutacji pracowników.

Wdrożenie dobrych praktyk w procesie rekrutacji ma na celu ułatwienie i usprawnienie przebiegu procesu zatrudniania kadry naukowej w Politechnice Łódzkiej – stworzenie miejsc pracy dla kompetentnej i ambitnej kadry z uwzględnieniem równości w zatrudnieniu, uznania kwalifikacji, niedyskryminacji oraz otwartości, efektywności i przejrzystości przebiegu całego procesu rekrutacyjnego.

 

  1. Wspieranie mobilności.

Politechnika Łódzka wspiera różne formy mobilności (geograficznej, wewnętrznej i zewnętrznej, międzysektorowej, w tym między branżami oraz sektorem prywatnym i publicznym), podkreślając jej rangę i znaczenie w rozwoju Uczelni jako ważnego narzędzia zdobywania, poszerzania i wymiany wiedzy naukowej pracowników – naukowców na każdym etapie ich kariery zawodowej.

 

  1. Promowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych.

Uczelnia dąży do ciągłej popularyzacji wyników badań naukowych, prowadząc liczne i zróżnicowane działania sprzyjające spójnej i przemyślanej realizacji określonych kierunków i celów działania. PŁ wzmacnia w sposób systematyczny swoje wysiłki w zakresie upowszechniania wiedzy i osiąganych w badaniach rezultatów.

 

  1. Doradztwo zawodowe dla uczestników studiów doktoranckich.

Politechnika Łódzka, dążąc do rozwoju kompetencji i umiejętności posiadanej kadry naukowej, wspiera młodych naukowców w planowaniu kariery zawodowej, uświadamiając ich jednocześnie o zaletach i wadach wybranej ścieżki zawodowej oraz podnosząc świadomość znaczenia tej decyzji. Dostęp do doradztwa zawodowego sprzyja działaniom w tym zakresie, gdyż daje możliwość poszerzania swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji.

 

  1. Specjalistyczne szkolenia w obszarze komercjalizacji i transferu wiedzy.

Komercjalizacja i transfer technologii, jako istotne działania w procesie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, są przedsięwzięciami podejmowanymi w Politechnice Łódzkiej w związku z aktywną współpracą z przemysłem i innymi działami gospodarki. Uczelnia, dostrzegając korzyści ze współpracy z gospodarką dla zapewnienia postępu technologicznego i poprawy jakości życia społeczeństwa, wspiera naukowców w zdobywaniu umiejętności i praktycznej wiedzy w obszarze transferu wiedzy i komercjalizacji badań naukowych. Szkolenia naukowców to również płaszczyzna wzajemnej wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz poznawania środowiska akademickiego w poszukiwaniu źródeł uzyskiwania trwałych przewag konkurencyjnych i wzmacniania potencjału rozwojowego Uczelni.

 


Data dodania:2016-07-05
Data aktualizacji2016-12-21

Wprowadzone przez:
Bartłomiej Gałązka,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE