Fb

Doktorat wdrożeniowy - Interdisciplinary Doctoral SchoolLista kandydatów na doktorat wdrożeniowy wstępnie zakwalifikowanych

do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej

w roku akademickim 2020/2021

 

lista_rankingowa.pdf

 

 

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na doktorat wdrożeniowy:

 

Inżynieria materiałowa - 10 września, godz. 9-10

Nauki chemiczne - 10 września, godz. 10-12

Technologia żywności i żywienia - 10 września, godz. 12-13

Nauki o zarządzaniu i jakości - 10 września, godz. 13-14

Inżynieria chemiczna - 10 września, 14-15 

 

Automatyka, elektronika i elektrotechnika - 11 września, godz. 9-10

 

 

 

 

 

 

1/2020

 

INFORMATOR

dot. realizacji doktoratu wdrożeniowego w ramach
Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej
w roku akademickim 2020/21

 

Ideą programu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

 

Główne założenia

Do najważniejszych korzyści dla przedsiębiorcy (lub innych podmiotów) należy:

 • ​Udział w prestiżowym Programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach którego sfinansowane zostanie stypendium dla doktoranta pracującego nad rozwiązaniem problemu będącego wyzwaniem dla przedsiębiorstwa.
 • Podnoszenie kompetencji własnej kadry bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • Dostęp do specjalistów z danej dziedziny lub dyscypliny oraz współpraca z jednostkami PŁ, w których realizowane będą badania w ramach pracy doktorskiej.

Do najważniejszych korzyści dla doktoranta należy:

 • Udział w prestiżowym programie MNiSW.
 • Możliwość podniesienia kompetencji zawodowych i zdobycia specjalistycznej wiedzy.
 • Wsparcie finansowe w formie stypendium doktoranckiego.

 

Podstawy prawne oraz inne ważne dokumenty

 1. Treść programu oraz zasady jego realizacji zostały ustanowione Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków (http://www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html).
 2. Zasady rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ (Uchwała Nr 18/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021).
 3. Program kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ (Uchwała Nr 19/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej).
 4. Regulamin Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ (Uchwała Nr 89/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej.).

 

UWAGA: Każdy kandydat oraz przedsiębiorca (lub inny podmiot), który planuje przystąpić do Programu jest zobowiązany do zapoznania się zasadami wynikającymi z wyszczególnionych powyżej dokumentów.

 

Harmonogram i tryb składania wniosków

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, poniżej uwzględniono przyjmowanie wniosku do Etapu I. Informacje nt. rekrutacji do ISD PŁ oraz zbierania wniosków do Etapu II będą umieszczanie sukcesywnie na stronie ISD PŁ.

Aby wziąć udział w I Etapie rekrutacji do Programu należy złożyć Załącznik 1 do Biura ISD PŁ zgodnie z poniższym opisem.

Załącznik 1 należy przedłożyć:

 1. w formie elektronicznej (e-mail) tj. wypełniony Załącznik 1 w wersji edytowalnej oraz zeskanowany w kolorze oryginał Załącznika 1 (Załącznik 1 należy wydrukować i podpisać własnoręcznie przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku) w formacie pliku pdf, wysłać na adres e-mail Biura ISD PŁ: isd@adm.p.lodz.pl w terminie
  do dnia 8 czerwca 2020 r. do godziny 20:00 CEToraz
 2. w formie papierowej tj. oryginał Załącznika 1 wysłać pocztą na adres Biura ISD PŁ w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. Za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

 

Wnioski złożone po tym terminie, złożone w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z opisem zawartym w tym informatorze pozostaną bez rozpatrzenia.

 

FAQ

 

 1. Co to znaczy doktorat o charakterze wdrożeniowym?

Odp.: Rozprawa doktorska, która będzie efektem Programu, będzie przygotowywania we współpracy przedsiębiorcy (lub innego podmiotu) i Politechniki Łódzkiej. Rozprawa ta powinna mieć charakter praktyczny i powinna być powiązana tematycznie z działalnością przedsiębiorcy.

 1. Czy w Programie mogą wziąć udział osoby będące aktualnie na studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej?

Odp.: Program przeznaczony jest dla osób rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w roku akademickim 2020/21.

 1. Czy kandydat do Programu ma obowiązek wziąć udział w rekrutacji do ISD PŁ?

Odp.: Tak, jednym z etapów kwalifikacji do Programu jest pozytywny wynik kwalifikacji do ISD PŁ. Rekrutacja do ISD PŁ odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 18/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021.

 1. Kto składa wniosek do MNiSW?

Odp.: Zgodnie z Komunikatem Ministra NiSW wnioskodawcą w konkursie jest uczelnia, tak jak i uczelnia jest dysponentem środków finansowych przyznanych w ramach Projektu. Wkład merytoryczny do przygotowania wniosku oraz niezbędne dane i oświadczenia są przyjmowane przez Biuro ISD PŁ, zgodnie z trybem i harmonogramem opisanym w niniejszym Informatorze i są na bieżąco aktualizowane. Politechnika Łódzka, jako ISD PŁ, składa jeden wspólny wniosek na całą uczelnię.

 1. Kto jest odpowiedzialny za złożenie wniosku do ISD PŁ?

Odp. Kandydat lub zainteresowany przedsiębiorca (lub inny podmiot) jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe złożenie wniosku do Biura ISD PŁ.

 1. Na co mogą zostać przeznaczone środki z Projektu?

Odp.  Środki finansowe przyznane w ramach programu są przeznaczone na:

 1. stypendium doktoranckie,
 2. koszty ubezpieczenia społecznego,
 3. dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.

 

 

 1. Jaką wysokość stypendium przewiduje Program?

Odp. Zasady dotyczące wysokości stypendium są opisane w Komunikacie MNiSW o ustanowieniu Programu i jest to odpowiednio:

   

3450,00 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

 

4450,00 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

 

W przypadku doktoranta posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności,    orzeczenie    o    stopniu    niepełnosprawności    albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o    rehabilitacji    zawodowej    i    społecznej    oraz    zatrudnianiu    osób niepełnosprawnych (Dz.  U  z  2019  r.  poz.  1172,  1495,  1696,1818i  2473), miesięczna kwota stypendium doktoranckiego ulega zwiększeniu o 30%.

Należy zauważyć, że stypendium jest przyznawane na rok akademicki w związku z czym jego wypłacane na kolejnych latach wiąże się z koniecznością wywiązania się z obowiązków doktoranta ISD PŁ oraz wykazaniem postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata, jak również okres wypłacania stypendium nie może być dłuższy niż 4 lata.

 1. Jakie są etapy kwalifikacji do Programu?

Odp. Na kwalifikację do Programu składają się trzy etapy:

 1. Etap I – wstępna ocena zgłoszonego projektu dokonywana przez Zespół oceniający wyłoniony przez MNiSW. Aby do niego przystąpić, Kandydat składa do Biura ISD PŁ Załącznik 1.
 2. Etap II – drugi etap oceny zgłoszonego projektu, realizowany po pozytywnym wyniku Etapu I.
 3. Etap III – pozytywny wynik kwalifikacji do ISD PŁ.

Pozytywne przejście wszystkich trzech etapów jest konieczne do przystąpienia do Programu i rozpoczęcia realizacji  doktoratu wdrożeniowego.

 1. Czy podpisywania jest jakaś umowa regulująca obowiązki stron?

Odp.: Tak. W sytuacji pozytywnej kwalifikacji do Programu, podpisywana jest umowa trójstronna pomiędzy Uczelnią (reprezentowaną przez Rektora oraz Kierownika Jednostki PŁ, w której będzie realizowana rozprawa doktorska), doktorantem oraz przedsiębiorcą (osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu). Umowa określa również prawa do wytworzonej własności intelektualnej.

 1. Czy można otrzymać do wglądu wzór umowy trójstronnej?

Odp.: Tak, można otrzymać wzór umowy trójstronnej do wglądu po złożeniu stosownego wniosku i oświadczenia. W taj sprawie prosimy o kontakt z Biurem ISD PŁ.

 1. Jakie najważniejsze obowiązki należą do podmiotu (przedsiębiorstwa)?

Odp.: Obowiązki podmiotu wynikają z treści Komunikatu Ministra NiSW oraz umowy trójstronnej, która jest podpisywana po pozytywnej kwalifikacji do Programu. Najważniejsze z nich dotyczą zatrudnienia doktoranta na umowę o pracę w przedsiębiorstwie na cały okres trwania projektu oraz wyznaczenie z grona pracowników podmiotu Opiekuna pomocniczego, który będzie spełniał wymogi określone Komunikatem Ministra NiSW o ustanowieniu Programu.

 1. Jakie obowiązki należą do doktoranta?

Odp.: Doktorant jest zobowiązany do realizowania obowiązków wynikających z Regulaminu ISD PŁ, Programu Kształcenia w ISD PŁ oraz umowy trójstronnej. W przypadku doktorantów wdrożeniowych istnieje możliwość przyznania Indywidualnego Programu Kształcenia, które będzie dostosowany do potrzeb doktoranta.

 1. Czy Opiekun pomocniczy może pełnić rolę promotora lub promotora pomocniczego?

Odp.: Tak, o ile spełnia wymogi ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz wymogi uchwały Nr 118/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. W sprawach wymagających wyjaśnienia prosimy o kontakt z Biurem ISD PŁ.

 

2/2020

 

INFORMATOR

dot. realizacji doktoratu wdrożeniowego w ramach
Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej
w roku akademickim 2020/21

 

Ideą programu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

 

Główne założenia

Do najważniejszych korzyści dla przedsiębiorcy (lub innych podmiotów) należy:

 • ​Udział w prestiżowym Programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach, którego sfinansowane zostanie stypendium dla doktoranta pracującego nad rozwiązaniem problemu będącego wyzwaniem dla przedsiębiorstwa.
 • Podnoszenie kompetencji własnej kadry bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • Dostęp do specjalistów z danej dziedziny lub dyscypliny oraz współpraca z jednostkami PŁ, w których realizowane będą badania w ramach pracy doktorskiej.

Do najważniejszych korzyści dla doktoranta należy:

 • Udział w prestiżowym programie MNiSW.
 • Możliwość podniesienia kompetencji zawodowych i zdobycia specjalistycznej wiedzy.
 • Wsparcie finansowe w formie stypendium doktoranckiego.

 

Podstawy prawne oraz inne ważne dokumenty

 1. Treść programu oraz zasady jego realizacji zostały ustanowione Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków (http://www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html).
 2. Zasady rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ (Uchwała Nr 18/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021).
 3. Program kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ (Uchwała Nr 19/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej).
 4. Regulamin Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ (Uchwała Nr 89/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej.).
 5. Harmonogram rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021 z dnia 9 lipca 2020 r.

 

UWAGA: Każdy kandydat oraz przedsiębiorca (lub inny podmiot), który planuje przystąpić do Programu jest zobowiązany do zapoznania się zasadami wynikającymi z wyszczególnionych powyżej dokumentów.

 

Harmonogram i tryb składania wniosków

1. Nabór regularny

Osoby, które składały Załącznik nr 1 w ramach Etapu I rekrutacji dot. realizacji doktoratu wdrożeniowego w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/21 proszone są o złożenie Załącznika nr 2 do Biura ISD PŁ zgodnie z poniższym opisem.

Załącznik nr 2 należy przedłożyć:

1. w formie elektronicznej (e-mail) tj. wypełniony Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej oraz zeskanowany w kolorze oryginał Załącznika nr 2 (Załącznik nr 2 wraz z oświadczeniami należy wydrukować i zebrać niezbędne podpisy) w formacie pliku pdf, wysłać na adres e-mail Biura ISD PŁ: isd@adm.p.lodz.pl w terminie do dnia 4 września 2020 r. do godziny 20:00 CEToraz

2. w formie papierowej tj. oryginał Załącznika nr 2 wysłać pocztą na adres Biura ISD PŁ w terminie do dnia 4 września 2020 r. Za datę wpływu uznaje się datę wpływu do PŁ.

 

2. Nabór uzupełniający

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną dopuszcza się składanie wniosków przez osoby, które nie brały udziału w Etapie I rekrutacji dot. realizacji doktoratu wdrożeniowego w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/21.

Osoby te proszone są o złożenie Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2 do Biura ISD PŁ zgodnie z poniższym opisem.

Załącznik  nr 1 i załącznik nr 2 należy przedłożyć:

a. w formie elektronicznej (e-mail) tj. wypełniony Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 w wersji edytowalnej oraz zeskanowany w kolorze oryginał Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 z oświadczeniami należy wydrukować, podpisać własnoręcznie przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku oraz zebrać niezbędne podpisy) w formacie pliku pdf, wysłać na adres e-mail Biura ISD PŁ: isd@adm.p.lodz.pl w terminie do dnia 4 września 2020 r. do godziny 20:00 CEToraz

b. w formie papierowej tj. oryginał Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 wysłać pocztą na adres Biura ISD PŁ w terminie do dnia 4 września 2020 r. Za datę wpływu uznaje się datę wpływu PŁ.

 

Wnioski złożone po tym terminie, złożone w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z opisem zawartym w tym informatorze pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Wniosek Etap I

Załącznik nr 2 – Wniosek Etap II

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

informator_pl_doktorat_wdrozeniowy.pdf

zalacznik_nr_1_do_informatora.docx

informator_pl_doktorat_wdrozeniowy_etap_II.pdf

zalacznik_nr_2_do_informatora_etap_II.docx

 

 

 

 

 

 

 


Date of record:2020-05-19
Date of actualization:2020-09-22

Submitted by:
katarzyna.margas

FACULTIES