Fb

General Data Protection Regulation - Interdisciplinary Doctoral SchoolKlauzula informacyjna dla interesantów 

 

Tożsamość administratora 

Administratorem danych jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi (90-924)  
przy ul. Żeromskiego 116 

Dane kontaktowe administratora 

Z administratorem można się skontaktować poprzez www.p.lodz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail rbi@adm.p.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą, na podstawie RODO. 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  
na administratorze, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie RODO). 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z mocy odrębnych przepisów prawa powszechnego. 

Okres przechowywania danych 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia danej sprawy przedstawionej przez interesanta w jednostce. 

Prawa podmiotów danych 

Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania  
ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Pana również prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 860 70 86 

Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich przekazywanie  
do jednostek Politechniki Łódzkiej następuje z inicjatywy osoby, która jest zainteresowana  
jej zrealizowaniem.  

 

* * *

 

 

Information clause for clients

Administrator's identity

The administrator of the data is Lodz University of Technology with its registered office in Łódź (90-924) at ul. Żeromskiego 116.

Contact details of the administrator

The administrator can be contacted via www.p.lodz.pl or in writing to the address of the administrator's office.

Contact details of the personal data protection officer

The administrator has appointed a data protection officer who can be contacted via email rbi@adm.p.lodz.pl. The Data Protection Officer can be contacted on all matters concerning the processing of personal data and the implementation of the rights of third persons on the basis of the General Data Protection Regulation.

The purposes of processing and the legal basis for processing

Your data will be processed in order to fulfil the legal obligation of the administrator referred to in Article 13 and Article 14 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter the General Data Protection Regulation).

Data recipients or categories of data recipients

Your personal data may be made available to entities under separate provisions of common law.

The period of data storage

The data will be processed for the period necessary to settle a given case presented by the client in the organizational unit.

Rights of data subjects

You have the right of access to your data and the right to request their rectification and deletion after the period referred to above.

Right to lodge a complaint with the supervisory body

You also have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection

Office of the President of the Office for Personal Data Protection
Address: ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
Telephone: 22 860 70 86

Information on the voluntary nature or obligation to provide data

Providing personal data by you is voluntary, and its transfer to Lodz University of Technology takes place on the initiative of a person who is interested in its implementation.


Date of record:2019-11-25
Date of actualization:2019-11-27

Submitted by:
katarzyna.margas

FACULTIES