Fb

Insurance - Interdisciplinary Doctoral SchoolThe information on liability and NNW insurance.

 

Szanowni Doktoranci,

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące ubezpieczenie OC i NNW. Do wykupienia tego ubezpieczenie nie jest potrzebny numer albumu (system wymaga nr PESEL)!

Pamiętaj, że aby wykupić ubezpieczenie w INTERRISK TU SA VIG na rok akademicki 2020/2021 możesz to zrobić TYLKO i WYŁĄCZNIE poprzez PLATFORMĘ EDU PLUS umieszczoną w poniżej podanym linku:

 

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2) Podaj numer ID Klienta: srx4v

 

Wykonanie przelewu na inny, nieaktualny rachunek bankowy, niezgodnie z ww. procedurą skutkuje nie zawarciem umowy ubezpieczenia i brakiem ochrony w zakresie NNW i OC w życiu prywatnym!

W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do Biura ISD PŁ wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymane na swój adres e-mail.

Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w okresie od 1 października 2020 (w przypadku zakupu polisy do 30 września) lub od dnia następnego po dniu w którym została opłacona składka (w przypadku zakupu polisy po 30 września) roku do 30 września 2021 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków. Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia INTERRISK TU SA VIG wyłonionych w ramach konkursu ofert.

Aktualne informacje dot. ubezpieczenia NNW i OC są dostępne na stronie www.fundacja.p.lodz.pl

 

Dear Doctoral Candidates at IDS PŁ

Below you will find the information on liability and NNW insurance. You do not need an index number to buy this insurance (the system requires a PESEL number)!

Remember that to buy your insurance in INTERRISK TU SA VIG for the academic year 2020/2021 you can do it ONLY through the EDU PLUS PLATFORM located in the following link: 1) Go to the website: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 2) Provide Customer ID: srx4v

Performing a transfer to another, outdated bank account, not in accordance with the abovementioned the procedure results in not concluding the insurance contract and the lack of protection in the field of accident and liability in private life!

To confirm the insurance, please report to the IDS PŁ Office together with the document confirming the conclusion of the insurance contract at INTERRISK TU SA VIG received to your email address.

Keep the confirmation of the conclusion of the insurance contract via the EDU Plus platform received after logging in and concluding the contract to your e-mail address for possible damage reporting at INTERRISK TU SA VIG.

Personal accident insurance and private liability insurance in the period from October 1st, 2020 (in the case of policy purchase until September 30) or from the day following the day on which it was paid (in the case of policy purchase after September 30th) until September 30th, 2021 will operate on the basis of the following conditions. The insurance program is based on the INTERRISK TU SA VIG insurance conditions selected in the bid competition.

Current information on accident and liability insurance is available at www.fundacja.p.lodz.pl


Date of record:2019-10-16
Date of actualization:2020-10-16

Submitted by:
katarzyna.margas

FACULTIES