75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

O ISIInterdyscyplinarna Szkoła Innowacji (ISI) to trzyetapowy program realizowany przez Sekcję Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej we współpracy z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o., którego zasady ustala prorektor ds. innowacji i rozwoju uczelni.

 

Głównym celem Programu jest pobudzanie, wspieranie i rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań gotowych do wdrożenia na rynek. Działania podejmowane w ramach ISI mają zaowocować powstaniem nowych spółek spin-off oraz umożliwić preinkubację przedsięwzięć o znacznym potencjale rynkowym.

 

Wśród szczegółowych celów Programu można wymienić:

 • popularyzację nauki i współpracy pomiędzy nauką a gospodarką oraz promocję przedsiębiorczości akademickiej,
 • popularyzację osiągnięć innowacyjnych i wdrożeniowych środowiska naukowego PŁ,
 • działania o charakterze organizacyjnym i szkoleniowym zmierzające do tworzenia spółek spin-off oraz wspieranie ich działalności, także w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania.

 

Przebieg programu:

ETAP 0

Rekrutacja

 • inżynierowie,
 • prawnicy,
 • marketingowcy,
 • zawody medyczne

ETAP 1

Program ISI rozpoczną szkolenia, warsztaty oraz indywidualne konsultacje z ekspertami i specjalistami z zakresu prawa, ochrony własności intelektualnej, biznes planu, marketingu, finansowania pomysłów oraz badań i ich komercjalizacji. Umożliwią one uczestnikom zrozumienie rynkowych mechanizmów innowacji oraz przyczynią się do pokonywania barier utrudniających podjęcie przez nich działalności gospodarczej. Ponadto ułatwią wybór skutecznej strategii komercjalizacji technologii i znalezienie partnera biznesowego, a także przybliżą możliwości prawnej ochrony własnych, oryginalnych rozwiązań naukowych.

Szkolenia:

 • Kreatywności
 • Design Thinking
 • Biznes plan i marketing
 • Praca grupowa
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ewaluacja technologii
 • Przedsiębiorczość akademicka
 • Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych
 • Zarządzanie własnością intelektualną
 • Inne

ETAP 2

Opracowanie innowacji. W drugim etapie Programu ISI spośród uczestników zostaną wyłonione interdyscyplinarne zespoły, które wykorzystując poznane techniki kreowania innowacji, będą wspólnie pracować nad stworzeniem prototypów będących podstawą założenia nowych podmiotów gospodarczych.

ETAP 3

Inkubacja. W czasie realizacji Programu będą inicjowane kontakty uczestników Interdyscyplinarnej Szkoły Innowacji z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu, a także z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.


Data dodania:2016-04-11
Data aktualizacji2020-01-16

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji PŁ

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE