Fb

Application schedule - Interdisciplinary Doctoral School 

 

9 lipca 2020 r.

 

Harmonogram rekrutacji do
Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej
w roku akademickim 2020/2021

I. Informacje ogólne

 

1. Użyte terminy oznaczają:

 1. Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych - zwane dalej BON;
 2. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Politechniki Łódzkiej – zwana dalej ISD PŁ;
 3. Kandydat – kandydatka lub kandydat do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej;
 4. Opiekun naukowy – potencjalny promotor doktoranta;
 5. Politechnika Łódzka – zwana dalej PŁ;
 6. Portal rekrutacyjny Politechniki Łódzkiej – zwany dalej PR.

2. Zasady rekrutacji do ISD PŁ określa Uchwała Nr 18/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021, do pobrania na stronie internetowej ISD PŁ w zakładce Regulation and guidelines.

3. Program kształcenia w ISD PŁ określa Uchwała Nr 19/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej do pobrania na stronie internetowej ISD PŁ w zakładce

Regulation and guidelines.

4. Regulamin ISD PŁ określa Uchwała Nr 89/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej do pobrania na stronie internetowej ISD PŁ w zakładce Regulations and guidelines.

5. Strona internetowa ISD PŁ znajduje się pod adresem: www.ids.p.lodz.pl

 

II. Rejestracja Kandydatów

 

1. Rejestracja Kandydatów do ISD PŁ jest prowadzona przez Portal rekrutacyjny Politechniki Łódzkiej dostępny po adresem https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info/.

2. Rejestracja Kandydatów do ISD PŁ jest prowadzona:

a) w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” od dnia 24 sierpnia 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku;

b) w trybie regularnym od dnia 14 września 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku.

3. Kandydat do ISD PŁ rejestruje się w PR Politechniki Łódzkiej poprzez:

a) założenie konta w PR,

b) wypełnienie podania o przyjęcie do ISD PŁ,

c) wybór jednej dyscypliny, w której prowadzony będzie program kształcenia w ISD PŁ,

d) wygenerowanie i podpisanie podania o przyjęcie do ISD PŁ.

4. Wygenerowane podanie z systemu Kandydat dołącza do dokumentacji rekrutacyjnej.

5. W przypadku problemów z dokonaniem rejestracji przez PR, Kandydat jest proszony o kontakt z Biurem ISD PŁ pod adresem poczty elektronicznej:  isd@adm.p.lodz.pl

 

 

III. Opłata rekrutacyjna

 

Udział w rekrutacji do szkoły doktorskiej wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej za rozpatrzenie aplikacji. 

Wysokość tej opłaty wynosi 150 PLN. Nadanie biegu dalszym czynnościom rekrutacyjnym następuje po uiszczeniu opłaty w pełnej wysokości

 

Ostateczny termin dokonania opłaty rekrutacyjnej do ISD PŁ upływa:

a) w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” w dniu 4 września 2020 roku o godz. 15:00

b) w trybie regularnym w dniu 30 września 2020 r. o godz. 15:00.

 

Opłatę wnosi się poprzez płatność kartą lub przelewem w walucie polskiej na indywidualne konto bankowe:

PL 40 1240 6973 1111 0010 9402 4149

 

Kod SWIFT: PKOPPLPW

 

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, nazwa dyscypliny, opłata rekrutacyjna do ISD PŁ


W przypadku dokonywania płatności z konta prowadzonego w walucie innej niż PLN lub kartą rozliczaną w walucie innej niż PLN, to po stronie kandydata leży obowiązek zastosowania właściwego kursu wymiany na dzień wniesienia opłaty, tak aby konto uczelni zostało uznane kwotą we właściwej wysokości. Ewentualne koszty przewalutowań i innych prowizji, w tym opłat ewentualnych banków pośredniczących, pokrywa kandydat.

 

IV. Składanie dokumentów rekrutacyjnych

 

1. Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z kwestionariuszem osobowym  według załącznika nr 1, należy złożyć w Biurze ISD PŁ ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź (Budynek A33, pok. 210) lub wysłać pocztą na adres Biura ISD PŁ (liczy się data wpływu na PŁ):

a) w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” w dniach od 31 sierpnia 2020 roku do 4 września 2020 roku

b) w trybie regularnym od dnia 21 września 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku.

Dokumenty są przyjmowanie w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa:

a) w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” w dniu 4 września 2020 roku o godz. 15:00,

b) w trybie regularnym w dniu 30 września 2020 r. o godz. 15:00.

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w białej wiązanej teczce formatu A4.

 

Uwaga! W przypadku wysyłki pocztowej kompletu dokumentów rekrutacyjnych – dokumenty złożone po terminie lub w sposób nieprawidłowy, tj. m.in. niezawierające wszystkich niezbędnych danych lub wymaganych i prawidłowych załączników – pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w niniejszym Harmonogramie rekrutacji. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej ISD PŁ.

 

2. W przypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) dopuszcza się wysłanie kompletu dokumentów (rozumianych jako kolorowe skany oryginałów wszystkich dokumentów uwzględnionych w Zasadach rekrutacji do ISD PŁ oraz w niniejszym Harmonogramie, spakowane w formie pdf) pocztą elektroniczną na adres: isd@adm.p.lodz.pl w tytule wpisując „Application to IDS” w terminie określonym w punkcie 1. Ostateczny termin dostarczenia dokumentów pocztą elektroniczną upływa w dniu 30 września 2020 roku o godz. 15:00.  Dokumenty rekrutacyjne, które nie będą zawierały wszystkich niezbędnych danych lub wymaganych i prawidłowych załączników, pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Dokumenty rekrutacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do ISD PŁ (złożone w formie papierowej) można odebrać osobiście w terminie 21 dni od ogłoszenia wyników z Biura ISD PŁ. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

4. Biuro ISD PŁ jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością – dostęp do windy znajduje się z boku budynku A33.

5. Dokumenty, o których mowa w § 7, ust. 1, pkt 11 Uchwały Nr 18/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021, które Kandydat jest zobowiązany złożyć:

a) Kwestionariusz osobowy wypełniony według załącznika nr do Harmonogramu rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej,

b) Podanie o rozmowę kwalifikacyjną na odległość według załącznika nr 2 do Harmonogramu rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej,

c) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia w ISD PŁ.

6. Kandydaci, którzy ukończyli kształcenie na studiach magisterskich, ale w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów, składają wraz z dokumentacją rekrutacyjną zaświadczenie z Dziekanatu (lub Uczelni) o ocenie „na dyplomie”. Kandydat jest zobowiązany dostarczyć dyplom niezwłocznie po jego otrzymaniu. Kandydaci proszeni są o zgłoszenie w swoim Dziekanacie lub Uczelni zapotrzebowania na wydanie takiego zaświadczenia z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.

7. Kandydaci, o których mowa w punkcie 2 i 6, którzy zostali wstępnie zakwalifikowani do ISD PŁ przystępują do ślubowania w momencie, gdy dostarczą wszystkie wymagane dokumenty.

 

V. Terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i powołanie Komisji Rekrutacyjnych

 

1. Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone:

a) w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” od dnia 10 września 2020 roku do dnia 11 września 2020 roku,

b) w trybie regularnym od dnia 5 października 2020 roku do dnia 9 października 2020 roku.

2. Dokładne daty i miejsca przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin zostaną opublikowane:

a) w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” do dnia 4 września 2020 roku,

b) w trybie regularnym do dnia 28 września 2020 roku.

 1. Szczegółowe kryteria oceny rozmów kwalifikacyjnych określa załącznik nr 4 do Uchwały Nr 18/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021.
 2. Powołanie Komisji Rekrutacyjnych dla poszczególnych dyscyplin nastąpi do dnia 7 sierpnia 2020 roku, a publikacja składów osobowych Komisji rekrutacyjnych oraz danych kontaktowych do Komisji nastąpi do dnia 14 sierpnia 2020 roku.

 

VI. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

 

1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla poszczególnych dyscyplin zostaną opublikowane:

a) w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” do dnia 22 września 2020 roku na stronie ISD PŁ,

b) w trybie regularnym do dnia 15 października 2020 roku na stronie ISD PŁ.

 

VII. Rozmowa kwalifikacyjna na odległość

 

1. Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku.

2. W tej sytuacji, Kandydat składa podanie do Komisji Rekrutacyjnej dla właściwej dyscypliny według załącznika nr 2 do Harmonogramu rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, najpóźniej:

a) w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” do dnia 28 sierpnia 2020 roku,

b) w trybie regularnym do dnia 23 września 2020 roku.

3. Wniosek zawiera uzasadnienie, opinię wybranego opiekuna naukowego popierającą przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej na odległość oraz adres e-mail kandydata.

4. Komisja Rekrutacyjna w ciągu 7 dni od złożenia wniosku przygotowuje decyzję wraz z uzasadnieniem i przekazuje ją w tym terminie kandydatowi drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email oraz do Biura ISD PŁ. Odpowiedź zawiera wskazanie sposobu, narzędzi, dnia i godziny przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na odległość.

 

VIII. Przepisy szczególne

 

Kandydaci z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą

1. Kandydaci z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, których stan zdrowia uniemożliwia udział w rozmowie kwalifikacyjnej, składają wniosek do Komisji PŁ
ds. Przyznawania Wsparcia Indywidualnego Osobom z Niepełnosprawnościami wraz
z uzasadnieniem, w terminie najpóźniej:

a) w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” do dnia 14 sierpnia 2020 roku,

b) w trybie regularnym do dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

Kontakt do BON: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź (Budynek A30, kampus A)

tel.: (42) 631 28 87; (42) 631 38 87

e-mail: bon@adm.p.lodz.pl

 

2. Procedura oraz szczegółowe zasady przyznawania wsparcia określone są w Zasadach rekrutacji do ISD PŁ oraz w „Regulaminie przyznawania wsparcia indywidualnego w ramach dotacji podmiotowej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej (art. 365 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) obowiązującym w Politechnice Łódzkiej.

 

Skierowanie do rekrutacji do ISD PŁ

1. Osoby, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce   (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), w tym beneficjenci programu „Diamentowy Grant” składają podanie według załącznika nr 3 do Harmonogramu rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej o zgodę na przystąpienie do rekrutacji do ISD PŁ w roku akademickim 2020/21
do właściwej Rady Dyscypliny:

a) w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” do dnia 14 sierpnia 2020 roku,

b) w trybie regularnym do dnia 28 sierpnia 2020 r.

2. Wniosek zawiera opis okoliczności wskazujących na najwyższą jakością osiągnięć naukowych kandydata, kopie materiałów potwierdzających ich wystąpienie oraz pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego kandydata (dotyczy studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) oraz dane kontaktowe, w tym adresy e-mail kandydata.

3. Rada Dyscypliny w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przygotowuje decyzję wraz z uzasadnieniem i przekazuje ją w tym terminie Kandydatowi drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email oraz do Biura ISD PŁ.

4. Decyzję pozytywną Rady Dyscypliny Kandydat dołącza do dokumentów rekrutacyjnych. Decyzja negatywna nie upoważnia Kandydata do wzięcia udziału w rekrutacji w ISD PŁ.

 

Wybór opiekuna naukowego spoza Politechniki Łódzkiej

1. Dopuszcza się wybór opiekuna naukowego spoza PŁ. W tej sytuacji Kandydat składa podanie o udzielenie zgody na wybór opiekuna naukowego spoza PŁ według załącznika nr 4 do Harmonogramu rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej do Przewodniczącego właściwej Rady Dyscypliny w Politechnice Łódzkiej najpóźniej:

a) w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” do dnia 14 sierpnia 2020 roku,

b) w trybie regularnym do dnia 28 sierpnia 2020 r.

2. Wniosek zawiera uzasadnienie, wykaz dorobku naukowego i profil naukowy wskazanego opiekuna oraz adres email kandydata i wskazanego opiekuna naukowego. Lista osobowa Przewodniczących Rad Dyscyplin w Politechnice Łódzkiej i miejsce, gdzie należy składać dokumenty oraz wzór podania znajduje się w załączniku nr 4 do Harmonogramu rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej.

3. Do wniosku Kandydat dołącza oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr 18/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprawowanie opieki naukowej nad kandydatem oraz zgody kierownika jednostki na realizowanie pracy doktorskiej w danej jednostce.

4. Przewodniczący Rady Dyscypliny przygotowuje w ciągu  7 dni od złożenia wniosku rekomendację (pozytywną lub  negatywną) wraz z uzasadnieniem i przekazuje ją w tym terminie do Biura ISD PŁ. Biuro ISD PŁ przekazuje decyzję Kandydatowi drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres email.

5. Decyzję pozytywną Kandydat dołącza do dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku decyzji negatywnej Kandydat może wnioskować o zgodę na wybór innego opiekuna spoza PŁ lub wybrać opiekuna naukowego z PŁ, ale w obu przypadkach z zachowaniem wymaganych terminów. Uzgodnienie kandydatury opiekuna naukowego spoza PŁ lub wybór opiekuna naukowego z PŁ jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji do ISD PŁ.

6. Przewodniczący Rady ds. Stopni Naukowych może wskazać w rekomendacji dodatkowego opiekuna naukowego z PŁ dla takiego Kandydata.

7. W przypadku decyzji negatywnej, dodatkowy opiekun naukowy z PŁ wskazany w tej decyzji może pełnić rolę opiekuna głównego Kandydata, o ile wyrazi na to zgodę. W tym przypadku, kandydat jest zobowiązany dołączyć do dokumentacji rekrutacyjnej oświadczenie od opiekuna naukowego z PŁ według załącznika nr 3 do Uchwały Nr 18/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021.

 

 

 

 

 

9th July 2020

 

 

Recruitment schedule for

Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology

in the academic year 2020/2021

I. General information

1. The terms used mean:

 1. The Office for Persons with Disabilities – hereinafter referred to as BON;
 2. The Interdisciplinary Doctoral School of Lodz University of Technology – hereinafter referred to as IDS TUL;
 3. The Applicant – an applicant for admission to the Interdisciplinary Doctoral School of Lodz University of Technology;
 4. The scientific advisor – hereinafter referred to as future scientific supervisor of the Applicant;
 5. Lodz University of Technology – hereinafter referred to as TUL;
 6. Recruitment Portal of Lodz University of Technology – hereinafter referred to as RP.

 

 1. The admission procedures are presented in Resolution No. 18/2020 of the Senate of the Lodz University of Technology of 30 March 2020 establishing rules of recruitment to the Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology in the academic year 2020/2021, to download on the IDS website in the Regulations and guidelines.
 2. The training program at IDS TUL is presented in Resolution No. 19/2020 of the Senate of the Lodz University of Technology of 30 March 2020 establishing training program at the Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology for download on the IDS TULwebsite in the Regulations and guidelines..
 3. The regulations of IDS TUL are presented in Resolution No. 89/2019 of the Senate of the Lodz University of Technology July 10, 2019 establishing regulation of the Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology for download on the IDS website in the Regulations and guidelines.
 4. The IDS TUL website is available at: www.ids.p.lodz.pl

II. Registration of Applicants

 1. Registration of Applicants to IDS TUL is conducted by the Recruitment Portal of the Lodz University of Technology available at https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info/.
 2. Registration of Applicants to IDS TUL is conducted:

a) in the Ministry of Science and Higher Education "Industrial Doctorate" program from August 24, 2020 to September 4, 2020;

b) a regular doctorate from September 14, 2020 to September 30, 2020.

 1. The Applicant to IDS registers in the RP of the Lodz University of Technology by:

a) setting up an account in RP,

b) completing the application form,

c) selecting of one discipline in which the training program at IDS TUL will be conducted,

d) generating and signing the application for admission to IDS TUL.

 1. Candidate encloses the generated application from the recruitment documentation.
 2. In case of problems with registration through RP, the candidate is asked for contact with the IDS Office at the e-mail address: isd@adm.p.lodz.pl

 

III. Recruitment Fee

 

Participation in the recruitment to the doctoral school is connected with the obligation to pay a one-time non-refundable recruitment fee for processing the application.

The amount of this fee is 150 PLN.

Further recruitment activities are carried out after payment the full fee.

The deadline for making the recruitment fee for IDS TUL is:

a) in the Ministry of Science and Higher Education "Industrial Doctorate" program on September 4, 2020 at 3 pm.;

b) a regular doctorate on September 30, 2020 at 3 pm.

 

The fee is paid by card or bank transfer in Polish currency to an individual bank account:

 

PL 40 1240 6973 1111 0010 9402 4149

SWIFT code: PKOPPLPW

 

Payment title: name and surname, discipline name, recruitment fee to IDS TUL

 

In case of making a payment from an account kept in a currency other than PLN or by a card cleared in a currency other than PLN, it is the candidate's responsibility to apply the appropriate exchange rate as at the date of payment, so that the university's account is credited with the correct amount. The potential costs of currency conversions and other commissions, including fees of any intermediary banks, are covered by the Applicant.

 

IV. Submission of recruitment documents

 1. A set of recruitment documents with a personal questionnaire according to Annex 1 should be submitted to the IDS TUL Office at Żeromskiego str. 116, 90-924 Łódź (Building A33, room 210) or send by post to the address of the IDS TUL Office (date of receipt on TUL counts):

a) in the Ministry of Science and Higher Education "Industrial Doctorate" program from August 31, 2020 to September 4, 2020

b) a regular doctorate from September 21, 2020 to September 30, 2020.

Documents shall be submitted from 9:00 to 15:00 from Monday to Friday. The deadline for submitting documents is:

a) in the Ministry of Science and Higher Education "Industrial Doctorate" program on September 4, 2020 at 15:00

b) a regular doctorate September 30, 2020 at 15:00.

 

All documents should be submitted in a white A4 bound folder.

 

Notice! In case of postal mailing of a set of recruitment documents - documents submitted after the deadline or in an incorrect manner, i.e. not containing all necessary data or required and valid attachments - will not be considered.

 

Notice! Due to the epidemiological situation in Poland, it is possible to make changes in this Recruitment Schedule. All information will be published on an ongoing basis on the IDS TUL website.

 

 1. In case of candidates who are not Polish citizens (foreigners), it is allowed to send a complete set of documents (understood as colored scans of the originals of all documents included in the Resolution on the rules of recruitment to the IDS TUL and in this Schedule, packaged in pdf format) by e-mail to the following address: isd@adm.p.lodz.pl under the heading "Application to IDS" by the deadline specified in point 1. The deadline for submitting documents by e-mail expires on September 30, 2020 at 15:00. Recruitment documents that do not contain all the necessary data or required correct attachments will not be considered to admission.
 2. Recruitment documents of Applicants not qualified to IDS TUL (submitted in paper form) can be picked up in person within 21 days from the announcement of results from the IDS TUL Office. After this date, the documents will be destroyed.
 3. IDS TUL Office is available for people with disabilities - access to the elevator is located on the side of the A33 building.
 4. The documents referred to in § 7, paragraph 1, point 11 of Resolution No. 18/2020 of the Senate of the Lodz University of Technology of 30 March 2020 establishing rules of recruitment to the Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology in the academic year 2020/2021, which the Applicant is obliged to submit:

a) Personal questionnaire completed in accordance with Annex 1 to the Recruitment Schedule to the Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology,

b) Application for a distance interview according to Annex 2 to the Recruitment Schedule for the Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology,

c) confirmation of payment of the recruitment fee,

d) medical certificate of no contraindications to undertake education/training in IDS TUL.

 1. Applicants who have completed their Master's degree education, but at the time of submitting the recruitment documents do not yet have a diploma, submit together with the recruitment documentation a certificate from the Dean's Office (or University) stating the grade "on the diploma". The candidate is required to provide a diploma immediately upon receipt. Applicants are asked to report to their Dean's Office or University the need to issue such a certificate at least a few days in advance.
 2. Applicants referred to in items 2 and 6 who have been pre-qualified to IDS TUL take the oath when they provide all required documents.

 

 

V. Interviews schedule and the appointment of the Recruitment Commission

 1. The interviews will be conducted:

a) in the Ministry of Science and Higher Education "Industrial Doctorate" program from September 10, 2020 to September 11, 2020,

b) a regular doctorate from October 5, 2020 to October 9, 2020.

 1. The exact dates and locations of the interviews for individual disciplines will be published:

a) in the Ministry of Science and Higher Education "Industrial Doctorate" program until September 4, 2020,

b) a regular doctorate until September 28, 2020.

 1. Detailed criteria for the evaluation of interviews are set out in Annex 4 to Resolution No. 18/2020 of the Senate of the Lodz University of Technology of 30 March 2020 establishing rules of recruitment to the Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology in the 2020/2021 academic year.
 2. The appointment of the Recruitment Commissions for individual disciplines will take place by August 7, 2020, and the publication of personal composition of recruitment committees and contact details to the Commission will be published by August 14, 2020.

 

VI. Results of admission procedure

 

 1. The results of admission procedure for individual disciplines will be published:

a) in the Ministry of Science and Higher Education "Industrial Doctorate" program on September 22, 2020 on IDS website

b) a regular doctorate October 15, 2020 on IDS website.

 

VII. Distance interview

 1. It is allowed to conduct a distanced interview using electronic means of communication enabling simultaneous direct transmission of image and sound.
 2. In this situation, the Applicant submits the application to the Recruitment Committee for the relevant discipline according to Annex 2 to the Recruitment Schedule to the Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology, at the latest:

a) in the Ministry of Science and Higher Education "Industrial Doctorate" program until August 28, 2020,

b) a regular doctorate until September 23, 2020.

 1. The application shall contain the justification, the opinion of the selected scientific advisor supporting the distance interview and the email address of the candidate.
 2. The Recruitment Commission prepares the decision within 7 days of submitting the application with justification and forward it electronically to the Applicant within this period to the email address indicated in the application and to the IDS TUL Office. The answer includes an indication of method, tools, day and time of the distance admission interview.

 

VIII. Special provisions

 

Applicants with disabilities or chronic illness

 

 1. Applicants with a disabilities or chronic disease whose health condition precludes participation in the interview shall submit a request with substantiation to the Committee on Needs-Based Support for People with Disabilities of TUL at the latest:

a) under the Ministry of Science and Higher Education "Industrial Doctorate" program until August 14, 2020,

b) a regular doctorate until August 28, 2020.

 

The Office for Persons with Disabilities TUL

Zeromskiego str. 116 , 90-924 Lodz, (Building A30, campus A)

tel.: (42) 631 28 87; (42) 631 38 87

e-mail: bon@adm.p.lodz.pl

 

 1. Detailed rules of procedure for granting support are laid down in the Regulations for granting needs-based support from the funds allocated to the university for actions aimed at providing people with disabilities with equal opportunity in admissions to degree programs, doctoral schools, and research (Article 365 point 6 of the statutory act of 20 July 2018 r. – Law on Higher Education and Science) (Journal of Laws of the Republic of Poland of 2018, Item 1668, as amended) in effect at Lodz University of Technology.

Referral to IDS TUL admission process

 1. Persons referred to as in Article 186 point 2 of the statutory act of 20 July 2018 r. – Law on Higher Education and Science ) (Journal of Laws of the Republic of Poland of 2020, item 85, as amended) including beneficiaries of the "Diamond Grant" program, shall submit an application pursuant to Annex 3 to the Recruitment Schedule to the Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology for consent to join the recruitment of IDS TUL in the academic year 2020/21 to the appropriate Discipline Board:

a) in the Ministry of Science and Higher Education "Industrial Doctorate" program until August 14, 2020,

b) a regular doctorate until August 28, 2020.

 

 1. The application contains a description of the circumstances indicating the highest quality of the Applicant's scientific achievements, copies of materials confirming their occurrence, and a positive opinion of the Applicant 's supervisor or supervisor (applies to first-cycle studies or uniform Master's studies) and contact details, including the candidate's email addresses.
 2. Within 14 days of submitting the application, the Discipline Board prepares the decision together with the justification and sends it within that period to the Applicant by electronic means to the email address indicated in the application and to the IDS TUL Office.
 3. The Applicant encloses the positive decision of the Discipline Board with the recruitment documents. Negative decision does not entitle the Applicant to participate in recruitment in IDS TUL.

 

Choosing a scientific advisor from outside the Lodz University of Technology

 

 1. A scientific advisor from outside TUL is allowed. In this situation, the Applicant submits an application for consent for the selection of a scientific supervisor from outside TUL according to Annex 4 to the Recruitment Schedule to the Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology to the Chairman of the appropriate Discipline Council at the Lodz University of Technology at the latest:

a) in the Ministry of Science and Higher Education "Industrial Doctorate" program until August 14, 2020,

b) a regular doctorate until August 28, 2020.

 1. The application shall contain a justification, a list of scientific achievements and the scientific profile of the indicated supervisor, as well as the email address of the candidate and the indicated academic supervisor. The list of chairmen of Discipline Councils at the Lodz University of Technology and the place where documents and a specimen application should be submitted is included in Annex 4 to the Recruitment Schedule to the Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology.
 2. To the application, the Applicant shall attach a statement in accordance with Annex 3 to Resolution No. 18/2020 of the Senate of the Lodz University of Technology of 30 March 2020 regarding recruitment rules for the Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology in the academic year 2020/2021 regarding consent to exercise scientific care over the candidate and the consent of the head of unit for dissertation in a given unit.
 3. The Chairman of the Discipline Board prepares a recommendation (positive or negative) with justification within 7 days of submitting the request and submits it to the IDS TUL Office at that time. The IDS TUL Office sends the decision to the Applicant by e-mail to the e-mail address provided in the application.
 4. The Applicant encloses a positive decision with the recruitment documents. In the event of a negative decision, the Candidate may apply for consent to choose another tutor from outside TUL or choose a research supervisor from TUL, but in both cases within the required deadlines. The agreement of the candidate of a scientific supervisor from outside TUL or the selection of a scientific supervisor from TUL is a prerequisite for taking part in recruitment to IDS TUL.
 5. The chairman of the Council for Scientific Degrees may indicate in the recommendation an additional academic supervisor from the TUL for such an Applicant.
 6. In the case of a negative decision, an additional research tutor from TUL indicated in this decision may act as the main supervisor of the Applicant, provided he agrees to it. In this case, the Applicant is required to attach to the recruitment documentation a statement from the academic supervisor from TUL according to Annex 3 to the Resolution No. 18/2020 Senate of the Lodz University of Technology of 30 March 2020 establishing rules of recruitment to the Interdisciplinary Doctoral School of the Lodz University of Technology in the 2020/2021 academic year.

Date of record:2019-07-15
Date of actualization:2020-09-17

Submitted by:
katarzyna.margas

FACULTIES